Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Ontmoeting op hoog niveau in verband met handicaps: voorzitters van Commissie, Parlement en Europese Raad plegen overleg met Europees Gehandicaptenforum

Brussel, 6 december 2011 – Vandaag kwamen de leiders van de instellingen van de Europese Unie voor het eerst samen met het Europees Gehandicaptenforum, om de problemen te bespreken waarmee ongeveer 80 miljoen Europeanen met een handicap te kampen hebben.

De voorzitters José Manuel Barroso (Europese Commissie), Jerzy Buzek (Europees Parlement), Herman Van Rompuy (Europese Raad) en vicevoorzitter van de Europese Commissie Viviane Reding, de EU‑commissaris voor Justitie, ontmoetten vertegenwoordigers van gehandicaptenverenigingen uit heel Europa.

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie: "De Europese Unie moet aandacht hebben voor de situatie van mensen met een handicap. In de Europese strategie inzake handicaps werd een ambitieuze agenda vastgelegd voor de komende tien jaar. De EU zal alles in het werk blijven stellen om mensen met een handicap te emanciperen, zodat zij hun volle rechten kunnen genieten en volledig kunnen profiteren van deelname aan de samenleving en de economie."

Jerzy Buzek, voorzitter van het Europees Parlement: "Een op de zes Europeanen heeft een of andere vorm van handicap. Nu het crisis is, moeten de inspanningen om kwetsbare groepen te ondersteunen, worden verdubbeld. Zij riskeren immers als eerste te worden getroffen. Europa moet ervoor zorgen dat deze groep de effecten van de nodige bezuinigingsmaatregelen zo weinig mogelijk voelt. Alle materiële en immateriële belemmeringen voor hun volledige participatie aan de samenleving moeten worden weggenomen. De inclusie van mensen met een handicap is ook onontbeerlijk in het licht van de behoeften die de Europese arbeidsmarkt in de nabije toekomst zal hebben als gevolg van het feit dat miljoenen babyboomers met pensioen gaan. De Europese strategie inzake handicaps is een waardevolle bijdrage in die richting. Het Europees Parlement zal alles in het werk stellen om de rechten van mensen met een handicap te waarborgen. In alle wetgeving en statuten, en niet in het minst bij het Europees Parlement zelf als werkplaats, zal er met hun inclusie rekening worden gehouden."

Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad: "Europa heeft het voortouw genomen in de campagne om de zaak van mensen met een handicap vooruit te helpen. Inclusie is uiterst belangrijk. Mensen met een handicap moeten deel kunnen uitmaken van de sociale markteconomie van morgen. Zelfs in tijden van economische crisis moeten de doelen toegankelijkheid en gelijke kansen in de echte zin van het woord worden nagestreefd, zodat mensen met een handicap volledig kunnen participeren. In onze beschaving worden gemeenschappelijke waarden verdedigd. In Europa maakt iedereen deel uit van de samenleving en een moderne samenleving houdt rekening met al haar leden."

Vorig jaar nam de Europese Commissie een ruime strategie aan om tegen 2020 een onbelemmerd Europa voor mensen met een handicap tot stand te brengen (IP/10/1505). In het plan wordt uiteengezet hoe de EU en de nationale regeringen mensen met een handicap kunnen emanciperen zodat zij hun rechten kunnen genieten. Vandaag werd besproken hoeveel vooruitgang tot dusver met de tenuitvoerlegging van de strategie is geboekt en hoe mensen met een handicap door de economische crisis worden getroffen.

Onder leiding van vicevoorzitter Reding zal de Commissie in het najaar van 2012 met een Europese toegankelijkheidsakte komen die ervoor moet zorgen dat mensen met een handicap op gelijke voet met anderen toegang hebben tot de fysieke omgeving, vervoer en informatie- en communicatiediensten. Toegankelijkheid is een eerste vereiste om de rechten te kunnen genieten die zijn vastgelegd in het VN‑Verdrag, het EU‑Verdrag en het Handvest van de grondrechten. De Commissie zal binnenkort een publieke raadpleging over toegankelijkheid starten, die nuttig zal zijn voor de voorbereiding van het initiatief.

Een op de zes mensen in de Europese Unie, ongeveer 80 miljoen mensen dus, heeft een milde tot ernstige handicap. Meer dan een derde van de mensen ouder dan 75 heeft handicaps die hen in bepaalde mate beperken. Deze aantallen zullen gaan stijgen naarmate de EU vergrijst. De meeste van deze mensen kunnen maar al te vaak niet volledig aan de samenleving en de economie deelnemen door fysieke of andere belemmeringen of als gevolg van discriminatie.

Het wegnemen van belemmeringen is niet alleen een maatschappelijke taak, maar kan ook nieuwe afzetmogelijkheden creëren. Uit een studie van het Engelse Royal National Institute of the Blind bleek dat een supermarktketen die een investering van 35 000 pond had gedaan om zijn website toegankelijk te maken, een extra omzet van 13 miljoen pond behaalde. In Duitsland bleek uit een studie dat als faciliteiten toegankelijker zouden worden, meer mensen met een handicap zouden gaan reizen en de Duitse toeristische sector een extra omzet tussen 620 miljoen en 1,9 miljard euro zou kunnen behalen.

Tegen deze achtergrond werd in de Europese strategie inzake handicaps beklemtoond dat de EU alles in het werk zal stellen om de situatie van Europeanen met een handicap te verbeteren. De strategie vormt een aanvulling op en ondersteunt de acties die op touw worden gezet door de lidstaten, bij wie de hoofdverantwoordelijkheid voor het gehandicaptenbeleid berust.

Op 1 en 2 december organiseerde de Commissie een grote conferentie in verband met de Europese dag van mensen met een handicap. Ook op die conferentie werd er gesproken over de gevolgen van de economische crisis voor de rechten van mensen met een handicap.

Achtergrond

Het EU-Handvest van de grondrechten bepaalt dat “de Unie het recht van personen met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen, erkent en eerbiedigt.” Daarnaast hebben de EU en haar 27 lidstaten het VN‑Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ondertekend, dat ook een engagement is om een onbelemmerd Europa tot stand te brengen.

De Europese strategie inzake handicaps vormt een aanvulling op acties van de EU in het kader van de Europa 2020‑strategie (IP/10/225) en het verslag over EU‑burgerschap (IP/10/1390).

De EU‑strategie wil mensen met een handicap emanciperen zodat zij op gelijke voet met anderen hun rechten kunnen genieten, alsook de belemmeringen in het dagelijkse leven wegnemen. De actieterreinen zijn:

  • Toegankelijkheid: normalisatie, overheidsopdrachten en staatssteunregels kunnen helpen om alle goederen en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een handicap, en bevorderen dat er in de EU een markt voor assistentietechnologie tot stand komt ("Europese toegankelijkheidsakte"). Die markt zal naar verwachting de komende jaren aanzienlijk groeien, wat in de Verenigde Staten al het geval is;

  • Participatie: mensen met een handicap en hun families moeten hun rechten als burger van de Unie op gelijke voet kunnen uitoefenen door de wederzijdse erkenning van gehandicaptenkaarten en soortgelijke voordelen. Het gebruik van gebarentaal en braille bij de uitoefening van het EU‑stemrecht of in de omgang met de EU-instellingen moet worden vergemakkelijkt. Ook moet worden bevorderd dat websites en auteursrechtelijk beschermde werken, zoals boeken, een toegankelijk formaat krijgen;

  • Financiering: EU‑programma's en middelen op beleidsgebieden die relevant zijn voor mensen met een handicap, moeten worden gebruikt om gezonde arbeidsvoorwaarden voor professionele en informele zorgverleners te creëren en regelingen voor persoonlijke assistentie te ontwikkelen;

  • Meer samenwerking tussen de lidstaten (via de groep op hoog niveau inzake handicaps) en maatschappelijke organisaties: er moet een forum komen voor de uitwisseling van gegevens en beleidscoördinatie, met name in verband met de overdraagbaarheid van rechten, zoals het recht op persoonlijke assistentie;

  • Bewustwording: het publiek moet worden voorgelicht over handicaps en toegankelijkheid, bijvoorbeeld met de Europese prijs voor toegankelijke steden;

  • Gegevensverzameling en monitoring: de informatie over de situatie van mensen met een handicap en de problemen die zij in hun dagelijkse leven ondervinden, moet worden gestroomlijnd. Ook moet worden nagegaan welke ondersteunende structuren de lidstaten op nationaal niveau hebben ingevoerd, zodat deze kunnen worden bevorderd.

De strategie omvat een lijst van concrete maatregelen en een tijdschema. De Commissie zal regelmatig verslag uitbrengen over de resultaten van het plan en de geboekte vooruitgang, overeenkomstig haar verplichtingen uit hoofde van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat zij heeft ondertekend.

Voor meer informatie

Europese Commissie – mensen met een handicap

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Homepage van voorzitter Barroso

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar