Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Budúci systém DPH: v prospech obchodu, v prospech rastu

Brusel, 6. decembra 2011 – „Daň z pridanej hodnoty (DPH) platia občania, vyberajú ju podniky a tvorí 20 % štátnych príjmov. Ide teda o faktor s citeľným vplyvom na každého občana EÚ. Na druhej strane, systém DPH v EÚ bol zriadený pred 40 rokmi a v súčasnej situácii už nezodpovedá nášmu hospodárstvu založenému na službách a technológiách. Nastal čas vykonať ambicióznu reformu systému DPH,“ vyhlásil Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom.

Preto Komisia dnes prijala oznámenie o budúcnosti DPH. Vytýčila v ňom základné črty nového režimu DPH, ako aj prioritné opatrenia potrebné na vytvorenie jednoduchšieho, efektívnejšieho a spoľahlivejšieho systému DPH v EÚ.

Podobu nového systému DPH určujú tri hlavné ciele:

Po prvé: DPH treba zjednodušiť pre podniky. Jednoduchší, transparentnejší systém DPH by odľahčil podniky od značného administratívneho bremena a podporil by rozmach cezhraničného obchodu, čo by zas malo pozitívny vplyv na rast. Medzi opatreniami plánovanými s cieľom zostaviť systém DPH priaznivejší pre podniky je rozšírenie koncepcie jednotného kontaktného miesta pre cezhraničné transakcie, normalizácia daňového priznania k DPH a poskytnutie jednoznačných a ľahko dostupných informácií o všetkých vnútroštátnych režimoch DPH prostredníctvom ústredného webového portálu.

Po druhé: systém DPH treba zefektívniť tak, aby podporoval úsilie členských štátov o konsolidáciu vo fiškálnej oblasti a udržateľný hospodársky rast. Rozšírenie základu dane a obmedzenie uplatňovania znížených sadzieb by mohlo viesť k novým príjmom pre členské štáty bez toho, aby bolo potrebné zvyšovať sadzby. Bežná sadzba DPH by sa v niektorých členských štátoch mohla dokonca znížiť – bez akéhokoľvek vplyvu na príjmy – ak by sa zrušili výnimky a znížené sadzby. V oznámení sa uvádzajú zásady, podľa ktorých by sa pri preskúmaní výnimiek a znížených sadzieb malo postupovať. Komisia v rámci preskúmania fiškálnych politík členských štátov v súvislosti s európskym semestrom (pozri MEMO/11/11) vykoná aj analýzu spôsobu, akým využívajú znížené sadzby a výnimky.

Po tretie: treba zastaviť obrovské straty, ktoré v súčasnosti vznikajú vinou nevyberania DPH a podvodov. Odhaduje sa, že sa nevyberá približne 12 % celkovej splatnej DPH (tzv. výpadky DPH). Komisia v roku 2012 navrhne mechanizmus rýchlej reakcie, ktorý zaistí, že členské štáty dokážu lepšie reagovať v prípade podozrenia z podvodu. Navyše zváži, či je potrebné posilniť súčasné mechanizmy, ako je napríklad Eurofisc, na boj proti podvodom a preskúma možnosť vytvoriť tím, ktorý by vykonával cezhraničné audity, čím by sa uľahčili viacstranné kontroly.

V neposlednom rade Komisia dospela k názoru, že stará otázka prechodu na systém DPH založený na zdaňovaní v mieste pôvodu už nie je relevantná. Preto sa DPH bude naďalej vyberať v mieste určenia (teda v krajine, kde má sídlo zákazník). Komisia začne pracovať na zostavení moderného systému DPH založeného na tejto zásade.

Súvislosti

Komisia 1. decembra 2010 prijala „Zelenú knihu o budúcnosti DPH Smerom k jednoduchšiemu, odolnejšiemu a efektívnejšiemu systému DPH“. Potom nasledovali šesťmesačné konzultácie, v rámci ktorých bolo Komisii doručených 1 700 príspevkov od podnikov, akademickej obce, občanov i daňových správ.

Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor a skupina pre daňovú politiku, ktorú tvoria zástupcovia ministrov financií, zelenú knihu uvítali a potvrdili potrebu reformovať systém DPH v EÚ.

Komisia súčasne vykonala ekonomické posúdenie systému DPH.

Úplné znenie oznámenia a viac informácií o DPH je dostupných na adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/communications/index_en.htm.

Domovská stránka komisára Algirdasa Šemetu zodpovedného za dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom v EÚ:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

MEMO/11/874

Kontaktné osoby :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar