Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Spotkanie na wysokim szczeblu w sprawie niepełnosprawności: przewodniczący Komisji, Parlamentu i Rady Europejskiej łączą siły z Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych

Bruksela, dnia 6 grudnia 2011 r. – Dzisiaj liderzy instytucji Unii Europejskiej po raz pierwszy spotkali się z przedstawicielami Europejskiego Forum Niepełnosprawności w celu omówienia problemów, przed którymi stoi ok. 80 mln niepełnosprawnych Europejczyków.

Przewodniczący José Manuel Barroso (Komisja Europejska), Jerzy Buzek (Parlament Europejski), Herman Van Rompuy (Rada Europejska), jak również wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE ds. wymiaru sprawiedliwości, spotkali się z przedstawicielami osób niepełnosprawnych z całej Europy.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: „Unia Europejska musi zwracać uwagę na sytuację osób niepełnosprawnych. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności wyznacza ambitny program na najbliższe 10 lat. UE w dalszym ciągu dąży do wzmocnienia pozycji osób niepełnosprawnych, aby mogły one w pełni korzystać z przysługujących im praw i w pełni czerpać korzyści z uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym.”

Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, powiedział: Jedna szósta mieszkańców Europy żyje z jakąś formą niepełnosprawności. W czasach kryzysu należy podwoić wysiłki na rzecz wsparcia grup znajdujących się w trudnej sytuacji, gdyż to one najprawdopodobniej jako pierwsze odczują jego wpływ Europa musi zagwarantować, że skutki niezbędnych środków oszczędnościowych będą ograniczone do minimum, zwłaszcza w odniesieniu do tych grup. Należy usunąć wszelkie materialne oraz niematerialne przeszkody na drodze do ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych również stanowiłoby niezbędny wkład w realizację potrzeb europejskiego rynku pracy, jakie wkrótce odczujemy w wyniku odejścia na emeryturę milionów osób należących do pokolenia wyżu demograficznego. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności stanowi istotny krok w tym kierunku. Parlament Europejski jest mocno zaangażowany w ochronę praw osób niepełnosprawnych, co znajduje odzwierciedlenie we wszystkich odnośnych przepisach prawa oraz regulaminu pracowniczego i wreszcie w samym Parlamencie jako miejscu pracy.

Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy stwierdził: Europa przewodzi kampanii na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Chciałbym podkreślić znaczenie ich włączenia społecznego. Osoby niepełnosprawne muszą być częścią przyszłej społecznej gospodarki rynkowej. Aby mogły w pełni w niej uczestniczyć, nawet w okresie kryzysu gospodarczego nasze działania powinny zdążać do zapewnienia im rzeczywistej dostępności i prawdziwie równych szans. Obrona wspólnych wartości należy do cech szczególnych naszej cywilizacji. W Europie społeczeństwo oznacza jego ogół, zaś nowoczesne społeczeństwo musi reprezentować wszystkich swoich obywateli.

W zeszłym roku Komisja Europejska przyjęła kompleksową strategię stworzenia do 2020 r. Europy bez barier dla osób niepełnosprawnych (IP/10/1505). Zawiera ona plan określający, jak UE i rządy krajowe mogą wzmocnić pozycję osób niepełnosprawnych, by umożliwić im korzystanie z ich praw. Przedmiotem dzisiejszej dyskusji były dotychczasowe postępy w realizacji tej strategii oraz sposób, w jaki kryzys gospodarczy dotyka osoby niepełnosprawne.

Pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej Viviane Reding Komisja przedstawi jesienią 2012 r. „Europejski akt w sprawie dostępności”, który zapewni osobom niepełnosprawnym dostęp, na równi z innymi, do środowiska fizycznego, transportu i usług w zakresie informacji i komunikacji. Dostępność jest podstawowym kryterium dla osób niepełnosprawnych umożliwiającym im korzystanie z praw zapisanych w Konwencji ONZ, w Traktacie UE oraz w Karcie praw podstawowych. W celu przygotowania tej inicjatywy Komisja przeprowadzi wkrótce konsultacje społeczne dotyczące kwestii dostępności.

Jeden na sześciu mieszkańców Unii Europejskiej – czyli ok. 80 mln osób – jest niepełnosprawny w stopniu od lekkiego do znacznego. Ponad jedna trzecia osób w wieku przekraczającym 75 lat ma stopień niepełnosprawności ograniczający je w pewnym zakresie. Liczby te mają jeszcze wzrosnąć wraz ze stopniowym starzeniem się ludności UE. Większość z tych osób rzadko ma możliwość pełnego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym ze względu na bariery fizyczne lub inne, jak również dyskryminację.

Usunięcie tych barier to nie tylko zadanie społeczne, lecz także szansa na stworzenie nowych możliwości rynkowych. Analiza wykonana przez Royal National Institute of the Blind ze Zjednoczonego Królestwa wykazała, że 35 000 funtów zainwestowane przez sieć supermarketów w dostosowanie ich strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych przyniosło dodatkowy przychód w wysokości ponad 13 mln funtów rocznie. Z kolei analiza przeprowadzona w Niemczech wykazała, że bardziej dostępna infrastruktura zachęciłaby osoby niepełnosprawne do odbywania większej ilości podróży, zwiększając obroty niemieckiego sektora turystycznego o kwotę od 620 mln do 1,9 mld euro.

W tym kontekście europejska strategia w sprawie niepełnosprawności podkreśla zaangażowanie UE w poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w Europie. Stanowi ona uzupełnienie i wsparcie działań prowadzonych przez państwa członkowskie, na których spoczywa główna odpowiedzialność za politykę w zakresie niepełnosprawności.

W dniach 1-2 grudnia Komisja zorganizowała ważną konferencję w ramach Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych, której przedmiotem również były prawa osób niepełnosprawnych z perspektywy kryzysu gospodarczego.

Kontekst

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że „Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im samodzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności.” Poza tym UE i jej 27 państw członkowskich zobowiązały się już do stworzenia Europy bez barier, podpisując Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności uzupełnia działania UE w ramach strategii Europa 2020 (IP/10/225) oraz Sprawozdania UE w sprawie obywatelstwa europejskiego (IP/10/1390).

Strategia UE koncentruje się na wzmocnieniu pozycji osób niepełnosprawnych, by mogły one korzystać z przysługujących im praw na równi z innymi, oraz na usunięciu barier utrudniających życie codzienne. Główne działania są następujące:

  • Inicjatywa na rzecz dostępności: rozważenie, w jaki sposób za pomocą normalizacji, zamówień publicznych lub przepisów o pomocy państwa zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich towarów i usług, rozwijając równocześnie unijny rynek urządzeń wspomagających takie osoby („Europejski akt dostępności”). Oczekuje się znacznego wzrostu tego rynku w najbliższych latach, tak jak to nastąpiło w Stanach Zjednoczonych;

  • Udział: dopilnowanie, by osoby niepełnosprawne i ich rodziny korzystały z praw obywateli UE na równych zasadach, poprzez wzajemne uznawanie zaświadczeń o niepełnosprawności oraz związanych z nimi uprawnień; ułatwienie wykorzystania języka migowego i Braille'a przy wykonywaniu praw wyborczych przysługujących obywatelom UE lub w kontaktach z instytucjami UE; propagowanie dostępnego formatu stron internetowych oraz dzieł objętych prawami autorskimi, takich jak książki;

  • Finansowanie: zagwarantowanie, by unijne programy i finansowanie w dziedzinach polityki istotnych dla osób niepełnosprawnych były wykorzystywane do promowania właściwych warunków pracy dla zawodowych i nieformalnych opiekunów oraz opracowania systemów indywidualnej opieki;

  • Lepsza współpraca między państwami członkowskimi (za pośrednictwem Grupy Wysokiego Szczebla ds. Niepełnosprawności) oraz społeczeństwem obywatelskim: zapewnienie forum umożliwiającego wymianę danych oraz koordynację polityki, w szczególności w zakresie możliwości przenoszenia praw, takich jak prawo do indywidualnej opieki;

  • Pogłębianie świadomości: pogłębianie powszechnej świadomości w zakresie niepełnosprawności i dostępności, np. poprzez przyznawanie europejskich nagród „dostępnym” miastom;

  • Gromadzenie danych i monitorowanie: zwiększenie wiedzy na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Europie oraz barier, z którymi borykają się w życiu codziennym, przy równoczesnym zidentyfikowaniu i propagowaniu skutecznych struktur wsparcia wprowadzonych przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym.

Strategia ta obejmuje wykaz konkretnych działań oraz harmonogram. Komisja będzie regularnie przedstawiać sprawozdania z osiągnięć w realizacji planu oraz postępów w wypełnianiu zobowiązań wynikających z podpisanej przez nią Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Dalsze informacje

Komisja Europejska – Osoby niepełnosprawne

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Strona internetowa przewodniczącego José Manuela Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. wymiaru sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar