Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Posilňovanie miesta Európy vo svete: Externý rozpočet na roky 2014 – 2020 zameraný na dodržanie záväzkov EÚ a podporu spoločných hodnôt

Brusel 7. decembra 2011 – Európska komisia dnes prijala návrh rozpočtu pre svoje vonkajšie nástroje na obdobie rokov 2014 – 2020. Únii umožnia tieto návrhy plniť si svoje záväzky na globálnej úrovni: bojovať proti chudobe a šíriť demokraciu, mier, stabilitu a prosperitu. Prostredníctvom celej škály nástrojov bude Únia podporovať rozvojové krajiny, ako aj krajiny susediace s Európou či tie, ktoré sa pripravujú na vstup do EÚ. Komisia sa bude snažiť nasmerovať svoje zdroje tam, kde sú najviac potrebné a kde budú mať najväčší vplyv pri zabezpečovaní väčšej flexibility, aby mohla pohotovo reagovať na nečakané udalosti. Tento rozpočet takisto umožní EÚ naďalej posilňovať jej úlohu na celosvetovej scéne a presadzovať jej záujmy a hodnoty.

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie Catherine Ashtonová uviedla: „Dokonca aj počas krízy sa musí Európa zamerať smerom von a spolupracovať so svetom. Naša bezpečnosť a prosperita závisí od toho, čo sa deje za hranicami, hlavne v našom susedstve. EÚ sa bude držať svojich medzinárodných záväzkov voči chudobným a najzraniteľnejším ľuďom, obyvateľom susediacich krajín v procese transformácie a krajín, ktoré sú na ceste k pristúpeniu k EÚ. Tieto nové vonkajšie nástroje umožnia EÚ lepšie presadzovať svoje hlavné hodnoty a záujmy, ako sú ľudské práva, demokracia a právny štát, ale aj prispievať k boju proti chudobe, zachovávaniu mieru a riešeniu konfliktov na celom svete.“

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs vyhlásil: „EÚ je prvým darcom na svete a my musíme svoje prvenstvo v boji proti chudobe udržať. Podľa prieskumov väčšina Európanov súhlasí, že EÚ by mala prejaviť solidaritu zvyšovaním rozvojovej pomoci. Tieto návrhy umožnia prispieť z rozpočtu EÚ v podobnej výške ako predtým a dodržať tak záväzok EÚ, že do roku 2015 pridelí 0,7 % HND EÚ na rozvojovú pomoc. Je známe, že zabezpečenie inkluzívnejšieho a udržateľnejšieho rastu vo svete je tiež v záujme EÚ. Dnes takisto potvrdzujeme posun v našich vzťahoch s rozvíjajúcimi sa krajinami a zameranie pomoci na najchudobnejšie krajiny.“

Komisár pre rozšírenie a európsku susedskú politiku Štefan Füle sa na margo nových nástrojov susedskej politiky a predvstupovej pomoci vyjadril takto: „Tieto nové nástroje nám umožnia v budúcnosti ešte lepšie reagovať na potreby a ambície nášho partnera. Vďaka nástroju európskej susedskej politiky a nástroju predvstupovej pomoci bude podpora našim susedom rýchlejšia a pružnejšia, čím sa umožní lepšie rozlišovať a stimulovať partnerov, ktorí dosiahnu najlepšie výsledky. Zároveň sa bude naďalej zabezpečovať úspešný proces demokratizácie a zlepšovať hospodársky a sociálny rozvoj v regiónoch v našom bezprostrednom susedstve a podporovať proces reforiem v krajinách, ktoré sa pripravujú na vstup do EÚ.“

Návrhy rozpočtu podporia nový prístup Komisie – tzv. „program zmien“, ktorým chce zamerať rozvojovú pomoc EÚ na niektoré sektory podporujúce demokraciu, ľudské práva, dobrú správu a riadenie a vytváranie inkluzívneho a udržateľného rastu.

Podľa novej zásady „rozlišovania“ uvoľní EÚ väčšiu časť financií tam, kde môže mať rozvojová pomoc najväčší dosah: regiónom a krajinám, ktoré to najviac potrebujú vrátane nestabilných štátov. Krajiny, ktoré majú dostatok zdrojov na zabezpečenie vlastného rozvoja, už nezískajú bilaterálnu grantovú pomoc a namiesto toho budú profitovať z nových foriem partnerstva a naďalej získavať fondy prostredníctvom tematických a regionálnych programov. To všetko doplnenia rôzne modality inovatívnej spolupráce, ako napríklad spájanie grantov a pôžičiek.

Jednou z hlavných inovácií a kľúčovým nástrojom vonkajšej politiky je nový nástroj partnerstva. Ten má za cieľ posunúť a presadzovať záujmy EÚ a riešiť hlavné globálne výzvy. Zároveň umožní EÚ pokračovať v programoch nad rámec rozvojovej spolupráce s priemyselne rozvinutými krajinami, rozvojovými ekonomikami a krajinami, v ktorých EÚ sleduje významné záujmy.

Súvislosti

Predložené texty sú právnymi návrhmi na implementáciu viacročného finančného rámca, ktorý Komisia predstavila 29. júna 2011 v rámci vonkajších opatrení. Balík pokrýva celé spektrum vonkajšej podpory z rozpočtu EÚ a zahŕňa: spoločné oznámenie pre Európsky parlament a Radu: „Globálna Európa“ a legislatívne návrhy pre deväť geografických a tematických nástrojov spolu so spoločným vykonávacím nariadením.

Celková suma navrhnutá pre tieto návrhy je 96 249,4 mil. € na obdobie 2014 – 2020 (súčasné ceny).

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA): 14,110 mil. €

Nástroj európskej susedskej politiky (ENI): 18 182 mil. €

Nástroj rozvojovej spolupráce (DCI): 23 295 mil. €

Nástroj partnerstva (PI): 1 131 mil. €

Nástroj stability (IfS): 2 829 mil. €

Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR): 1 578 mil. €

Nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti: 631 mil. €

Nástroj pre Grónsko: 219 mil. €

Európsky rozvojový fond (EDP, mimo rozpočtu EÚ): 34 276 mil. €

Balík sa postúpi Európskemu parlamentu a Rade a mal by byť schválený v roku 2012. (Podrobné informácie o rôznych nástrojoch nájdete v MEMO/11/878)

Rozlišujúci prístup

Rozlišovanie sa uplatní najskôr v krajinách pokrytých z nástrojov DCI a ENI. V rámci nástroja DCI sa navrhuje, aby 17 krajín s vyššími strednými príjmami (Argentína, Brazília, Čile, Čína, Kolumbia, Kostarika, Ekvádor, Kazachstan, Irán, Malajzia, Maldivy, Mexiko, Panama, Peru, Thajsko, Venezuela a Uruguaj) a 2 veľké krajiny s nižšími strednými príjmami, ktorých HDP je vyšší ako 1 % globálneho HDP (India, Indonézia) postúpili na novú úroveň partnerstiev, ktoré nie sú založené na bilaterálnej pomoci. Rozvojové ekonomiky, ako Čína, Brazília a predovšetkým India, sa v súčasnosti pri riešení globálnych výziev skôr považujú za partnerov EÚ.

Nástroje susedskej politiky a predvstupové nástroje

V kontexte obnoveného prístupu k európskej susedskej politike (ESP) poskytne nový nástroj ENI systematickú podporu tým istým 16 partnerským krajinám1 ako predchádzajúci nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI). Spoločne so zásadami rozlišovania a „viac za viac“ podporí ENI posilňovanie vzťahov s partnerskými krajinami a prinesie hmatateľný prínos EÚ ako aj jej partnerom v oblastiach, ako je demokracia a ľudské práva, právny štát, dobrá správa a riadenie, udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj a progresívna hospodárska integrácia na jednotnom trhu EÚ.

EÚ bude naďalej podporovať krajiny zahrnuté do procesu rozširovania2 prostredníctvom obnovenej predvstupovej pomoci (IPA), vychádzajúc z pozitívnych skúseností so súčasným nástrojom. IPA pomôže týmto krajinám uskutočniť komplexné stratégie reforiem, ktoré sú potrebné na prípravu na budúce členstvo a kladú dôraz na regionálnu spoluprácu, implementáciu práva a štandardov EÚ, schopnosť spravovať vnútorné politiky pri pristúpení k Únii a poskytnutie hmatateľných spoločensko-ekonomických benefitov krajinám, ktoré sú prijímateľmi pomoci. Viac sa budú využívať inovatívne spôsoby financovania zavedené v spolupráci s medzinárodnými finančnými inštitúciami a prostriedky EÚ budú fungovať ako katalyzátor v záujme posilnenia investícií do infraštruktúry.

Ďalšie informácie

MEMO/11/878 – The Multiannual Financial Framework: The Proposals on External Action Instruments

Úplný text oznámení:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/financial_framework_news_en.htm

Návrhy viacročného finančného rámca (29. júla 2011):

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm

Rozvojová politika EÚ: Program zmien

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_sk.pdf

Konzultácia o budúcnosti rozvojovej politiky

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_sk.htm

Webová stránka EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_sk.htm

Webová stránka európskeho komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Website of European Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Štefan Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/

More on the new IPA:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/whatsnew/news/111207_en.htm

Website of the ENP

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontakty:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

1 :

Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Egypt, Gruzínsko, Izrael, Jordánsko, Líbya, Libanon, Moldavská republika, Maroko, okupované palestínske územie, Sýria, Tunisko a Ukrajina.

2 :

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Island, Kosovo (podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1244/1999), Čierna Hora, Srbsko, Turecko a bývalá juhoslovanská republika Macedónsko


Side Bar