Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Toekomstig btw-stelsel: goed voor bedrijven en groei

Brussel, 6 december 2011 – “De belasting over de toegevoegde waarde (btw) wordt door de burgers betaald, door de bedrijven geïnd en is goed voor meer dan 20% van de nationale inkomsten. Zij is daarom van aanzienlijk belang voor elke EU-burger. Het is nu echter 40 jaar geleden dat het EU-btw-stelsel voor het eerst is opgezet, en het stelsel past niet langer bij onze op dienstverlening gerichte en op technologie gebaseerde economie. De tijd is rijp voor een ambitieuze hervorming van de btw”, aldus Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen en douane-unie, audit en fraudebestrijding.

Op grond hiervan komt de Commissie vandaag met een mededeling over de toekomst van de btw. Hierin worden de belangrijkste kenmerken uiteengezet die de basis moeten vormen van het nieuwe btw-stelsel, evenals de prioritaire acties die nodig zijn om een eenvoudiger, efficiënter en solider btw-stelsel in de EU tot stand te brengen.

De opzet van het nieuwe btw-stelsel berust op drie overkoepelende doelstellingen:

Ten eerste moet de btw werkbaarder worden gemaakt voor bedrijven. Een eenvoudiger, transparanter btw-stelsel vermindert de administratieve lasten voor bedrijven aanzienlijk en bevordert meer grensoverschrijdende handel. Dit zal op zijn beurt weer goed zijn voor de groei. Tot de voorgenomen maatregelen voor een bedrijfsvriendelijker btw behoren het uitbreiden van het éénloketsysteem voor grensoverschrijdende transacties; het standaardiseren van btw-aangiften en goede en gemakkelijke toegang tot de gegevens van alle nationale btw-stelsels via een centraal webportaal.

Ten tweede moet de btw efficiënter worden om de begrotingsconsolidatie-inspanningen van de lidstaten en duurzame economische groei te ondersteunen. Het verbreden van de belastinggrondslagen en het beperken van het gebruik van verlaagde tarieven kan nieuwe inkomsten genereren voor de lidstaten zonder dat tariefverhogingen nodig zijn. Het normale btw-tarief zou in sommige lidstaten zelfs omlaag kunnen zonder dat dit gevolgen heeft voor de inkomsten, als vrijstellingen en verlagingen worden afgeschaft. De mededeling beschrijft de beginselen die als leidraad moeten dienen voor de herziening van vrijstellingen en verlaagde tarieven. De Commissie zal daarnaast het gebruik van verlaagde tarieven en vrijstellingen door de lidstaten analyseren als zij hun fiscale beleid in het kader van het Europees semester bestudeert. (zie MEMO/11/11).

Ten derde moet het enorme inkomstenverlies, dat dagelijks wordt geleden door niet-geïnde btw en fraude, een halt worden toegeroepen. Geschat wordt dat circa 12% van de totale btw-opbrengst niet wordt geïnd (het zogenaamde btw-deficit). In 2012 zal de Commissie een snel reactiemechanisme voorstellen om zeker te stellen dat lidstaten beter reageren op vermoede fraude. Bovendien zal de Commissie nagaan of de huidige fraudebestrijdingsmechanismen, zoals Eurofisc, moeten worden versterkt en zij zal de mogelijkheden onderzoeken van een grensoverschrijdende auditteam om multilaterale controles te vergemakkelijken.

Tot slot heeft de Commissie geconcludeerd dat de aloude vraag om de kant op te gaan van een btw-stelsel dat is gebaseerd op het oorsprongslandbeginsel, niet meer relevant is. Daarom zal de btw blijvend worden geïnd in het land van bestemming (d.w.z. daar waar de klant zich bevindt), en zal de Commissie werken aan de totstandbrenging van een modern EU-btw-stelsel dat op dit principe is gebaseerd.

Achtergrond

Op 1 december 2010 heeft de Commissie een groenboek goedgekeurd over “De toekomst van de btw - Naar een eenvoudiger, solider en efficiënter btw-stelsel”. Dit groenboek werd gevolgd door een zes maanden durende openbare raadpleging waarop de Commissie 1700 bijdragen ontving van het bedrijfsleven, academici, burgers en belastingautoriteiten.

Het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en de Groep belastingbeleid bestaande uit de persoonlijke vertegenwoordigers van de ministers van financiën, verwelkomden het groenboek en bevestigden de noodzaak het Europees btw-stelsel te hervormen.

De Commissie heeft evenwijdig daaraan een economische evaluatie van het btw-stelsel uitgevoerd.

De volledige tekst van de mededeling en meer gegevens over btw zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/communications/index_en.htm

Homepage van Algirdas Šemeta, commissaris voor Belastingen en douane-unie, audit en fraudebestrijding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm.

MEMO/11/874

Contact:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+3222966470)


Side Bar