Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Posílení pozice Evropy ve světě: rozpočet na vnější činnost v letech 2014–2020 pomůže dodržet závazky EU a podpoří sdílené hodnoty

Brusel 7. prosince 2011 – Evropská komise dnes přijala návrhy rozpočtu určeného na nástroje vnější pomoci v letech 2014–2020. Unii tyto návrhy umožní plnit svou úlohu na světové scéně: bojovat proti chudobě a podporovat demokracii, mír, stabilitu a prosperitu. Prostřednictvím různých nástrojů bude EU poskytovat pomoc rozvojovým zemím, zemím, které s ní sousedí, i těm, jež se připravují na přistoupení k Unii. Komise se bude snažit směřovat své zdroje tam, kde je jich potřeba nejvíce a kde budou mít největší dopad, a zároveň bude usilovat o více flexibility, aby mohla neprodleně reagovat na nepředvídané události. Tento rozpočet Unii rovněž umožní dále posílit svou roli na světové scéně a propagovat své zájmy a hodnoty.

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonová uvedla: „I v době krize se musí Evropa dívat za své hranice a angažovat se ve světě. Na událostech za našimi hranicemi, a především v našem bezprostředním sousedství, závisí naše bezpečnost a prosperita. Evropská unie bude plnit své mezinárodní závazky vůči nejchudším a nejzranitelnějším lidem, vůči lidem v našem sousedství, jejichž země procházejí procesem transformace, i těm, jejichž země jsou na cestě ke vstupu do EU. Díky těmto novým nástrojům vnější pomoci může EU také mnohem lépe prosazovat své základní hodnoty a zájmy, jako jsou lidská práva, demokracie a právní stát, a zároveň přispívat k boji proti chudobě, zachování míru a řešení konfliktů ve světě.“

Evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs prohlásil: „Evropská unie je největším dárcem na světě a je třeba, abychom si toto vůdčí postavení v boji proti chudobě udrželi. Podle průzkumů většina Evropanů souhlasí s tím, že by EU měla prokázat svou solidaritu navýšením rozvojové pomoci. Díky těmto návrhům může rozpočet EU přispět podobně jako v minulosti k naplnění závazku Unie poskytnout na pomoc do roku 2015 celkem 0,7 % hrubého národního důchodu EU. Je známo, že zajišťovat ve světě udržitelnější růst více podporující začlenění je také ve vlastním zájmu EU. Dnes rovněž potvrzujeme posun ve svých vztazích s rozvíjejícími se zeměmi a důraz na pomoc pro nejchudší země.“

Komisař pro rozšíření a politiku sousedství Štefan Füle uvedl k novému nástroji evropského sousedství a nástroji předvstupní pomoci toto: „Tyto nové nástroje nám umožní v budoucnu ještě lépe reagovat na potřeby a cíle našich partnerů. Díky novému nástroji evropského sousedství a nástroji předvstupní pomoci bude pomoc pro naše sousedy rychlejší a pružnější a bude možné více diferencovat a poskytovat lepší pobídky těm, kteří budou dosahovat nejlepších výsledků. Tato pomoc bude také dále zárukou úspěchu demokratizačního procesu a lepšího ekonomického a sociálního rozvoje v našem bezprostředním sousedství a bude přispívat k podpoře reformního procesu v zemích, jež se připravují na členství v EU.

Návrhy rozpočtu podpoří nový přístup Komise – tzv. „Agendu pro změnu“, která spočívá v zaměření pomoci EU na menší počet odvětví, v propagaci demokracie, lidských práv a řádné správy věcí veřejných a v zajištění udržitelného růstu podporujícího začlenění.

Podle nové zásady „diferenciace“ bude EU přidělovat větší množství prostředků těm, pro něž může mít pomoc největší dopad: nejpotřebnějším regionům a zemím, včetně nestabilních států. Země, jež si mohou pro vlastní rozvoj obstarat dostatek zdrojů, již nebudou dostávat bilaterální grantovou pomoc a budou místo toho využívat nových forem partnerství: pomoc budou dále čerpat prostřednictvím tematických a regionálních programů. To vše bude doplněno různými inovativními modalitami spolupráce, např. kombinováním grantů a půjček.

Jednou z nejvýraznějších inovací a klíčovým nástrojem vnější politiky je nový nástroj partnerství. Jeho cílem je podporovat a propagovat zájmy EU a řešit vážné globální výzvy. Unie díky němu rovněž může s průmyslovými zeměmi, rozvíjejícími se ekonomikami a zeměmi, v nichž EU sleduje významné zájmy, realizovat agendy, jež nespadají do rozvojové spolupráce.

Souvislosti

Dnes přijaté texty jsou návrhy právních předpisů k provedení víceletého finančního rámce, který Komise předložila 29. června 2011, v oblasti vnější činnosti. Balíček se týká všech typů vnější pomoci v rámci rozpočtu EU a zahrnuje: Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě: „Globální Evropa“ a legislativní návrhy devíti zeměpisných a tematických nástrojů spolu se společným prováděcím nařízením.

Celková částka navrhovaná pro těchto devět nástrojů v letech 2014–2020 činí 96 249,4 milionu EUR (v běžných cenách).

Nástroj předvstupní pomoci: 14 110 mil. EUR

Nástroj evropského sousedství: 18 182 mil. EUR

Nástroj pro rozvojovou spolupráci: 23 295 mil. EUR

Nástroj partnerství: 1 131 mil. EUR

Nástroj stability: 2 829 mil. EUR

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva: 1 578 mil. EUR

Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti: 631 mil. EUR

Nástroj pro Grónsko: 219 mil. EUR

Evropský rozvojový fond (mimo rozpočet EU): 34 276 mil. EUR

Balíček bude postoupen Evropskému parlamentu a Radě a měl by být přijat v roce 2012. (Pro podrobnosti o uvedených nástrojích viz MEMO/11/878)

Přístup založený na diferenciaci

Diferenciace se začne uplatňovat nejdříve v zemích, na něž se vztahuje nástroj pro rozvojovou spolupráci a nástroj evropského sousedství. Sedmnáct zemí s vyššími středními příjmy (Argentina, Brazílie, Čína, Ekvádor, Chile, Írán, Kazachstán, Kolumbie, Kostarika, Malajsie, Maledivy, Mexiko, Panama, Peru, Thajsko, Uruguay a Venezuela) a dvě velké země s nižšími středními příjmy, jejichž HDP je vyšší než 1 % celosvětového HDP (Indie, Indonésie), mají v rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci podle návrhu přejít k novým partnerstvím, jež nejsou založena na bilaterální pomoci. Rozvíjející se ekonomiky, jako jsou především Čína, Brazílie a Indie, jsou v současné době při řešení globálních výzev více považovány za partnery EU.

Nástroj sousedství a nástroj předvstupní pomoci

V souvislosti s novým přístupem k evropské politice sousedství bude díky novému nástroji evropského sousedství poskytována účinná podpora týmž šestnácti partnerským zemím1 jako v rámci předchozího evropského nástroje sousedství a partnerství. V souladu se zásadou diferenciace a zásadou „více za více“ bude nástroj evropského sousedství přispívat k posilování vztahů s partnerskými zeměmi a bude přinášet hmatatelný prospěch EU i jejím partnerům v oblastech, jako jsou demokracie a lidská práva, právní stát, řádná správa věcí veřejných, udržitelný ekonomický a sociální rozvoj a postupná ekonomická integrace do jednotného trhu EU.

Prostřednictvím nového nástroje předvstupní pomoci bude EU nadále podporovat země zapojené do procesu rozšíření2, přičemž bude stavět na dobrých zkušenostech se současným nástrojem. Nástroj předvstupní pomoci pomůže těmto zemím v realizaci komplexních reformních strategií, jež jsou nezbytné v rámci příprav na budoucí členství. Důraz se bude přitom klást na regionální spolupráci, provádění právních předpisů a norem EU, schopnost uskutečňovat vnitřní politiky Unie po přistoupení, jakož i na dosahování hmatatelných socioekonomických výsledků v zemích přijímajících pomoc. Více se budou využívat inovativní způsoby financování zavedené ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi a prostředky EU budou fungovat jako katalyzátor v zájmu posílení investic do infrastruktury.

Další informace

MEMO/11/878 – The Multiannual Financial Framework: The Proposals on External Action Instruments

Úplné znění sdělení:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/financial_framework_news_en.htm

Návrhy týkající se víceletého finančního rámce (29. červen 2011):

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm

Rozvojová politika EU: Agenda pro změnu

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_cs.pdf

Konzultace o budoucnosti rozvojové politiky

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

Internetové stránky EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_cs.htm

Internetové stránky evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Website of European Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Štefan Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/

More on the new IPA:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/whatsnew/news/111207_en.htm

Website of the ENP

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Maja Kocijancic (+32 22986570)

Catherine Ray (+32 22969921)

Peter Stano (+32 22957484)

1 :

Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Moldavská republika, okupované palestinské území, Sýrie, Tunisko a Ukrajina.

2 :

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Island, Kosovo (podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244/1999), Srbsko a Turecko.


Side Bar