Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos pozicijos pasaulyje stiprinimas. 2014–2020 m. išorės priemonių biudžetas ES įsipareigojimams vykdyti ir bendroms vertybėms puoselėti

2011 m. gruodžio 7 d., Briuselis. Šiandien Europos Komisija priėmė 2014–2020 m. išorės priemonių biudžeto pasiūlymus. Jais remdamasi Sąjunga galės vykdyti įsipareigojimus pasaulinėje arenoje: kovoti su skurdu ir skatinti demokratiją, taiką, stabilumą ir klestėjimą. Įvairiomis priemonėmis bus remiamos besivystančios šalys, Europos kaimynystės šalys ir stojimui į ES besirengiančios šalys. Komisija sieks išteklius sutelkti srityse, kur pagalba reikalingiausia, kur jos poveikis didžiausias, kartu užtikrindama didesnį lankstumą skubiai reaguoti į nenumatytus įvykius. Vykdydama šį biudžetą ES taip pat galės toliau stiprinti savo poziciją pasaulinėje arenoje ir ginti savo interesus bei puoselėti vertybes.

ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Catherine Ashton sakė: „Net ir sunkmečiu Europa turi stebėti įvykius pasaulyje ir juose dalyvauti. Mūsų saugumas ir klestėjimas priklauso nuo įvykių išorėje, ypač kaimyninėse šalyse. ES vykdys skurdžiausių ir pažeidžiamiausių žmonių atžvilgiu prisiimtus įsipareigojimus, taip pat rems kaimyninių šalių, kuriose vyksta pokyčiai ir kurios rengiasi prisijungti prie Sąjungos, piliečius. Šios naujos išorės priemonės ES taip pat suteiks daugiau galimybių ginti savo interesus ir puoselėti savo pagrindinės vertybes, pvz., žmogaus teises, demokratiją ir teisinę valstybę, taip pat aktyviau kovoti su skurdu, išsaugoti taiką ir visame pasaulyje spręsti konfliktus.“

Už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgas sakė: „ES yra svarbiausia pagalbos teikėja pasaulyje ir kovodami su skurdu turime išlaikyti pirmaujančias pozicijas. Apklausų rezultatai rodo, kad dauguma europiečių sutinka, jog ES turėtų išreikšti solidarumą didindama paramą vystymuisi. Remiantis šiais pasiūlymais, ES biudžeto lėšomis bus galima panašiu lygmeniu kaip anksčiau vykdyti ES įsipareigojimus iki 2015 m. paramai skirti 0,7 proc. ES BNP. Pripažįstama, kad ES taip pat naudingas labiau įtraukus ir tvaresnis augimas pasaulyje. Šiandien mūsų santykiai su besiformuojančios ekonomikos šalimis pereina į kitą etapą ir daugiausia dėmesio skiriama pagalbai skurdžiausioms šalims.“

Kalbėdamas apie naująsias kaimynystės ir pasirengimo narystei priemones už plėtrą ir Europos kaimynystės politiką atsakingas ES Komisijos narys Štefanas Füle sakė: „Taikydami naująsias priemones ateityje galėsime dar geriau atsižvelgti į mūsų partnerių poreikius ir siekius. Pagal naująsias Europos kaimynystės ir pasirengimo narystei pagalbos priemones paramą kaimyninėms šalims galėsime teikti sparčiau ir lanksčiau, labiau atsižvelgti į šalių skirtumus ir geriausių rezultatų pasiekusioms šalims galėsime numatyti paskatas. Tuo pačiu toliau bus užtikrinama, kad demokratijos įtvirtinimo procesas vyktų sėkmingai ir artimiausiose kaimyninėse šalyse gerėtų ekonominiai ir socialiniai rodikliai, būtų remiamos narystei ES besirengiančių šalių reformos.“

Biudžeto pasiūlymais bus remiamas naujas Komisijos požiūris – Pokyčių darbotvarkė, kuria siekiama ES pagalbą sutelkti mažiau sektorių, kurie padeda įtvirtinti demokratiją, žmogaus teises, gerą valdymą ir skatinti įtraukų bei tvarų augimą.

Remiantis naujuoju diferenciacijos principu, ES didesnę lėšų dalį skirs ten, kur pagalbos poveikis gali būti didžiausias – t. y. šalims ir regionams, kuriems labiausiai reikalinga pagalba, įskaitant nestabilias valstybes. Pakankamai išteklių vystymuisi galinčios sutelkti šalys nebegaus pagalbos dvišalių dotacijų pavidalu, su jomis bus užmezgami kitokio pobūdžio partnerystės ryšiai ir jos paramą toliau gaus pagal temines ir regionines programas. Visa tai papildys įvairūs naujoviški bendradarbiavimo metodai, pvz., dotacijų ir paskolų derinimas.

Viena iš didžiausių naujovių ir svarbiausia išorės politikos priemonė – naujoji Partnerystės priemonė. Ja bus siekiama puoselėti ir ginti ES interesus ir spręsti svarbiausius visuotinius klausimus. Ja remdamasi ES taip pat galės palaikyti daugiau nei vystomąjį bendradarbiavimą apimančius ryšius su pramoninėmis šalimis, besiformuojančios ekonomikos šalimis ir šalimis, kuriose ES turi svarbių interesų.

Pagrindiniai faktai

Šiandien priimti tekstai yra teisiniai pasiūlymai įgyvendinti Komisijos 2011 m. birželio 29 d. pristatytos daugiametės finansinės programos išorės veiksmus. Rinkinys, į kurį įtraukta įvairi išorės parama iš ES biudžeto, apima bendrą komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos vaidmuo pasaulyje“ ir devynių geografinių ir teminių priemonių teisės aktų pasiūlymus, prie kurių pridėtas bendras įgyvendinimo reglamentas.

Pagal šias devynias priemones 2014–2020 m. laikotarpiu iš viso siūloma skirti 96 249,4 mln. EUR (dabartinėmis kainomis).

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP) 14 110 mln. EUR

Europos kaimynystės priemonė (EKP) 18 182 mln. EUR

Vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP) 23 295 mln. EUR

Partnerystės priemonė (PP) 1 131 mln. EUR

Stabilumo priemonė (SP) 2 829 mln. EUR

Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė (EIDHR) 1 578 mln. EUR

Bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonė 631 mln. EUR

Grenlandijai skirta priemonė 219 mln. EUR

Europos plėtros fondas (EPF, nepatenka į ES biudžetą) 34 276 mln. EUR

Šis dokumentų rinkinys bus perduotas Europos Parlamentui ir Tarybai. Jį tikimąsi priimti 2012 m. (Išsamesnė informacija apie įvairias priemones pateikta MEMO/11/878).

Diferenciacijos požiūris

Diferenciacijos požiūris pirmiausia bus taikomas šalims, kurias aprėpia Vystomojo bendradarbiavimo priemonė ir Europos kaimynystės priemonė. Pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę siūloma, kad su 17 didesnių nei vidutines pajamas gaunančių šalių (Argentina, Brazilija, Čilė, Ekvadoras, Iranas, Kazachstanas, Kinija, Kolumbija, Kosta Rika, Malaizija, Maldyvai, Meksika, Panama, Peru, Tailandas, Urugvajus ir Venesuela) ir 2 didelėmis šiek tiek mažiau nei vidutines pajamas gaunančiomis šalimis, kurių BVP viršija 1 proc. pasaulinio BVP (Indija ir Indonezija), būtų užmegzti nauji partnerystės ryšiai, nepagrįsti dvišale pagalba. Besiformuojančios ekonomikos šalys, pvz., Kinija, Brazilija ir Indija, šiuo metu laikomos ES partnerėmis sprendžiant visuotinius klausimus.

Kaimynystės ir Pasirengimo narystei pagalbos priemonės

Pagal atnaujintą Europos kaimynystės politikos požiūrį naująja Europos kaimynystės priemone bus teikiama supaprastinta pagalba toms pačioms 16 šalių partnerių1, kaip ir pagal ankstesnę Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę. Remiantis diferenciacijos ir „daugiau už daugiau“ principais, Kaimynystės priemone bus teikiama parama santykiams su šalimis partnerėmis stiprinti ir siekti ES ir jos šalims partnerėms naudingų apčiuopiamų rezultatų tokiose srityse, kaip demokratija ir žmogaus teisės, teisinė valstybė, geras valdymas, tvarus ekonominis ir socialinis vystymasis, laipsniška ekonominė integracija ES bendrojoje rinkoje.

Paramą plėtros šalims2 ES toliau teiks pagal atnaujintą Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, remdamasi taikant dabartinę priemonę įgyta gera patirtimi. PNPP padės šioms šalims įgyvendinti išsamiais reformų strategijas, būtinas rengiantis būsimai narystei, daugiausia dėmesio skiriant regioniniam bendradarbiavimui, ES teisės aktų ir standartų įgyvendinimui, gebėjimui valdyti Sąjungos vidaus politiką įstojus į ES, apčiuopiamai socialinei ir ekonominei naudai pagalbą gaunančiose šalyse. Dažniau bus pasitelkiamos kartu su tarptautinėmis finansų įstaigomis parengtos naujoviškos finansavimo priemonės, pagal kurias ES lėšos bus naudojamos siekiant pritraukti investicijų į infrastruktūrą.

Daugiau informacijos

MEMO/11/878 – The Multiannual Financial Framework: The Proposals on External Action Instruments

Visas komunikatų tekstas:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/financial_framework_news_en.htm

Daugiametės finansinės programos pasiūlymai (2011 m. birželio 29 d.)

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm

ES vystymosi politika. Pokyčių darbotvarkė

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_lt.pdf

Konsultacijos dėl vystymosi politikos ateities

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

EuropeAid interneto svetainė

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Už vystymąsi atsakingo Europos Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Website of European Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Štefan Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/

More on the new IPA:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/whatsnew/news/111207_en.htm

Website of the ENP

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

1 :

Alžyras, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Egiptas, Gruzija, Izraelis, Jordanija, Libanas, Libija, Marokas, Moldova, Okupuotoji Palestinos Teritorija, Sirija, Tunisas ir Ukraina.

2 :

Albanija, Bosnija ir Hercegovina, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Juodkalnija, Kosovas (pagal JTST rezoliuciją Nr. 1244/1999), Serbija ir Turkija.


Side Bar