Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Затвърждаване на позицията на Европа в света: бюджет за външна дейност за периода 2014—2020 г. за изпълнение на ангажиментите на ЕС и за насърчаване на споделените ценности

Брюксел, 7 декември 2011 г. — Днес Европейската комисия прие бюджетни предложения за инструментите за външна дейност за периода 2014—2020 г. Тези инструменти ще позволят на Съюза да изпълни своите отговорности на световната сцена: борбата срещу бедността и насърчаването на демокрацията, мира, стабилността и просперитета. С набора от инструменти ще се подпомагат развиващите се страни, съседните на Европа държави, както и тези, които се подготвят за присъединяване към ЕС. Комисията ще се стреми да насочва своите ресурси там, където те са най-необходими и където ще имат най-голямо въздействие, като същевременно се гарантира повече гъвкавост за бърза реакция в случай на непредвидени събития. Този бюджет за външна дейност също така ще предостави възможност на ЕС да продължи да засилва ролята си на световната сцена и да отстоява своите интереси и ценности.

Катрин Аштън, върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, заяви: „Дори в условия на криза Европа трябва да отправи поглед отвъд своите граници и да поеме ангажименти на световно равнище. Нашата сигурност и просперитет зависят от това, което се случва извън Европа, и особено — в съседните на ЕС държави. ЕС ще спазва международните ангажименти, които е поел към най-бедните и най-уязвимите, към хората от съседните държави в процес на преход и от държавите, които предстои да се присъединят към Съюза. Посредством тези нови инструменти за външна помощ ЕС ще бъде също в много по-добра позиция да насърчава своите собствени ценности и интереси, като правата на човека, демокрацията и върховенството на закона, както и да допринесе за борбата срещу бедността, за опазването на мира и разрешаването на конфликти по целия свят.“

Европейският комисар по въпросите на развитието Андрис Пиебалгс заяви: „Европейският съюз е най-големият донор на помощ за развитие в света и ние трябва да запазим лидерството си в борбата срещу бедността. Според проучванията повечето европейци са съгласни, че ЕС трябва да покаже солидарност чрез увеличаване на своята помощ за развитие. Благодарение на тези предложения приносът на бюджета на ЕС ще остане на равнище, сходно с досегашното, що се отнася до ангажимента на ЕС до 2015 г. да предостави 0,7 % от своя БНД за помощ за развитие. Всепризнат е фактът, че гарантирането на по-приобщаващ и устойчив растеж в света е в интерес и на ЕС. Днес ние също така затвърждаваме една промяна на курса в развитието на отношенията ни с развиващите се страни и насочването на помощта към най-бедните страни“.

По повод на новите европейски инструменти за съседство и за предприсъединителна помощ Щефан Фюле, комисар на ЕС по въпросите на разширяването и европейската политика за съседство, отбеляза: „Тези нови инструменти ще ни позволят в бъдеще да отговаряме още по-адекватно на нуждите и амбициите на нашите партньори. Чрез новия Европейски инструмент за съседство и Инструмента за предприсъединителна помощ подкрепата за нашите съседи ще стане по-бърза и по-гъвкава и ще дава възможност за увеличаване на диференциацията и стимулите за тези, които са постигнали най-добри резултати. В същото време тази подкрепа ще продължи да гарантира успеха на процеса на демократизация, да подобрява икономическото и социалното развитие в съседните на ЕС държави и да подпомага процеса на реформи в държавите, които се подготвят за членство в ЕС.“

Бюджетните предложения ще подкрепят новия подход на Комисията —„Програма за промяна“ — за съсредоточаване на помощта на ЕС в по-малко сектори и в подкрепа на демокрацията, правата на човека и доброто управление и за създаване на приобщаващ и устойчив растеж.

Съгласно новия принцип на „диференциация“ ЕС ще разпредели по-голям дял средства там, където помощта може да окаже най-голямо въздействие: в регионите и държавите, които имат най-голяма нужда от нея, включително и в държавите в нестабилно положение. Държавите, които могат да генерират достатъчно ресурси, за да осигурят собственото си развитие, вече няма да получават двустранна безвъзмездна помощ и вместо това ще се възползват от нови форми на партньорство. Те ще продължат да получават средства чрез тематични и регионални програми. Тази помощ ще бъде допълнена от различни новаторски форми на сътрудничество като комбинирането на безвъзмездни средства и заеми.

Едно от най-големите нововъведения и ключов инструмент на външната политика е новият Инструмент за партньорство. Целта ще бъде утвърждаването и отстояването на интересите на ЕС и справянето с основните глобални предизвикателства. Този инструмент също така ще позволи на ЕС да преследва цели отвъд сферата на сътрудничеството за развитие с индустриализираните държави, бързо развиващите се икономики, както и държавите, в които ЕС има значителни интереси.

Контекст

Представените днес текстове са юридически предложения за прилагане на Многогодишната финансова рамка в областта на външната дейност, представена от Комисията на 29 юни 2011 г. Пакетът обхваща пълната гама от външно подпомагане, предвидено в бюджета на ЕС и включва: Съвместно съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета: „Глобализирана Европа“ и законодателните предложения за девет географски и тематични инструмента, придружени от един общ регламент за изпълнение.

Общата сума, предложена за тези девет инструмента, е 96 249,4 млн. евро за периода 2014—2020 г. (текущи цени).

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП): 14 110 млн. евро

Европейски инструмент за съседство (ЕИС): 18 182 млн. евро

Инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР): 23 295 млн. евро

Инструмент за партньорство (ИП): 1 131 млн. евро

Инструмент за стабилност (ИС): 2 829 млн. евро

Европейски инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ): 1 578 млн. евро

Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност: 631 млн. евро

Инструмент за Гренландия: 219 млн. евро

Европейски фонд за развитие (ЕФР, извън бюджета на ЕС):34 276 млн. евро

Пакетът ще бъде предоставен на Европейския парламент и Съвета и се очаква да бъде приет през 2012 г. (За повече подробности относно различните инструменти, вж. MEMO/11/878)

Подход на диференциация

Диференциацията ще се приложи първо в държавите в обхвата на ИСР и EИС. В рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие се предлага 17 държави с по-висок среден доход (Аржентина, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Казахстан, Иран, Малайзия, Малдивските острови, Мексико, Панама, Перу, Тайланд, Венецуела и Уругвай) и 2 държави с по-нисък среден доход, чийто БВП е по-голям от 1 % от световния БВП (Индия, Индонезия), да преминат към нови партньорства, които не се основават на двустранна помощ. Бързо развиващите се икономики като по-специално Китай, Бразилия и Индия в момента се разглеждат по-скоро като партньори на ЕС при посрещането на глобалните предизвикателства.

Инструменти за съседство и за предприсъединителна помощ

В контекста на обновения подход към европейската политика за съседство (ЕПС), новият инструмент ЕИС ще осигури добре организирана подкрепа за същите 16 партньорски държави1, както и предишният Европейски инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП). В съответствие с принципа на диференциация и с принципа „повече усилия за повече помощ“ ЕИС ще способства за укрепването на отношенията със партньорските държави и ще донесе осезаеми ползи както за ЕС, така и за неговите партньори в области като демокрацията и правата на човека, върховенството на закона, доброто управление, устойчивото икономическо и социално развитие и прогресивното икономическо интегриране в единния пазар на ЕС.

ЕС ще продължи до подпомага държавите, които участват в процеса на разширяване2, чрез подновен Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП), като се базира на положителния опит, придобит с настоящия инструмент. ИПП ще помогне на тези държави при осъществяването на всеобхватните стратегии за реформи, необходими в подготовката им за бъдещо членство, с акцент върху регионалното сътрудничество, прилагането на законите и стандартите на ЕС, капацитета да осъществяват вътрешните политики на Съюза след присъединяването, както и постигането на осезаеми социално-икономическите ползи в държавите бенефициери. Новаторските мерки за финансиране, договорени с международните финансови институции, ще бъдат използвани в по-голяма степен, като средствата на ЕС ще имат ролята на катализатор за привличането на инвестиции в инфраструктурата.

За повече информация:

MEMO/11/878 – The Multiannual Financial Framework: The Proposals on External Action Instruments

Пълният текст на съобщенията е на разположение на:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/financial_framework_news_en.htm

Предложения относно Многогодишната финансова рамка (29 юни 2011 г.):

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm

Политика на развитие на ЕС: Програма за промяна

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_bg.pdf

Консултация относно бъдещето на политиката за развитие

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

Уебстраница на EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_bg.htm

Европейски комисар по въпросите на развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Website of European Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Štefan Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/

More on the new IPA:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/whatsnew/news/111207_en.htm

Website of the ENP

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

За контакт :

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

1 :

Алжир, Армения, Азербайджан, Беларус, Египет, Грузия, Израел, Йордания, Либия, Ливан, Република Молдова, Мароко, окупираните палестински територии, Сирия, Тунис и Украйна.

2 :

Албания, бившата югославска република Македония, Босна и Херцеговина, Исландия, Косово (по Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН), Сърбия, Турция и Черна гора.


Side Bar