Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Stretnutie na vysokej úrovni o problematike zdravotného postihnutia: predsedovia Komisie, Parlamentu a Európskej rady a Európske fórum zdravotne postihnutých spájajú svoje sily

Brusel 6. decembra 2011 – Vedúci predstavitelia inštitúcií Európskej únie sa dnes prvýkrát stretli na zasadnutí Európskeho fóra zdravotne postihnutých, aby prediskutovali otázky, s ktorými je konfrontovaných asi 80 miliónov európskych občanov so zdravotným postihnutím.

Predsedovia José Manuel Barroso (Európska komisia), Jerzy Buzek (Európsky parlament), Herman Van Rompuy (Európska rada), ako aj podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová sa stretli so zástupcami občanov so zdravotným postihnutím z celej Európy.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso povedal: Európska únia musí venovať občanom so zdravotným postihnutím náležitú pozornosť. V európskej stratégii pre občanov so zdravotným postihnutím sa stanovuje ambiciózny program na nasledujúcich desať rokov. EÚ potvrdzuje svoj záväzok umožniť občanom so zdravotným postihnutím plne využívať svoje práva a zapájať sa do spoločenského a hospodárskeho života.

Predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek dodal: Každý šiesty európsky občan žije s určitou formou postihnutia. V čase krízy sa musia snahy podporujúce zraniteľné skupiny občanov zdvojnásobiť, pretože sú to práve oni, ktorí sú ako prví vystavení jej negatívnym dôsledkom. Európa musí zaistiť, aby bol vplyv nevyhnutných úsporných opatrení na túto skupinu čo najmenší. Všetky materiálne a nemateriálne prekážky ich plnej účasti na živote spoločnosti sa musia odstrániť. Začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti bude podľa všetkého nevyhnutné na naplnenie budúcich potrieb európskeho trhu práce, keďže milióny občanov tzv. generácie baby-boom odídu v najbližších rokoch do dôchodku. Európska stratégia pre občanov so zdravotným postihnutím je v tomto smere hodnotným prínosom. Európsky parlament sa pevne zaväzuje ochraňovať práva osôb so zdravotným postihnutím, čo sa odráža v ich začlenení do všetkých príslušných právnych predpisov, do služobného poriadku a v neposlednom rade aj v pracovných podmienkach, ktoré Parlament ponúka.

Predseda Európskej rady Herman Van Rompuy zdôraznil: Európa stojí na čele kampane za občanov so zdravotným postihnutím. Chcel by som zdôrazniť dôležitosť ich začlenenia do spoločnosti. Osoby so zdravotným postihnutím musia byť súčasťou sociálneho trhového hospodárstva budúcnosti. Aj v čase hospodárskej krízy musí stáť prístupnosť a rovnaké príležitosti v skutočnom slova zmysle v centre našej pozornosti, aby sa úplne zapojenie ľudí so zdravotným postihnutím do diania v našej spoločnosti stalo skutočnosťou. Tomu sa hovorí civilizácia, tomu sa hovorí obrana našich spoločných hodnôt. V Európe patrí do spoločnosti každý a moderná spoločnosť musí brať na vedomie všetkých svojich členov.

Európska komisia prijala minulý rok komplexnú stratégiu zameranú na vytvorenie bezbariérovej Európy pre ľudí so zdravotným postihnutím do roku 2020 (IP/10/1505). V tomto pláne sa uvádza, ako môžu EÚ a vlády jednotlivých štátov zlepšiť postavenie ľudí so zdravotným postihnutím tým, že im zaistia, aby mohli využívať svoje práva. Predmetom dnešnej diskusie bol pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol vo vykonávaní tejto stratégie, a miera, do akej sú ľudia so zdravotným postihnutím poznačení hospodárskou krízou.

Komisia pod vedením podpredsedníčky Viviany Redingovej predloží na jeseň 2012 Európsky akt o prístupnosti, ktorým sa pre ľudí so zdravotným postihnutím zaistí rovnocenný prístup do priestorov, do dopravných prostriedkov a k informačným a komunikačným službám. Bezbariérovosť je pre ľudí so zdravotným postihnutím základnou podmienkou uplatnenia si práv zakotvených v dohovore OSN, Zmluve o EÚ a v Charte základných práv. Komisia v krátkom časovom horizonte začne verejné konzultácie o bezbariérovosti, ktoré jej pomôžu pripraviť túto iniciatívu.

Každý šiesty človek v Európskej únii – približne 80 miliónov – trpí istým druhom zdravotného postihnutia, od mierneho až po ťažké. Viac než jedna tretina ľudí nad 75 rokov má zdravotné ťažkosti, ktoré ich do určitej miery obmedzujú. Tieto čísla sa budú s veľkou pravdepodobnosťou zvyšovať s postupným starnutím obyvateľstva EÚ. Väčšina týchto ľudí veľmi často nemá možnosť sa plne zúčastňovať na spoločenskom a hospodárskom živote z dôvodu fyzických alebo iných bariér, ako aj z dôvodu diskriminácie.

