Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Ett framtida mervärdesskattesystem som gynnar företagsamhet och tillväxt

Bryssel den 6 december 2011 – ”Mervärdesskatt betalas av alla privatpersoner, tas ut av företagen och svarar för mer än 20 % av de nationella budgetinkomsterna. Mervärdesskatt har således betydande konsekvenser för varje enskild person i EU. Det har nu gått 40 år sedan EU:s mervärdesskattesystem inrättades och systemet är inte anpassat till vår tjänstestyrda och teknikbaserade ekonomi. Det är nu dags för en ambitiös reform av mervärdesskattesystemet”, säger kommissionens ledamot med ansvar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning, Algirdas Šemeta.

Således har kommissionen i dag antagit ett meddelande om mervärdesskattens framtid. I detta beskrivs de grundläggande egenskaper som måste känneteckna det nya mervärdesskattesystemet och vilka åtgärder som måste prioriteras för att skapa ett enklare och mer effektivt och robust mervärdesskattesystem i EU.

Visionen om det nya mervärdesskattesystemet baseras på tre övergripande mål:

För det första måste systemet bli mer praktiskt för företagen. Ett enklare och mer genomskådligt mervärdesskattesystem skulle befria företagen från betydande administrativa bördor och uppmuntra till mer gränsöverskridande handel. Detta skulle i sin tur gynna tillväxt. Bland åtgärderna för att skapa en mera företagsvänlig mervärdesskatt ingår att utvidga systemet med en enda kontaktpunkt i fråga om gränsöverskridande transaktioner, att standardisera mervärdesskattedeklarationerna och att skapa ett tydligt och enkelt tillträde till uppgifterna i samtliga nationella mervärdesskattesystem via en central webbportal.

För det andra måste mervärdesskatten mer effektivt stödja medlemsstaternas budgetkonsolidering och en hållbar ekonomisk tillväxt. Breddade skattebaser och en minskad användning av reducerade skattesatser skulle kunna generera nya inkomster för medlemsstaterna utan att skattesatserna behöver höjas. Normalskattesatsen skulle till och med kunna sänkas i några medlemsstater utan någon inverkan på inkomsterna, om undantag från skatteplikt och reduceringar av skattesatserna avskaffades. I meddelandet beskrivs de principer som bör vägleda översynen av undantag från skatteplikt och reducerade skattesatser. I samband med kommissionens översyn av medlemsstaternas finanspolitik inom ramen för den europeiska planeringsterminen kommer kommissionen också att analysera medlemsstaternas tillämpning av reducerade skattesatser och undantag från skatteplikt (se MEMO/11/11).

För det tredje måste de stora inkomstförluster som vållas genom icke-uppburen mervärdesskatt och bedrägeri upphöra. Det uppskattas att ca 12 % av de totala mervärdesskatteinkomster som borde uppbäras inte flyter in till statskassan (det s.k. mervärdesskattegapet). Under 2012 kommer kommissionen att föreslå ett snabbreaktionssystem, så att medlemsstaterna bättre kan ta itu med misstänkta bedrägerier. Kommissionen kommer också att studera om befintliga bedrägeribekämpningssystem, t.ex. Eurofisc, behöver stärkas och undersöka möjligheten att inrätta en gränsöverskridande granskningsgrupp som underlättar multilaterala kontroller.

Slutligen har kommissionen fastställt att den länge diskuterade frågan om en övergång till ett mervärdesskattesystem baserat på beskattning i ursprungsstaten inte längre är relevant. Mervärdesskatt kommer således även i fortsättningen att tas ut i destinationsstaten (dvs. där köparen är belägen), och kommissionen ska arbeta för att skapa ett modernt mervärdesskattesystem i EU baserat på denna princip.

Bakgrund

Den 1 december 2010 antog kommissionen en Grönbok om mervärdesskattens framtid – Ett enklare, stabilare och mera effektivt mervärdesskattesystem. Därefter skedde ett offentligt samråd under sex månader, där kommissionen mottog 1 700 synpunkter från företag, akademiker, privatpersoner och skattemyndigheter.

Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Skattepolitiska gruppen (bestående av företrädare för finansministrarna) välkomnade grönboken och bekräftade behovet av att reformera EU:s mervärdesskattesystem.

Parallellt gjorde kommissionen en ekonomisk utvärdering av mervärdesskattesystemet.

Länk till meddelandet i sin helhet och mer uppgifter om mervärdesskatt:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/communications/index_en.htm

Ingångssida för kommissionens ledamot med ansvar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning, Algirdas Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

MEMO/11/874

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar