Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Tulevane käibemaksusüsteem: ettevõtjasõbralik ja majanduskasvu soodustav

Brüssel, 6. detsember 2011 – „Käibemaksu maksavad kodanikud, seda koguvad ettevõtjad ja see annab riikide tuludest üle 20%. Seepärast mõjutab see märkimisväärselt igat ELi kodanikku. Kuid ELi käibemaksusüsteemi loomisest on möödunud juba 40 aastat ning kehtiv kord ei sobi enam meie teenuste- ja tehnoloogiapõhise majandusega. Aeg on läbi viia ambitsioonikas käibemaksureform”, sõnas maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta.

Sellega seoses võttis komisjon täna vastu teatise käibemaksu tuleviku kohta. Selles nähakse ette uue käibemaksusüsteemi põhimõtted ning esmatähtsad meetmed lihtsama, tõhusama ja kindlama käibemaksusüsteemi loomiseks ELis.

Uue käibemaksusüsteemi väljatöötamisel peetakse silmas kolme peaeesmärki.

Esiteks peab käibemaks muutuma ettevõtjatele lihtsamini käsitletavaks. Lihtsam ja läbipaistvam käibemaksusüsteem vähendaks märkimisväärselt ettevõtjate halduskoormust ja edendaks piiriülest kaubandust. See omakorda soodustab majanduskasvu. Ettevõtjasõbralikuma käibemaksu raames kavandatud meetmed hõlmavad koondsüsteemi laiendamist piiriülestele tehingutele; käibemaksudeklaratsioonide ühtlustamist; selge ja hõlpsa juurdepääsu tagamist kõigi riiklike käibemaksusüsteemide andmetele keskse veebiportaali kaudu.

Teiseks peaks käibemaks tõhusamalt toetama jätkusuutlikku majanduskasvu ja liikmesriikide jõupingutusi eelarve konsolideerimisel. Maksubaasi laiendamise ja vähendatud maksumäärade kohaldamise piiramise teel saaks suurendada liikmesriikide tulusid ilma käibemaksumäära tõstmata. Maksuvabastuste ja vähendatud maksumäärade kaotamise korral saaks mõnes liikmesriigis harilikku käibemaksumäära isegi vähendada, ilma et see mõjutaks riigi tulusid. Teatisega nähakse ette põhimõtted, millest tuleks maksuvabastuste ja vähendatud maksumäärade läbivaatamisel juhinduda. Samuti analüüsib komisjon liikmesriikide kohaldatavaid vähendatud maksumäärasid ja maksuvabastusi eelarvepoliitika läbivaatamisel Euroopa poolaasta raames (vt MEMO/11/11).

Kolmandaks tuleb lõpetada olukord, kus kogumata käibemaksu ja pettuste tõttu jääb saama hulga tulu. Hinnatakse, et ligikaudu 12% käibemaksust, mis tuleks koguda, ei ole kogutud (nn käibemaksulõhe). Selleks et liikmesriigid saaksid kahtluse korral paremini reageerida pettuseskeemidele, teeb komisjon 2012. aastal ettepaneku luua kiirreageerimismehhanism. Lisaks analüüsib komisjon, kas tuleks tugevdada praeguseid pettustevastaseid mehhanisme (nt Eurofisc), ja uurib võimalusi piiriülese audiitorrühma loomiseks, et lihtsustada mitmepoolset kontrolli.

Samuti on komisjon jõudnud seisukohale, et kaua päevakorras olnud küsimus päritolukohas maksustamisel põhinevale käibemaksusüsteemile ülemineku kohta, ei ole enam asjakohane. Seepärast jätkatakse käibemaksu kogumist sihtriigis (st seal, kus asub tarbija) ja komisjon hakkab sellel põhimõttel põhinevat ELi ajakohast käibemaksusüsteemi välja töötama.

Taust

Komisjon võttis 1. detsembril 2010 vastu rohelise raamatu „Käibemaksu tuleviku kohta. Lihtsama, kindlama ja tõhusama käibemaksusüsteemi suunas“. Kõnealuse rohelise raamatu raames viidi kuue kuu jooksul läbi üldsusega konsulteerimine, mille tulemusel sai komisjon 1700 vastust ettevõtjatelt, teadlastelt, kodanikelt ja maksuasutustelt.

Euroopa Parlament, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning rahandusministrite esindajatest koosnev maksupoliitika töörühm kiitsid rohelise raamatu heaks ja kinnitasid vajadust reformida ELI käibemaksusüsteemi.

Samal ajal viis komisjon läbi käibemaksusüsteemi majandusliku hindamise.

Teatise kogu tekst ja üksikasjalikum teave käibemaksu kohta on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/communications/index_en.htm

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse voliniku Algirdas Šemeta koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

MEMO/11/874

Kontaktisikud:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar