Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU:n asemaa maailmassa vahvistetaan ulkoiseen toimintaan vuosiksi 2014–2020 myönnettävillä määrärahoilla

Bryssel 7. joulukuuta 2011 – Euroopan komissio hyväksyi tänään ulkoisen toiminnan välineitä koskevat talousarvioehdotukset vuosiksi 2014–2020. Niiden avulla unioni voi kantaa vastuunsa maailmassa torjumalla köyhyyttä ja edistämällä demokratiaa, rauhaa, vakautta ja vaurautta. Välineillä tuetaan kehitysmaita, Euroopan naapurimaita ja maita, jotka valmistautuvat liittymään EU:hun. Komissio pyrkii kohdentamaan resurssinsa sinne, missä niitä eniten tarvitaan ja missä niiden vaikutus on suurin. Samalla huolehditaan joustavuudesta, jotta odottamattomiin tapahtumiin voidaan reagoida nopeasti. Näillä määrärahoilla EU voi myös edelleen vahvistaa rooliaan maailmassa, ajaa etujaan ja tuoda esiin arvojaan.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, komission varapuheenjohtaja Catherine Ashtonin mukaan Euroopan on myös kriisiaikoina katsottava ulospäin ja toimittava yhdessä muun maailman kanssa. ”Turvallisuutemme ja vaurautemme riippuu siitä, mitä rajojemme ulkopuolella – erityisesti naapurialueillamme – tapahtuu. EU pitää lupauksensa, joita se on antanut köyhimmille ja vähäosaisimmille maille, muutoksessa oleville naapureilleen ja maille, jotka ovat matkalla kohti EU-jäsenyyttä. Näiden uusien ulkoisen toiminnan välineiden ansiosta EU:lla on myös paljon paremmat mahdollisuudet tuoda esiin omia keskeisiä arvojaan ja etujaan, kuten ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta, sekä myötävaikuttaa köyhyyden torjuntaan, rauhan säilymiseen ja konfliktien ratkaisemiseen eri puolilla maailmaa”, Ashton totesi.

Kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgs totesi EU:n olevan maailman suurin avunantaja, jonka on säilytettävä johtajuutensa köyhyyden torjumisessa. Selvitysten mukaan useimmat eurooppalaiset ovat sitä mieltä, että EU:n olisi osoitettava yhteisvastuuta lisäämällä kehitysapuaan. ”Näillä ehdotuksilla EU:n talousarviosta voidaan osallistua samalla tasolla kuin aikaisemminkin EU:n sitoumukseen myöntää kehitysapua 0,7 % suhteessa EU:n bruttokansantuloon vuoteen 2015 mennessä. On myös EU:n etujen mukaista huolehtia, että kasvu on osallistavampaa ja kestävämpää myös muualla maailmassa. Myös suhteemme nouseviin maihin muuttuu ja keskitämme apua köyhimmille maille", Piebalgs jatkoi.

Laajentumisesta ja Euroopan naapuruuspolitiikasta vastaavan komission jäsenen Štefan Fülen mukaan EU voi näillä uusilla välineillä reagoida entistä paremmin kumppaneidensa tarpeisiin ja tavoitteisiin. ”Uuden Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineen ja liittymistä valmistelevan tukivälineen ansiosta voimme antaa naapureillemme tukea nopeammin ja joustavammin. Voimme lisätä tuen eriyttämistä ja kannustaa parhaita. Samalla huolehditaan edelleen demokratiakehityksen etenemisestä ja parannetaan taloudellista ja sosiaalista kehitystä lähialueillamme sekä tuetaan uudistusprosessia maissa, jotka valmistautuvat EU:n jäsenyyteen”, Füle jatkoi.

Talousarvioehdotuksilla tuetaan komission uutta lähestymistapaa, jossa EU:n apu keskitetään demokratian, ihmisoikeuksien ja hyvän hallintotavan tukemiseen sekä osallistavan ja kestävän kasvun aikaansaamiseen.

Uuden eriyttämisperiaatteen mukaan EU kohdentaa suuremman osan varoista sinne, missä avulla on suurin vaikutus, eli suurimmassa avun tarpeessa oleville alueille ja maille sekä myös hauraille valtioille. Kahdenvälistä kehitysapua ei enää anneta maille, joilla on resursseja huolehtia itse omasta kehityksestään. Niitä varten luodaan uusia kumppanuuden muotoja, ja niille myönnetään edelleen varoja temaattisten ja alueellisten ohjelmien kautta. Tätä rahoitusta täydennetään erilaisilla innovatiivisille yhteistyötavoilla, esimerkiksi yhdistämällä avustuksia ja lainoja.

Yksi tärkeimmistä innovaatioista on uusi kumppanuusväline (Partnership Instrument), joka on keskeinen ulkopolitiikan väline. Sillä pyritään edistämään EU:n etuja ja vastaamaan merkittäviin globaaleihin haasteisiin. Sen avulla EU:n on myös mahdollista ajaa asioita, jotka eivät kuulu kehitysyhteistyön piiriin, yhteistyössä teollisuusmaiden kanssa, kehittyvien talouksien kanssa ja sellaisten maiden kanssa, joissa EU:lla on huomattavia etuja valvottavanaan.

Tausta

Säädösehdotuksilla, jotka on tänään hyväksytty, pannaan komission 29. kesäkuuta 2011 esittämä monivuotinen rahoituskehys ulkoisen toiminnan osalta täytäntöön. Paketti kattaa EU:n talousarviosta rahoitettavan ulkoisen tuen, ja se sisältää Euroopan parlamentille ja neuvostolle esitettävän yhteisen tiedonannon Globaali Eurooppa, yhdeksää maantieteellistä ja temaattista rahoitusvälinettä koskevat säädösehdotukset sekä niihin liittyvän yhteisen täytäntöönpanoasetuksen.

Näitä yhdeksää rahoitusvälinettä varten ehdotettu kokonaissumma vuosiksi 2014–2020 on 96 249,4 miljoonaa euroa (nykyhintoina).

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA): 14 110 miljoonaa euroa

Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusväline (ENI):18 182 miljoonaa euroa

Kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI): 23 295 miljoonaa euroa

Kumppanuusväline (PI): 1 131 miljoonaa euroa

Vakautusväline (IfS): 2 829 miljoonaa euroa

Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline (EIDHR):1 578 miljoonaa euroa

Väline ydinturvallisuusalan yhteistyötä varten: 631 miljoonaa euroa

Grönlantia koskeva väline: 219 miljoonaa euroa

Euroopan kehitysrahasto (EKR, EU:n talousarvion ulkopuolella): 34 276 miljoonaa euroa

Paketti esitetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle, joiden odotetaan hyväksyvän sen vuonna 2012. (Lisätietoa edellä mainituista välineistä, ks. MEMO/11/878)

Eriyttäminen

Eriyttämistä sovelletaan ensin kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI) ja Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineen (ENI) piiriin kuuluviin maihin. Komissio ehdottaa, että 17 ylemmän keskitulotason maata (Argentiina, Brasilia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Iran, Kazakstan, Kiina, Kolumbia, Malediivit, Malesia, Meksiko, Panama, Peru, Thaimaa, Uruguay ja Venezuela) ja kaksi suurta alemman keskitulotason maata, joiden bruttokansantuote on yli prosentin maailman bruttokansantuotteesta (Intia ja Indonesia), nostetaan uudenlaiseen kumppanuussuhteeseen, joka ei perustu kahdenväliseen apuun. Kehittyviä talouksia, erityisesti Kiinaa, Brasiliaa ja Intiaa, pidetään nykyisin enemmänkin EU:n kumppaneina globaalien haasteiden ratkaisemisessa.

Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusväline ja liittymistä valmisteleva tukiväline

Samoja 16 kumppanimaata1, joita aiemmin tuettiin eurooppalaisella naapuruuden ja kumppanuuden välineellä (ENPI) tuetaan nyt uudistettuun lähestymistapaan perustuvan Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) puitteissa uudella virtaviivaistetulla ENI-rahoitusvälineellä. ENI:llä lujitetaan suhteita kumppanimaihin eriyttämisperiaatetta ja ”enemmällä enemmän” -periaatetta noudattaen. Se tarjoaa konkreettista hyötyä sekä EU:lle että sen kumppaneille edistämällä demokratiaa ja ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta, hyvää hallintotapaa, kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja vähittäistä taloudellista yhdentymistä EU:n sisämarkkinoihin.

EU jatkaa laajentumismaiden2 tukemista uudistetulla liittymistä valmistelevalla tukivälineellä (IPA) nykyisestä tukivälineestä saatujen myönteisten kokemusten pohjalta. IPA:lla autetaan näitä maita toteuttamaan kattavat uudistusstrategiat, joita tulevan jäsenyyden valmistelu edellyttää. Painopiste on alueellisessa yhteistyössä, EU:n lakien ja normien täytäntöönpanossa, valmiudessa hallinnoida unionin sisäisiä politiikkoja maan tullessa jäseneksi ja konkreettisten sosiaalis-taloudellisten parannusten aikaansaamisessa tuensaajamaissa. Kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa perustettavien innovatiivisten rahoitusjärjestelyjen käyttöä lisätään, ja EU:n rahoitus toimii katalysaattorina infrastruktuuri-investoinneille.

Lisätietoa

MEMO/11/878 – The Multiannual Financial Framework: The Proposals on External Action Instruments

Tiedonanto kokonaisuudessaan:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/financial_framework_news_en.htm

Monivuotista rahoituskehystä (29. kesäkuuta 2011) koskevat ehdotukset:

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm

EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen lisääminen: muutossuunnitelma

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_fi.pdf

Kehityspolitiikan tulevaisuutta koskeva kuuleminen

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_fi.htm

Kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgsin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Website of European Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Štefan Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/

More on the new IPA:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/whatsnew/news/111207_en.htm

Website of the ENP

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Maja Kocijancic (+32-2) 298 65 70

Catherine Ray (+32-2) 296 99 21

Peter Stano (+32-2) 295 74 84

1 :

Algeria, Armenia, Azerbaidžan, Egypti, Georgia, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Marokko, Moldovan tasavalta, Syyria, Tunisia, Ukraina, Valko-Venäjä ja miehitetyt palestiinalaisalueet.

2 :

Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Islanti, Kosovo siten kuin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244/1999 on määritelty, Montenegro, Serbia, Turkki ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.


Side Bar