Odstránenie týchto bariér nie je iba spoločenskou úlohou, ale môže vytvoriť aj nové trhové možnosti. Štúdia Kráľovského národného inštitútu nevidiacich v Spojenom kráľovstve ukázala, že investícia reťazca supermarketov v sume 35 000 libier do sprístupnenia ich webovej stránky priniesla dodatočné ročné tržby vo výške 13 miliónov libier. V štúdii uskutočnenej v Nemecku sa dospelo k záveru, že prístupnejšie priestory a zariadenia by umožnili osobám so zdravotným postihnutím cestovať častejšie a priniesli by tak nemeckému cestovnému ruchu dodatočné tržby vo výške 620 miliónov až 1,9 miliardy EUR.

Európska stratégia pre občanov so zdravotným postihnutím vychádza z tohto kontextu a zdôrazňuje záväzok EÚ zlepšiť situáciu európskych občanov so zdravotným postihnutím. Táto stratégia dopĺňa a podporuje opatrenia členských štátov, ktoré nesú hlavný diel zodpovednosti v otázkach týkajúcich sa osôb so zdravotným postihnutím.

Pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím zorganizovala Komisia 1. až 2. decembra dôležitú konferenciu, ktorá bola zameraná aj na perspektívu práv ľudí so zdravotným postihnutím v kontexte hospodárskej krízy.

Kontext

V Charte základných práv EÚ sa uvádza, že „Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote“. EÚ a jej 27 členských štátov sa už okrem toho zaviazali vytvoriť bezbariérovú Európu podpísaním UNCRPD.

Európska stratégia pre občanov so zdravotným postihnutím dopĺňa opatrenia EÚ v rámci stratégie Európa 2020 (IP/10/225) a Správy o občianstve EÚ (IP/10/1390).

Stratégia EÚ sa zameriava na zlepšenie postavenia ľudí so zdravotným postihnutím, a to tak, že sa zaistí, aby mohli využívať svoje práva na rovnakom základe ako ostatní, ako aj na odstránenie prekážok v každodennom živote. Najdôležitejšími opatreniami sú:

  • iniciatíva na zlepšenie prístupnosti: preskúmať využitie normotvorby, verejného obstarávania či pravidiel štátnej pomoci s cieľom sprístupniť ľuďom so zdravotným postihnutím všetky tovary a služby a podporovať pritom trh zdravotných pomôcok v rámci EÚ („Európsky akt o prístupnosti“). Na základe skúseností Spojených štátov sa predpokladá, že tento trh zaznamená v nasledujúcich rokoch rýchly rast,

  • účasť na dianí: zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím a ich rodinní príslušníci mohli využívať svoje práva občanov EÚ za rovnakých podmienok vďaka vzájomnému uznávaniu preukazov zdravotne postihnutých osôb a súvisiacich nárokov, umožniť používanie posunkového jazyka a Braillovho písma pri vykonávaní volebných práv občanov EÚ alebo v styku s inštitúciami EÚ, podporovať prístupný formát webových stránok a diel chránených autorským právom, napríklad kníh,

  • financovanie: zabezpečiť, aby sa programy a finančné prostriedky EÚ v oblastiach politiky dôležitých pre ľudí so zdravotným postihnutím využívali na podporu vhodných pracovných podmienok pre poskytovateľov odborných a neformálnych opatrovateľských služieb a na rozvoj systémov osobnej asistencie,

  • užšia spolupráca medzi členskými štátmi (prostredníctvom Skupiny na vysokej úrovni pre osoby so zdravotným postihnutím) a občianskou spoločnosťou; zabezpečiť fórum pre výmenu údajov a koordináciu politiky, najmä pokiaľ ide o možnosť prenosu práv, napríklad práva na osobnú asistenciu,

  • zvyšovanie informovanosti: zvyšovať informovanosť verejnosti o zdravotnom postihnutí a bezbariérovosti, napríklad prostredníctvom Európskej ceny pre bezbariérové mestá,

  • zhromažďovanie údajov a kontrola: zlepšovať vedomosti o situácii ľudí so zdravotným postihnutím v Európe a o bariérach, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote, a súčasne vyhľadávať a podporovať úspešné štruktúry zavedené na úrovni jednotlivých členských štátov.

Stratégia obsahuje zoznam konkrétnych opatrení a ich harmonogram. Komisia bude pravidelne podávať správy o dosiahnutých výsledkoch a pokroku na základe tohto plánu, čím splní svoje záväzky vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD), ktorý podpísala.

Ďalšie informácie

Európska komisia – ľudia so zdravotným postihnutím

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Webová stránka predsedu Barrosa

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Webová stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviany Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 3070)

Jens Mester (+32 2 296 3973)

Matthew Newman (+32 2 296 2406)

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)


Side Bar