Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Augsta līmeņa sanāksme par invaliditātes jautājumiem: Komisijas, Parlamenta un Eiropadomes priekšsēdētāji apvieno spēkus ar Eiropas Invaliditātes forumu

Brisele, 2011. gada 6.decembris. Eiropas Savienības iestāžu vadītāji šodien pirmo reizi sanāca kopā Eiropas Invaliditātes forumā, lai apspriestu jautājumus, kas ir aktuāli aptuveni 80 miljoniem Eiropas invalīdu.

Priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu (Eiropas Komisija), Ježijs Buzeks (Eiropas Parlaments), Hermanis van Rompejs (Eiropadome), kā arī Komisijas priekšsēdētāja vietniece, ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga tikās ar Eiropas invalīdu kopienas pārstāvjiem.

Žozē Manuels Barrozu, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs, teica: „Eiropas Savienībai uzmanība jāpievērš cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Eiropas stratēģija invaliditātes jomā paredz vērienīgu darba kārtību nākamajiem 10 gadiem. ES joprojām ir apņēmusies nodrošināt iespējas invalīdiem, lai viņi varētu izmantot visas savas tiesības un pilnībā piedalīties sabiedriskajā un ekonomikas dzīvē."

Ježijs Buzeks, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs, sacīja: Viens no sešiem eiropiešiem cieš no kāda invaliditātes veida. Krīzes laikā jāpastiprina centieni atbalstīt visneaizsargātākās grupas, jo tās, visticamāk, pirmās izjutīs krīzes ietekmi. Eiropai jānodrošina, ka vajadzīgo taupības pasākumu ietekme tiek mazināta, īpaši attiecībā uz šo grupu. Jānovērš visi materiālie un nemateriālie šķēršļi to pilnīgai līdzdalībai sabiedrībā. Aizejot pensijā paaudzei, kura radīja strauju dzimstības palielināšanos, cilvēku ar invaliditāti iekļaušana arī sniegtu neaizstājamu ieguldījumu Eiropas darba tirgus vajadzību nodrošināšanā tuvākajā nākotnē. Eiropas stratēģija invaliditātes jomā sniedz vērtīgu devumu šajā virzienā. Eiropas Parlaments ir cieši apņēmies aizsargāt cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības, tās iekļaujot visos svarīgajos tiesību aktos un civildienesta noteikumos un, visbeidzot, tās nodrošinot arī Parlamentā.

Hermanis van Rompejs, Eiropadomes priekšsēdētājs, uzsvēra: Eiropa ir aktīvi darbojusies, rīkojot kampaņu, lai tiktu ievērotas cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības. Es vēlētos uzsvērt to, cik nozīmīga ir iekļautība. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir jābūt daļai no rītdienas sociālās tirgus ekonomikas. Pat ekonomikas krīzes apstākļos mūsu mērķiem joprojām faktiski jābūt pieejamībai un vienlīdzīgām iespējām, lai īstenotu cilvēku ar īpašām vajadzībām pilnvērtīgu līdzdalību. Tas ir saistīts ar civilizāciju un mūsu kopējo vērtību aizstāvēšanu. Eiropā sabiedrība ietver ikvienu cilvēku, un modernai sabiedrībai jāatspoguļo visi tās dalībnieki.

Eiropas Komisija pagājušajā gadā pieņēma visaptverošu stratēģiju, lai līdz 2020. gadam izveidotu Eiropu bez šķēršļiem invalīdiem (IP/10/1505). Minētajā plānā izklāstīts, kā ES un valstu valdības var sniegt iespējas invalīdiem, lai viņi varētu izmantot savas tiesības. Šodienas diskusijās galveno uzmanību veltīja līdz šim sasniegtajiem panākumiem attiecībā uz minētās stratēģijas īstenošanu un tam, kā invalīdus ietekmē ekonomikas krīze.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Redingas vadībā Komisija 2012. gada rudenī iesniegs Eiropas tiesību aktu par pieejamību ar mērķi nodrošināt, lai invalīdiem vienlīdzīgi ar citiem būtu pieejama fiziskā vide, transports un informācijas un sakaru pakalpojumi. Lai cilvēki ar invaliditāti varētu izmantot ANO Konvencijā, ES Līgumā un Pamattiesību hartā ietvertās tiesības, pirmkārt, ir jānodrošina pieejamība. Komisija drīzumā uzsāks sabiedrisko apspriešanu par piekļuves jautājumiem, lai palīdzētu sagatavot šo iniciatīvu.

