Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στον κόσμο: Ένας εξωτερικός προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020 με σκοπό την τήρηση των δεσμεύσεων της ΕΕ και την προαγωγή κοινών αξιών

Βρυξέλλες, 07 Δεκεμβρίου 2011 – Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις προτάσεις προϋπολογισμού για τους εξωτερικούς της μηχανισμούς για την περίοδο 2014-2020. Αυτοί οι μηχανισμοί θα επιτρέψουν στην Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της δημοκρατίας, της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας. Η δέσμη μηχανισμών θα στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες, τις χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, καθώς και τις χώρες που προετοιμάζουν την προσχώρησή τους στην ΕΕ. Η Επιτροπή θα επιδιώξει να εστιάσει τους πόρους της εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, εκεί που θα έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει περισσότερη ευελιξία για μπορεί να αντιδρά ταχέως σε απρόβλεπτα γεγονότα. Επίσης, ο προϋπολογισμός αυτός θα επιτρέψει στην ΕΕ να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της σε παγκόσμιο επίπεδο και να προωθήσει τα συμφέροντα και τις αξίες της.

Η κα Catherine Ashton, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, δήλωσε τα εξής: «Ακόμα και σε περιόδους κρίσης, η Ευρώπη πρέπει να στρέφεται προς τα έξω και να συμμετέχει στον κόσμο. Η ασφάλεια και η ευημερία μας εξαρτώνται από το τι συμβαίνει έξω από τα σύνορά μας, και πολύ περισσότερο στη γειτονιά μας. Η ΕΕ θα τηρήσει τις διεθνείς της δεσμεύσεις προς τους περισσότερο φτωχούς και ευάλωτους λαούς, σ’ εκείνους στη γειτονιά μας που διέρχονται από μεταβατικό στάδιο και σ’ εκείνους στις χώρες που οδεύουν προς την προσχώρηση στην Ένωση. Με αυτούς τους νέους εξωτερικούς μηχανισμούς η ΕΕ θα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση για να προωθήσει τις βασικές της αξίες και τα συμφέροντά της όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, αλλά και για να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, τη διατήρηση της ειρήνης και την επίλυση των συγκρούσεων σ’ όλο τον κόσμο.»

Ο κ. Andris Piebalgs, Ευρωπαίος Επίτροπος για την ανάπτυξη, δήλωσε ότι: « Η ΕΕ είναι η πρώτη δωρήτρια στον κόσμο και πρέπει να συνεχίσει να ηγείται στον αγώνα για την καταπολέμηση της φτώχειας. Σύμφωνα με έρευνες, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι συμφωνούν ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδείξει αλληλεγγύη αυξάνοντας την αναπτυξιακή της βοήθεια. Οι προτάσεις αυτές θα επιτρέψουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ να συμβάλει με παρόμοιο με το προηγούμενο επίπεδο όσον αφορά τη δέσμευση που έχει αναλάβει η ΕΕ για διάθεση ποσοστού 0,7% του ΑΕΕ της σε βοήθεια μέχρι το 2015. Αναγνωρίζεται ότι η εξασφάλιση περισσότερο βιώσιμης και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξης στον κόσμο είναι προς το συμφέρον και της ΕΕ. Σήμερα, επιβεβαιώνουμε επίσης την εξέλιξη των σχέσεών μας με τις αναδυόμενες χώρες και την εστίαση στη βοήθεια προς τις φτωχότερες χώρες».

Σχετικά με τον νέο μηχανισμό ευρωπαϊκής γειτονίας και τον νέο προενταξιακό μηχανισμό ο κ. Štefan Füle, Επίτροπος για τη διεύρυνση και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, παρατήρησε ότι: «Αυτοί οι νέοι μηχανισμοί θα μας επιτρέψουν να ανταποκρινόμαστε ακόμα καλύτερα στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των εταίρων μας στο μέλλον. Με τον νέο μηχανισμό ευρωπαϊκής γειτονίας και τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας, η στήριξη στους γείτονές μας θα είναι ταχύτερη και περισσότερο ευέλικτη, γεγονός που θα επιτρέπει αυξημένη διαφοροποίηση και κίνητρα για τις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις. Ταυτόχρονα, θα εξακολουθεί να διασφαλίζεται η επιτυχία της διαδικασίας εκδημοκρατισμού και να βελτιώνεται η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην άμεση γειτονιά μας, καθώς και να στηρίζεται η διαδικασία μεταρρυθμίσεων στις χώρες που προετοιμάζουν την ένταξή τους στην ΕΕ

Οι προτάσεις του προϋπολογισμού θα στηρίξουν τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής, δηλαδή το «πρόγραμμα δράσης για αλλαγή», ώστε να εστιαστεί η βοήθεια της ΕΕ σε λιγότερους τομείς για την ενίσχυση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και για τη δημιουργία βιώσιμης και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξης.

Βάσει της νέας αρχής της «διαφοροποίησης», η ΕΕ θα διαθέτει μεγαλύτερο τμήμα των κεφαλαίων εκεί όπου η βοήθεια μπορεί να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο: σε περιοχές και χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων κρατών. Οι χώρες που μπορούν να παράγουν επαρκείς πόρους για να εξασφαλίσουν την ανάπτυξή τους δεν θα λαμβάνουν πλέον διμερή βοήθεια με τη μορφή επιχορηγήσεων και θα τυγχάνουν αντί αυτής νέων μορφών εταιρικής σχέσης, ενώ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κεφάλαια από θεματικά και περιφερειακά προγράμματα. Αυτά θα συμπληρωθούν από διάφορους καινοτόμους τρόπους συνεργασίας, όπως ο συνδυασμός επιδοτήσεων και δανείων.

Μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες και βασικό εργαλείο εξωτερικής πολικής είναι ο νέος μηχανισμός εταιρικής σχέσης. Ο μηχανισμός αυτός θα έχει ως στόχο την προαγωγή και την προώθηση των συμφερόντων της ΕΕ και την αντιμετώπιση των μεγάλων παγκόσμιων προκλήσεων. Επίσης, θα επιτρέψει στην ΕΕ να επιδιώξει προγράμματα δράσης πέραν από την αναπτυξιακή συνεργασία με εκβιομηχανισμένες χώρες, αναδυόμενες οικονομίες, και χώρες όπου η ΕΕ έχει σημαντικά συμφέροντα.

Ιστορικό

Τα σημερινά κείμενα είναι οι νομικές προτάσεις για την υλοποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, που υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 29 Ιουνίου 2011, στον τομέα της εξωτερικής δράσης. Η δέσμη καλύπτει το πλήρες φάσμα εξωτερικής στήριξης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ και περιλαμβάνει: μια κοινή ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: «Η Ευρώπη στον κόσμο» και τις νομοθετικές προτάσεις για εννέα γεωγραφικούς και θεματικούς μηχανισμούς συνοδευόμενους από κοινό εκτελεστικό κανονισμό.

Το συνολικό ποσό που προτείνεται για αυτούς τους εννέα μηχανισμούς ανέρχεται σε 96 249,4 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020 (σε τρέχουσες τιμές).

Προενταξιακός μηχανισμός (IPA): 14 110 εκατ. ευρώ

Μηχανισμός ευρωπαϊκής γειτονίας (ENI): 18 182 εκατ. ευρώ

Μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI): 23 295 εκατ. ευρώ

Μηχανισμός εταιρικής σχέσης (PI): 1131 εκατ. ευρώ

Μηχανισμός σταθερότητας (IfS): 2 829 εκατ. ευρώ

Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR):1 578 εκατ. ευρώ

Μηχανισμός συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας: 631 εκατ. ευρώ

Μηχανισμός για τη Γροιλανδία:219 εκατ. ευρώ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ, εκτός προϋπολογισμού ΕΕ): 34 276 εκατ. ευρώ

Η δέσμη θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και αναμένεται να εγκριθεί το 2012. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους μηχανισμούς, βλέπε MEMO/11/878)

Η προσέγγιση της διαφοροποίησης

Η διαφοροποίηση θα εφαρμοστεί αρχικά στις χώρες που καλύπτονται από τον DCI και τον ENI. Στο πλαίσιο του DCI προτείνεται η μετάβαση 17 χωρών υψηλότερου μεσαίου εισοδήματος (Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Ισημερινός, Καζαχστάν, Ιράν, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μεξικό, Παναμάς, Περού, Ταϊλάνδη, Βενεζουέλα και Ουρουγουάη) και 2 μεγάλων χωρών χαμηλότερου μεσαίου εισοδήματος των οποίων το ΑΕΠ είναι μεγαλύτερο από το 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ (Ινδία, Ινδονησία) σε νέες εταιρικές σχέσεις που δεν βασίζονται στη διμερή βοήθεια. Οι αναδυόμενες οικονομίες όπως ιδίως η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία, επί του παρόντος θεωρούνται περισσότερο ως εταίροι της ΕΕ στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Ο μηχανισμός γειτονίας και ο προενταξιακός μηχανισμός

Στο πλαίσιο της ανανεωμένης προσέγγισης στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ENP), ο νέος μηχανισμός ENI θα παρέχει στοχευμένη στήριξη στις ίδιες 16 χώρες εταίρους1 όπως και ο προηγούμενος ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ). Σύμφωνα με την αρχή της διαφοροποίησης και την αρχή «περισσότερα για περισσότερα», ο ENI θα στηρίξει την ενίσχυση των σχέσεων με τις χώρες εταίρους και θα αποφέρει απτά οφέλη τόσο στην ΕΕ όσο και στους εταίρους της σε τομείς όπως η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, η βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και η σταδιακή οικονομική ολοκλήρωση στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει τις χώρες της διεύρυνσης2 με ανανεωμένο μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (IPA), βάσει της θετικής πείρας του παρόντος μηχανισμού. Ο IPA θα βοηθήσει τις εν λόγω χώρες στην εφαρμογή των συνολικών στρατηγικών μεταρρύθμισης που απαιτούνται για την προετοιμασία της μελλοντικής ένταξης, με έμφαση στην περιφερειακή συνεργασία, την εφαρμογή των κανόνων και προτύπων της ΕΕ, την ικανότητα διαχείρισης των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης μετά την προσχώρηση και την επίτευξη απτών κοινωνικών και οικονομικών οφελών στις δικαιούχους χώρες. Θα γίνεται μεγαλύτερη χρήση των καινοτόμων ρυθμίσεων χρηματοδότησης που καθορίζονται με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ τα κεφάλαια της ΕΕ θα ενεργούν ως καταλύτης για τη μόχλευση επενδύσεων στις υποδομές.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/11/878 – The Multiannual Financial Framework: The Proposals on External Action Instruments

Πλήρες κείμενο των ανακοινώσεων:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/financial_framework_news_en.htm

Προτάσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (29 Ιουνίου 2011):

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm

Αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_el.pdf

Διαβούλευση για το μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

Δικτυακός τόπος της EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_el.htm

Δικτυακός τόπος του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Ανάπτυξη, Andris Piebalgs

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Website of European Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Štefan Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/

More on the new IPA:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/whatsnew/news/111207_en.htm

Website of the ENP

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

1 :

Αλγερία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Αίγυπτος, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μολδαβία, Μαρόκο, κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Συρία, Τυνησία και Ουκρανία.

2 :

Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ισλανδία, Κοσσυφοπέδιο (βάσει του ψηφίσματος 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών), Μαυροβούνιο, Σερβία, Τουρκία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.


Side Bar