Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Krepitev položaja Evrope v svetu: proračun zunanje politike v obdobju 2014–2020 za izpolnjevanje zavez EU in uveljavljanje skupnih vrednot

Bruselj, 7. decembra 2011 – Evropska komisija je danes sprejela proračunske predloge za svoje zunanje instrumente za obdobje 2014–2020. S pomočjo teh instrumentov bo Unija lahko izpolnila svoje obveznosti na svetovni ravni na področju boja proti revščini ter spodbujanja demokracije, miru, stabilnosti in blaginje. Pomagala bo lahko državam v razvoju, državam v sosedstvu in državam, ki se pripravljajo na pristop k EU. Komisija bo poskuša sredstva usmeriti tja, kjer so najbolj potrebna in kjer bodo imela največji učinek, hkrati pa bo poskušala zagotoviti večjo prožnost, da se bo mogoče hitro odzivati na nepričakovane dogodke. S pomočjo teh sredstev bo lahko EU tudi okrepila svojo vlogo na svetovni ravni ter uveljavljala svoje interese in vrednote.

Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednica Evropske komisije Catherine Ashton je dejala: „Tudi v kriznih časih mora biti Evropa usmerjena v prihodnost in se angažirati v svetu. Naša varnost in blaginja sta odvisni od tega, kaj se dogaja zunaj naših meja, tudi v našem sosedstvu. EU se bo držala svojih mednarodnih zavez najrevnejšim in najbolj ranljivim, tistim v našem sosedstvu, ki so sredi tranzicije, in državam, ki se pripravljajo na članstvo v Uniji. S temi novimi zunanjimi instrumenti bo EU veliko lažje uveljavljala svoje temeljne vrednote in interese, na primer človekove pravice, demokracijo in pravno državo, prispevala pa bo tudi k boju proti revščini, ohranjanju miru in reševanju konfliktov v svetu.“

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je povedal: „EU je največja donatorica v svetu in ta vodilni položaj v boju proti revščini moramo ohraniti. Kot kažejo raziskave, se večina Evropejcev strinja, da mora biti EU solidarna in povečati obseg razvojne pomoči. Na podlagi teh predlogov bo lahko EU kot doslej tudi do leta 2015 namenjala 0,7 % BDP EU za pomoč. Zagotavljanje bolj vključujoče in trajnostne rasti v svetu je tudi v interesu EU. Danes tako potrjujemo premik v naših odnosih z gospodarstvi v vzponu in osredotočamo pomoč na najrevnejše države.“

Evropski komisar za širitev in evropsko sosedsko politiko Štefan Füle je v zvezi z novim evropskim sosedskim instrumentom in predpristopnim instrumentom povedal: „Nova instrumenta nam bosta omogočila, da se bomo v prihodnje še bolje odzivali na potrebe in ambicije naših partneric. S pomočjo novega evropskega sosedskega instrumenta in predpristopnega instrumenta bo pomoč sosedskim državam hitrejša in prožnejša, omogočala pa bo tudi večje razlikovanje in spodbude za najuspešnejše. Hkrati se bo še naprej zagotavljal uspeh procesa demokratizacije, izboljševal se bo gospodarski in družbeni razvoj naših bližnjih sosed, poleg tega pa bomo podprli reformni proces v državah, ki se pripravljajo na članstvo v EU.

Proračunski predlogi podpirajo novi pristop Komisije – agendo za spremembe – da se pomoč EU osredotoči na manjše število sektorjev, ki podpirajo demokracijo, človekove pravice in dobro upravljanje ter ustvarjajo vključujočo in trajnostno rast.

V skladu z novim načelom razlikovanja bo EU večji delež sredstev namenila področjem, na katerih ima pomoč največji učinek: v regijah in državah, ki pomoč najbolj potrebujejo, vključno z nestabilnimi državami. Države, ki imajo dovolj sredstev za razvoj, ne bodo več prejemale nepovratne bilateralne pomoči, vendar bodo vključene v nove oblike partnerstev. Še naprej pa bodo prejemale sredstva prek tematskih in regionalnih programov. Te ukrepe bodo dopolnjevale različne inovativne oblike sodelovanja, na primer združevanje donacij in posojil.

Ena od glavnih novosti in pomembnejših orodij zunanje politike je novi instrument partnerstva, namenjen uveljavljanju interesov EU in reševanju glavnih izzivov v svetu. Z njegovo pomočjo bo EU lahko izvajala tudi ukrepe, ki presegajo razvojno sodelovanje, z industrijsko razvitimi državami, gospodarstvi v vzponu in državami, ki so za EU posebej zanimive.

Ozadje

Danes sprejeta besedila so zakonodajni predlogi za izvajanje zunanjih ukrepov znotraj večletnega finančnega okvira, ki ga je Komisija predstavila 29. junija 2011. Ta sveženj ukrepov se nanaša na celotno področje zunanje pomoči v okviru proračuna EU in vključuje skupno sporočilo Evropskemu parlamentu in Svetu o „globalni Evropi“ ter zakonodajne predloge za devet geografskih in tematskih instrumentov, ki jih spremlja skupna izvedbena uredba.

Za vseh devet instrumentov skupaj se za obdobje 2014–2020 predlaga znesek v višini 96 249,4 milijona evrov (v tekočih cenah).

Instrument za predpristopno pomoč: 14 110 milijonov evrov

Evropski sosedski instrument: 18 182 milijonov evrov

Instrument za razvojno sodelovanje: 23 295 milijonov evrov

Instrument partnerstva: 1 131 milijonov evrov

Instrument za stabilnost: 2 829 milijonov evrov

Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR): 1 578 milijonov evrov

Instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti: 631 milijonov evrov

Instrument za Grenlandijo: 219 milijonov evrov

Evropski razvojni sklad (ERS, izven proračuna EU): 34 276 milijonov evrov

Sveženj bo predložen Evropskemu parlamentu in Svetu, sprejet pa naj bi bil leta 2012. (Za dodatne informacije glej MEMO/11/878)

Pristop na podlagi razlikovanja

Razlikovanje se bo uporabilo najprej pri državah, vključenih v instrument za razvojno sodelovanje in evropski sosedski instrument. V okviru prvega se predlaga, da se 17 držav z višjim srednjim dohodkom (Argentina, Brazilija, Čile, Kitajska, Kolumbija, Kostarika, Ekvador, Kazahstan, Iran, Malezija, Maldivi, Mehika, Panama, Peru, Tajska, Venezuela in Urugvaj) ter dve veliki državi z nižjim srednjim dohodkom, katerih BDP presega 1 % svetovnega BDP (Indija in Indonezija), vključijo v nova partnerstva, ki ne temeljijo na dvostranski pomoči. Zlasti gospodarstva v vzponu, na primer Kitajska, Brazilija in Indija, trenutno veljajo bolj za partnerice EU pri reševanju svetovnih izzivov.

Sosedski instrument in instrument za predpristopno pomoč

V okviru prenovljenega pristopa k evropski sosedski politiki bo novi evropski sosedski instrument zagotavljal usmerjeno pomoč istim 16 partnerskim državam1 kot nekdanji Evropski instrument sosedstva in partnerstva. V skladu z načeloma razlikovanja in „več za več“ se bodo s tem instrumentom krepili odnosi s partnerskimi državami, konkretno pa bo koristil tudi EU in njenim partnericam na področjih, kot so demokracija in človekove pravice, pravna država, dobro upravljanje, trajnostni gospodarski in socialni razvoj ter postopno gospodarsko vključevanje v enotni trg EU.

EU bo še naprej podpirala potencialne pristopnice2 prek prenovljenega instrumenta za predpristopno pomoč na podlagi pozitivnih izkušenj s sedanjim instrumentom. Instrument za predpristopno pomoč bo tem državam v pomoč pri izvajanju celovitih reformnih strategij, potrebnih za pripravo na članstvo, pri čemer bo poudarek na regionalnem sodelovanju, izvajanju zakonov in standardov EU, sposobnosti za izvajanje notranjih politik EU po pristopu ter na doseganju oprijemljivih družbeno-ekonomskih koristi v državah upravičenkah. Bolje se bodo izkoristili inovativni načini financiranja, vzpostavljeni pri mednarodnih finančnih institucijah, pri katerih bodo sredstva EU pomenila spodbudo za naložbe v infrastrukturo.

Dodatne informacije

MEMO/11/878 – The Multiannual Financial Framework: The Proposals on External Action Instruments

Celotno besedilo sporočil:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/financial_framework_news_en.htm

Predlogi o večletnem finančnem okviru (29. junij 2011):

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm

Razvojna politika EU: agenda za spremembe:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_sl.pdf

Posvetovanje o prihodnosti razvojne politike:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

Spletišče generalnega direktorata EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_sl.htm

Spletišče evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Website of European Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Štefan Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/

More on the new IPA:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/whatsnew/news/111207_en.htm

Website of the ENP

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontakti:

Maja Kocijancic +32 22986570

Catherine Ray +32 22969921

Peter Stano +32 22957484

1 :

Alžirija, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Egipt, Gruzija, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Republika Moldavija, Sirija, Tunizija, Ukrajina in Zasedeno palestinsko ozemlje.

2 :

Albanija, Bosna in Hercegovina, Islandija, Kosovo (v okviru RVSZN 1244/1999), Črna gora, Srbija, Turčija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.


Side Bar