Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Europa stärker sin position i världen: En budget för yttre åtgärder för 2014–2020 för att fullgöra EU:s åtaganden och främja gemensamma värderingar

Bryssel den 7 december 2011 – I dag har Europeiska kommissionen antagit en rad budgetförslag avseende instrumenten för yttre åtgärder för 2014–2020. Genom dessa förslag kommer unionen att kunna ta sitt globala ansvar för att bekämpa fattigdom och främja demokrati, fred, stabilitet och välstånd. Urvalet av instrument kommer att vara till stöd för såväl utvecklingsländer som EU:s grannländer och de länder som förbereder sig för inträde i EU. Kommissionen kommer att försöka sätta in sina resurser där de behövs som mest och där de gör störst nytta, samtidigt som de ger mer flexibilitet för att snabbt kunna reagera på oförutsedda händelser. Genom denna budget kommer EU också att både kunna stärka sin roll globalt och främja sina intressen och värderingar.

Också i kristider måste Europa vända blicken utåt och engagera sig i världen, säger Catherine Ashton, som är unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt vice ordförande i kommissionen. Vår säkerhet och vårt välstånd är beroende av vad som händer utanför våra gränser, inte minst i våra grannländer. EU har gjort internationella åtaganden visavi de fattigaste och mest utsatta människorna, de grannländer som befinner sig i en övergångsfas och de länder som är på väg in i unionen, och dessa åtaganden kommer vi att fullgöra. De nya instrumenten för yttre åtgärder kommer också att ge EU betydligt bättre möjligheter att främja sina egna kärnvärden och intressen, som exempelvis mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, men också att bidra till fattigdomsbekämpning, bevarad fred och konfliktlösning i världen.

EU är den största givarorganisationen i världen och vi måste behålla ledningen i kampen mot fattigdomen, säger Andris Piebalgs, kommissionär med ansvar för utvecklingsfrågor. Undersökningar visar att de flesta européer vill att EU visar solidaritet genom ökat utvecklingsbistånd. Tack vare våra nya förslag kommer EU:s budget att kunna lämna bidrag på samma nivå som EU:s tidigare åtagande att senast 2015 avsätta 0,7 % av EU:s BNI till bistånd. Det ska dessutom sägas att det också ligger i EU:s intresse att säkerställa en mer inkluderande och hållbar tillväxt i världen. I dag kan vi också bekräfta att det skett ett skifte i våra relationer till tillväxtländerna och att biståndet nu inriktas på de fattigaste länderna. Andris Piebalgs.

Genom de nya instrumenten kommer vi att kunna svara ännu bättre på våra partners behov och ambitioner i framtiden, säger kommissionären med ansvar för utvidgning och grannskapspolitik, Štefan Füle. Det nya europeiska grannskapsinstrumentet och instrumentet för stöd inför anslutningen kommer att påskynda stödet till våra grannländer och göra det flexiblare, vilket ger möjligheter till ökad differentiering och incitament att prestera goda resultat. Samtidigt kommer det också fortsättningsvis att lägga grunden till en framgångsrik demokratiseringsprocess och förbättrad ekonomisk och social utveckling i våra grannländer samt stödja reformprocessen i de länder som förbereder sig för EU-medlemskap.”

Budgetförslaget kommer att stötta kommissionens nya strategi – ”En agenda för förändring” – för att koncentrera EU:s bistånd till stöd för demokrati, mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning till färre sektorer samt skapa hållbar tillväxt som kommer alla till del.

Enligt den nya ”differentieringsprincipen” kommer EU att fördela mer medel där biståndet kan ha den största effekten, nämligen i de regioner och länder som har det största behovet, också bräckliga stater. Länder som kan generera tillräckligt med resurser för att trygga sin egen utveckling kommer inte längre att tilldelas bilateralt stöd, utan kommer i stället att erbjudas nya former av partnerskap, där medlen fördelas genom tematiska och regionala program. Detta kommer att kompletteras av olika innovativa samarbetsformer, exempelvis en blandning av bidrag och lån.

En av de främsta nyheterna i sammanhanget och tillika ett centralt utrikespolitiskt verktyg är det nya partnerskapsinstrumentet. Syftet med det är att gynna och främja EU:s intressen samt att hantera globala utmaningar. Därigenom kommer EU också att kunna följa dagordningar som ligger utanför utvecklingssamarbetet med industrialiserade länder, tillväxtländer och länder där EU har betydande intressen.

Bakgrund

De texter som presenteras i dag är lagstiftningsförslagen om genomförande av den fleråriga budgetramen på området yttre åtgärder, som lades fram av kommissionen den 29 juni 2011. Paketet omfattar hela utbudet av externt stöd i EU:s budget och inbegriper ett gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet, ”Europa i världen”, samt förslagen till lagstiftning om nio geografiska och tematiska instrument som åtföljs av en gemensam genomförandeförordning.

Det totala belopp som föreslagits för dessa nio instrument är 96 249,4 miljoner euro under perioden 2014–2020 (i löpande priser).

Instrumentet för stöd inför anslutningen: 14 110 miljoner euro

Europeiska grannskapsinstrumentet: 18 182 miljoner euro

Instrumentet för utvecklingssamarbete: 23 295 miljoner euro

Partnerskapsinstrumentet: 1 131 miljoner euro

Stabilitetsinstrumentet: 2 829 miljoner euro

Europeiskt instrument för demokrati och mänskliga rättigheter: 1 578 miljoner euro

Instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete: 631 miljoner euro

Instrumentet för Grönland: 219 miljoner euro

Europeiska utvecklingsfonden (utanför EU:s budget): 34 276 miljoner euro

Paketet kommer att överlämnas till Europaparlamentet och rådet och förväntas kunna antas under 2012. (För närmare upplysningar om de olika instrumenten, se MEMO/11/878)

Differentieringsstrategin

Differentieringen kommer först att tillämpas i länder som omfattas av instrumentet för utvecklingssamarbete och det europeiska grannskapsinstrumentet. Inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete föreslås det att sjutton högre medelinkomstländer (Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Iran, Kazakstan, Kina, Malaysia, Maldiverna, Mexiko, Panama, Peru, Thailand, Venezuela och Uruguay) och två stora med lägre medelinkomstländer, vars BNP överstiger 1 % av världens samlade BNP (Indien och Indonesien) uppfyller kraven för nya partnerskap som inte grundar sig på bilateralt stöd. Tillväxtekonomier som främst Kina, Brasilien och Indien betraktas för närvarande snarast som EU:s partnerländer i fråga om att hantera globala utmaningar.

Grannskapsinstrumentet och Instrumentet för stöd inför anslutningen

I samband med den förnyade strategin för den europeiska grannskapspolitiken kommer det nya instrumentet för denna politik att erbjuda samordnat stöd till samma sexton partnerländer1 som tidigare omfattades av det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet. Enligt principerna om differentiering och ”mer ger mer” kommer det europeiska grannskapsinstrumentet att både stödja stärkta relationer med partnerländer och medföra påtagliga fördelar för både EU och dess partner på områdena demokrati och mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, hållbar ekonomisk och social utveckling samt fortlöpande ekonomisk integration på den inre marknaden.

EU kommer att fortsätta sitt stöd till utvidgningsländerna2 genom ett förnyat instrument för stöd inför anslutningen som bygger på de positiva erfarenheterna från nuvarande instrument. Genom instrumentet för stöd inför anslutningen får dessa länder hjälp med genomförandet av de övergripande reformstrategier som krävs inför ett framtida medlemskap. Därvid ligger tyngdpunkten vid regionalt samarbete, genomförande av EU:s lagstiftning och normer, kapacitet att genomdriva unionens interna politik i och med inträdet samt konkreta socioekonomiska fördelar i mottagarländerna. Innovativa finansieringslösningar som inrättats i samarbete med internationella finansinstitut kommer att användas oftare, med EU-fonder som hävstänger för investeringar i infrastruktur.

Närmare upplysningar

MEMO/11/878 – The Multiannual Financial Framework: The Proposals on External Action Instruments

Meddelandena i fulltext:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/financial_framework_news_en.htm

Förslag om den fleråriga budgetramen (den 29 juni 2011):

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm

EU:s utvecklingspolitik: en agenda för förändring

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_sv.pdf

Samråd om utvecklingspolitikens framtid

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

EuropeAids webbplats:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_sv.htm

Webbplats för EU-kommissionären för utveckling, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Website of European Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Štefan Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/

More on the new IPA:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/whatsnew/news/111207_en.htm

Website of the ENP

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

1 :

Grannskapspolitiken omfattar Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Moldavien, de ockuperade palestinska områdena, Syrien, Tunisien, Ukraina och Vitryssland.

2 :

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Island, Kosovo (enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999), Montenegro, Serbien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.


Side Bar