Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Бъдещата система на ДДС — благоприятна за предприятията и растежа

Брюксел, 6 декември 2011 г. — „Данъкът върху добавената стойност (ДДС) — плащан от гражданите и събиран от предприятията, представлява повече от 20 % от националните приходи. Следователно той оказва съществено влияние върху всеки гражданин на Европейския съюз. Системата на ДДС обаче е въведена за първи път в ЕС преди 40 години и вече не съответства на нашата икономика, която се основава на нови технологии и в която основен дял има сферата на услугите. Време е за амбициозна реформа на системата на ДДС“, каза Европейският комисар за данъчно облагане и митнически съюз, одит и борба с измамите Алгирдас Шемета.

На тази основа Комисията днес прие Съобщение относно бъдещето на ДДС. В него се определят основните принципи, на които трябва да се основава новата система на ДДС, както и приоритетните действия, необходими за създаването на по-проста, по-ефикасна и по-солидна система на ДДС в ЕС.

Новата система на ДДС има три основни цели.

На първо място, ДДС трябва да е по-практичен за прилагане от страна на предприятията. Една по-проста, по-прозрачна система на ДДС ще намали значително административната тежест за предприятията и ще поощри развитието на трансграничната търговия. Това от своя страна ще подпомогне растежа. Сред мерките, които се предвиждат с цел ДДС да се прилага по-лесно от страна на предприятията, са използването на метода на единното гише и при трансгранични сделки, стандартизирането на декларациите за ДДС и предоставянето на лесен достъп до данните на всички национални системи за ДДС посредством централен уеб портал.

На второ място, чрез ДДС трябва да може да се подкрепят по-ефикасно усилията на държавите-членки за бюджетна консолидация и устойчив икономически растеж. Разширяването на данъчната основа и ограничаването на използването на намалените данъчни ставки може да генерира нови приходи за държавите-членки, без да се налага повишаване на данъчните ставки. Стандартната ставка на ДДС може дори да бъде намалена в някои държави-членки, без това да се отрази върху приходите, ако се премахнат освобождаванията и намаленията. В Съобщението се посочват принципите, въз основа на които ще се преразгледат освобождаванията и намалените ставки. Комисията ще анализира също така използването от страна на държавите-членки на намалени ставки и освобождавания и при прегледа на бюджетните политики в рамките на „европейския семестър“ (виж MEMO/11/11).

На трето място, огромните загуби на приходи, дължащи се понастоящем на несъбран ДДС и на данъчни измами, трябва да бъдат преустановени. Разликата между общия дължим и събрания ДДС (така нареченият „отклонен ДДС“) се оценява на около 12 % от дължимия ДДС. През 2012 г. Комисията ще предложи механизъм за бързо реагиране, за да гарантира, че държавите-членки могат да предприемат по-ефективни мерки при подозрения за схеми за данъчни измами. Освен това Комисията ще прецени дали съществуващите механизми за борба с измамите като т.нар. „Eurofisc” трябва да бъдат укрепени и ще разгледа възможността за създаване на трансграничен контролен екип за улесняване на многостранните проверки.

Накрая, Комисията стига до заключението, че поставяният от години въпрос за промяна на системата на ДДС и преминаване към облагане на мястото на произход вече не е актуален. Следователно ДДС ще продължи да се събира в страната по местоназначение (т.е. там, където се намира купувачът) и Комисията ще работи за създаването на съвременна система на ДДС на ЕС, основаваща се на този принцип.

История на досието

На 1 декември 2010 г. Комисията прие Зелена книга относно бъдещето на ДДС –за по-опростена, по-солидна и по-ефективна система на ДДС. Зелената книга бе последвана от шестмесечно обществено допитване, по време на което Комисията получи 1700 мнения и коментари от предприятия, граждани, данъчни органи и от академичните среди.

Европейският парламент, Европейският икономически и социален комитет и Групата за данъчна политика, състояща се от лични представители на министрите на финансите приветстваха Зелената книга и потвърдиха необходимостта от реформа на системата на ДДС на ЕС.

Успоредно с това Комисията подготви икономическа оценка на системата на ДДС.

Пълният текст на съобщението и по-подробна информация относно ДДС може да намерите на:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/communications/index_en.htm

Интернет страница на Европейския комисар по въпросите на данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, Алгирдас Шемета:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

MEMO/11/874

За контакти:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar