Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Būsima PVM sistema siekiama skatinti verslą ir ekonomikos augimą

Briuselis, 2011 m. gruodžio 6 d. „Pridėtinės vertės mokestį (PVM) moka piliečiai, surenka įmonės, jis sudaro daugiau kaip 20 % nacionalinių pajamų. Todėl jis turi didelį poveikį kiekvienam ES piliečiui. Vis dėlto jau praėjo 40 metų po ES PVM sistemos įvedimo ir ši tvarka jau nebetenkina į paslaugų sektorių orientuotos, technologijomis grindžiamos ekonomikos poreikių. Atėjo laikas įgyvendinti plataus masto PVM reformą“, sakė už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta.

Todėl šiandien Komisija priėmė Komunikatą dėl PVM ateities. Jame išdėstomi pagrindiniai požymiai, kurie turi būti būdingi naujajai PVM tvarkai, ir prioritetiniai veiksmai, kurių reikia imtis, kad ES būtų sukurta paprastesnė, veiksmingesnė ir patikimesnė PVM sistema.

Naujosios PVM sistemos viziją sudaro trys pagrindiniai tikslai.

Pirma, PVM turi būti palankesnis įmonėms. Dėl paprastesnės, skaidresnės PVM sistemos sumažėtų didelė įmonėms tenkanti administracinė našta ir būtų paskatinta intensyvesnė tarpvalstybinė prekyba. Kartu tai būtų naudinga augimui. Verslui palankesniam PVM sukurti numatytos priemonės: tarpvalstybiniams sandoriams skirto vieno langelio principo plėtojimas, PVM deklaracijų standartizavimas ir galimybė centriniame interneto portale lengvai gauti išsamią informaciją apie visas nacionalines PVM sistemas.

Antra, PVM turi būti veiksmingesnis, siekiant paremti valstybių narių fiskalinio konsolidavimo pastangas ir tvarų ekonomikos augimą. Išplėtusios mokesčio bazes ir apribojusios sumažintų tarifų taikymą, valstybės narės galėtų gauti naujų pajamų, nepadidinusios tarifų. Kai kuriose valstybėse narėse dar netgi būtų galima sumažinti standartinį PVM tarifą, nedarant poveikio pajamoms, jeigu būtų pašalintas atleidimas nuo mokesčio ir mokesčio sumažinimas. Komunikate išdėstomi principai, kuriais reikėtų vadovautis peržiūrint atleidimą nuo mokesčio ir sumažintus tarifus. Peržiūrėdama su Europos semestru susijusią valstybių narių fiskalinę politiką (žr. MEMO/11/11), Komisija taip pat išnagrinės, kaip valstybės narės taiko sumažintus tarifus ir atleidžia nuo mokesčio.

Trečia, būtina užkirsti kelią didžiuliams nuostoliams, kurie šiandien patiriami dėl nesurinkto PVM ir sukčiavimo. Apskaičiuota, kad nesurenkama (t. y. PVM nepriemoka) apie 12 % viso PVM, kuris turėtų būti surinktas. 2012 m. Komisija pasiūlys greito reagavimo priemonę, kad valstybės narės galėtų geriau reaguoti įtariamo sukčiavimo atvejais. Be to, Komisija apsvarstys, ar reikia sugriežtinti tokias dabartines kovos su sukčiavimu priemones, kaip „Eurofisc“, ir išnagrinės tarpvalstybinio audito grupės sudarymo galimybę, siekiant palengvinti daugiašalius patikrinimus.

Galiausiai Komisija priėjo prie išvados, kad seniai nagrinėjamas perėjimo prie PVM sistemos, grindžiamos apmokestinimu kilmės vietoje, klausimas nebeaktualus. Todėl PVM ir toliau bus renkamas paskirties šalyje (t. y. ten, kur įsikūręs / įsisteigęs klientas), o Komisija stengsis sukurti šiuo principu grindžiamą šiuolaikišką ES PVM sistemą.

Pagrindiniai faktai

2010 m. gruodžio 1 d. Komisija priėmė žaliąją knygą „PVM ateitis. Paprastesnės, stabilesnės ir veiksmingesnės PVM sistemos kūrimas“. Po šios žaliosios knygos priėmimo šešis mėnesius vyko viešosios konsultacijos, per kurias įmonės, akademikai, piliečiai ir mokesčių administratoriai Komisijai pateikė 1 700 atsakymų.

Europos Parlamentas, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, taip pat Mokesčių politikos grupė, kurią sudaro asmeniniai finansų ministrų atstovai, pritarė žaliosios knygos priėmimui ir patvirtino, kad reikia pertvarkyti ES PVM sistemą.

Kartu Komisija atliko ekonominį PVM sistemos vertinimą.

Visas komunikato tekstas ir išsamesnė informacija apie PVM pateikiama

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/communications/index_en.htm

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Komisijos nario Algirdo Šemetos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm.

MEMO/11/874

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar