Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Styrkelse af Europas plads i verden: Et eksternt budget for 2014-2020, der skal opfylde EU's forpligtelser og fremme fælles værdier

Bruxelles, den 7. december 2011 – Europa-Kommissionen vedtog i dag budgetforslag for sine eksterne instrumenter for perioden 2014-2020. De vil gøre det muligt for Unionen at påtage sig sit fulde ansvar på den internationale scene med hensyn til at bekæmpe fattigdom og fremme demokrati, fred, stabilitet og velstand. De forskellige instrumenter vil medvirke til at støtte udviklingslande, EU's nabolande og de lande, der forbereder EU-medlemskab. Kommissionen vil søge at koncentrere sine ressourcer der, hvor behovet er størst, hvor de får den største effekt, samtidigt med at der sikres mere fleksibilitet, således at man er i stand til hurtigt at reagere over for uforudsete begivenheder. Budgettet vil også gøre det muligt for EU yderligere at styrke sin rolle på den internationale scene og fremme sine interesser og værdier.

Catherine Ashton, EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen, udtalte: "Selv i krisetider er Europa nødt til at skue ud i verden. Vores sikkerhed og velstand afhænger af, hvad der sker uden for vores grænser, og ikke mindst i vores nabolande. EU vil opfylde sine internationale forpligtelser over for de fattigste og de mest sårbare befolkninger, over for de befolkninger i vores nabolande, som undergår forandringer, og de lande, der er på vej til at slutte sig til Unionen. Med disse nye eksterne instrumenter vil EU også blive meget bedre i stand til at fremme sine egne kerneværdier og interesser, herunder menneskerettigheder, demokrati og retsstaten, og kunne bidrage til bekæmpelse af fattigdom, bevaring af freden og løsning af konflikter over hele verden."

EU-kommissæren for udvikling, Andris Piebalgs, udtalte: "EU er verdens største donor, og vi er nødt til at bevare vores ledende rolle i bekæmpelse af fattigdom. Ifølge undersøgelser er de fleste EU-borgere enige i, at EU bør udvise solidaritet ved at øge sin udviklingsbistand. Disse forslag vil gøre det muligt med EU-budgettet at yde bidrag på et niveau svarende til det, der var gældende, inden EU forpligtede sig til senest i 2015 at yde bistand svarende til 0,7 % af EU's BNI. Det anerkendes, at det også er i EU's interesse at sikre mere inklusiv og bæredygtig vækst. Vi kan i dag også bekræfte et skifte i vores forbindelser med vækstlandene og en fokusering af bistanden på de fattigste lande."

Kommissæren for udvidelse og naboskabspolitik, Štefan Füle, kommenterede de nye europæiske naboskabs- og førtiltrædelsesinstrumenter på følgende måde: "Disse nye instrumenter vil gøre det muligt for os fremover at imødekomme vores partneres behov og ambitioner endnu bedre. Støtten til vores naboer vil med det nye europæiske naboskabsinstrument og førtiltrædelsesinstrumentet kunne ydes hurtigere og mere fleksibelt - samtidigt med, at der foretages øget differentiering og gives incitamenter til dem, der opnår de bedste resultater. Desuden vil det blive ved med at bidrage til en succesfuld demokratiseringsproces og forbedre økonomisk og social udvikling i vores nabolande samt støtte reformprocessen i de lande, der forbereder sig på EU-medlemskab."

Budgetforslagene vil støtte Kommissionens nye strategi – "En dagsorden for forandring" – med hensyn til at fokusere EU-bistanden på færre sektorer, som støtter demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse og skaber inklusiv og bæredygtig vækst.

EU vil under det nye differentieringsprincip øremærke en større del af midlerne til områder, hvor bistanden kan have den højest mulige effekt: i de regioner og lande, der har de største behov, herunder i sårbare stater. Lande, der kan skabe nok ressourcer til at sikre deres egen udvikling, vil ikke længere modtage bilateral gavebistand, men vil i stedet blive omfattet af nye former for partnerskaber. De vil blive ved med at modtage midler under tematiske og regionale programmer. Dette vil blive suppleret af forskellige nyskabende samarbejdsformer som f.eks. kombinationer af gavebistand og lån.

En af de vigtigste nyskabelser og et centralt instrument under den eksterne politik er det nye partnerskabsinstrument. Det har til formål at fremme og sikre EU's interesser og at adressere store globale ændringer. Det vil også gøre det muligt for EU at gøre en indsats på andre områder end udviklingssamarbejde sammen med industrialiserede lande, vækstlande og lande, hvor EU har vigtige interesser.

Baggrund

De tekster, der præsenteres i dag, er lovgivningsforslagene til gennemførelse af den flerårige finansielle ramme for indsatsen udadtil, som Kommissionen lagde frem den 29. juni 2011. Pakken dækker hele den eksterne støtte under EU-budgettet og omfatter en fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Det globale Europa" samt lovgivningsforslagene til ni geografiske og tematiske instrumenter ledsaget af en fælles gennemførelsesforordning.

Det samlede beløb, der foreslås til disse ni instrumenter, er på 96 249,4 mio. EUR for perioden 2014-2020 (i løbende priser).

Førtiltrædelsesinstrumentet (IPA): 14 110 mio. EUR

Det Europæiske Naboskabsinstrument (ENI): 18 182 mio. EUR

Instrumentet for Udviklingssamarbejde (DCI): 23 295 mio. EUR

Partnerskabsinstrumentet (PI): 1 131 mio. EUR

Stabilitetsinstrumentet (IfS): 2 829 mio. EUR

Det europæiske instrument for demokrati og
menneskerettigheder (EIDHR): 1 578 mio. EUR

Instrumentet for Samarbejde om Nuklear Sikkerhed: 631 mio. EUR

Instrumentet for Grønland: 219 mio. EUR

Den Europæiske Udviklingsfond (EUF, uden for EU-budgettet):34 276 mio. EUR

Denne pakke vil blive oversendt til Europa-Parlamentet og Rådet og forventes vedtaget i 2012. (Yderligere oplysninger om de forskellige instrumenter findes i MEMO/11/878).

Differentieringsstrategien

Differentieringsstrategien vil først blive anvendt i lande, der er omfattet af DCI'et og ENI'et. Det foreslås under DCI'et, at 17 mellemindkomstlande (Argentina, Brasilien, Chile, Kina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Kasakhstan, Iran, Malaysia, Maldiverne, Mexico, Panama, Peru, Thailand, Venezuela og Uruguay) og to store mellemindkomstlande i den nederste halvdel, hvis BNP overstiger 1 % af det globale BNP (Indien, Indonesien), overgår til nye partnerskaber, der ikke er baseret på bilateral bistand. Vækstlande som Kina, Brasilien og Indien betragtes nu i højere grad som EU-partnerlande, når det kommer an på at tage globale udfordringer op.

Naboskabs- og førtiltrædelsesinstrumenterne

I forbindelse med den nye tilgang til EU's naboskabspolitik (ENP) vil der med det nye ENI-instrument kunne ydes ensartet støtte til de samme 16 partnerlande1 som med det tidligere EU-naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI). I overensstemmelse med differentieringsprincippet og "mere for mere"-princippet vil der med ENI blive ydet støtte til styrkelse af forbindelser med partnerlande, og det vil kunne give både EU og EU's partnerlande mærkbare gevinster på områder som f.eks. demokrati og menneskerettigheder, retsstaten, god regeringsførelse, bæredygtig økonomisk og social udvikling og gradvis økonomisk integration i EU's indre marked.

EU vil fortsætte med at støtte udvidelseslandene2 gennem et fornyet førtiltrædelsesinstrument (IPA), der bygger på de positive erfaringer fra det eksisterende instrument. IPA vil hjælpe disse lande med at gennemføre omfattende reformstrategier, der er nødvendige for forberedelsen af et kommende medlemskab, med fokus på regionalt samarbejde, gennemførelse af EU-lovgivning og -standarder, evnen til at forvalte Unionens interne politikker efter tiltrædelse og sikring af mærkbare samfundsøkonomiske gevinster i de begunstigede lande. Der vil blive gjort øget brug af nyskabende finansieringsforanstaltninger, der bringes på plads med internationale finansinstitutioner, og hvor EU-midlerne fungerer som løftestang for infrastrukturinvesteringer.

Yderligere oplysninger

MEMO/11/878 – The Multiannual Financial Framework: The Proposals on External Action Instruments

Meddelelserne i deres fulde længde:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/financial_framework_news_en.htm

Forslag om den flerårige finansielle ramme (29. juni 2011):

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm

EU's udviklingspolitik: En dagsorden for forandring

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_da.pdf

Høring om fremtiden for udviklingspolitikken

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

Hjemmesiden for EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_da.htm

Hjemmesiden for EU-kommissæren for udvikling, Andris Piebalgs

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Website of European Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Štefan Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/

More on the new IPA:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/whatsnew/news/111207_en.htm

Website of the ENP

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

1 :

Algeriet, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Egypten, Georgien, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Republikken Moldova, Marokko, det besatte palæstinensiske område, Syrien, Tunesien og Ukraine.

2 :

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Island, Kosovo (iht. FN-resolution nr. 1244/1999), Montenegro, Serbien, Tyrkiet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.


Side Bar