Vienam no sešiem iedzīvotājiem Eiropas Savienībā – aptuveni 80 miljoniem – ir invaliditāte, sākot no vieglas līdz smagai. Vairāk nekā trešdaļa iedzīvotāju vecumā virs 75 gadiem ir ar invaliditāti, kas viņus zināmā mērā ierobežo. ES iedzīvotājiem arvien vairāk novecojot, paredzams, ka šie skaitļi palielināsies. Vairumam šo iedzīvotāju bieži vien ir liegta iespēja pilnībā iesaistīties sabiedrībā un tautsaimniecībā fizisku vai citu šķēršļu, kā arī diskriminācijas dēļ.

Šķēršļu likvidēšana ir ne tikai sabiedrisks uzdevums, bet tas var radīt arī jaunas tirgus iespējas. Apvienotās Karalistes Neredzīgo valsts institūta pētījums liecina, ka lielveikalu ķēdes ieguldījums 35 tūkstošu sterliņu mārciņu apmērā, lai padarītu tās tīmekļa vietni pieejamu invalīdiem, radīja vairāk nekā 13 miljonu sterliņu mārciņu papildu ienākumus gadā. Vācijā pētījumā tika konstatēts, ka pieejamākas telpas palielinātu invalīdu ceļošanu, nodrošinot Vācijas tūrisma industrijai papildu apgrozījumu 620 miljonu eiro līdz 1,9 miljardu eiro apmērā.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Eiropas stratēģija invaliditātes jomā uzsver ES apņemšanos uzlabot Eiropas invalīdu situāciju. Tā papildina un atbalsta pasākumus, ko veic dalībvalstis, kurām ir galvenā atbildība attiecībā uz politiku invaliditātes jomā.

Komisija 1. un 2. decembrī organizēja lielu konferenci saistībā ar Eiropas Invalīdu dienu, kurā uzmanību pievērsa arī invalīdu tiesībām ekonomikas krīzes apstākļos.

Pamatinformācija

ES Pamattiesību hartā teikts, ka „Savienība atzīst un ievēro invalīdu tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē.” Turklāt, parakstot UNCRPD, ES un visas 27 tās dalībvalstis jau ir apņēmušās radīt Eiropu bez šķēršļiem.

Eiropas stratēģija invaliditātes jomā papildina ES darbības saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” (IP/10/225) un ES ziņojumu par pilsonību (IP/10/1390).

ES stratēģijā uzmanība koncentrēta uz iespēju nodrošināšanu invalīdiem, lai viņi varētu izmantot savas tiesības vienlīdzīgi ar citām personām, kā arī uz šķēršļu likvidēšanu ikdienā. Galvenie pasākumi ir šādi.

  • Pieejamības iniciatīva: apsvērt, kā izmantot standartizāciju, publisko iepirkumu vai valsts atbalsta noteikumus, lai padarītu visas preces un pakalpojumus pieejamus invalīdiem, vienlaikus veicinot ES tirgu attiecībā uz palīgierīcēm („Eiropas tiesību akts par pieejamību"). Ņemot vērā Amerikas Savienoto Valstu pieredzi, paredzams, ka turpmākajos gados šis tirgus būtiski palielināsies.

  • Līdzdalība: nodrošināt, ka invalīdi un to ģimenes izmanto savas ES pilsoņa tiesības vienlīdzīgi ar citiem, izmantojot invaliditātes apliecību un saistīto tiesību savstarpēju atzīšanu; veicināt zīmju valodas un Braila raksta lietošanu, izmantojot ES pilsoņa vēlēšanu tiesības vai saskarē ar ES iestādēm; sekmēt pieejamu formātu tīmekļa vietnēm un ar autortiesībām aizsargātiem darbiem, piemēram, grāmatām.

  • Finansējums: nodrošināt, ka ES programmas un līdzekļi politikas jomās, kas ir būtiskas invalīdiem, tiek izmantoti, lai veicinātu drošus darba apstākļus profesionālas un neformālas apgādības sniedzējiem un lai izstrādātu individuāla atbalsta programmas.

  • Lielāka sadarbība starp dalībvalstīm (ar Augsta līmeņa grupas invaliditātes jautājumos starpniecību) un pilsonisko sabiedrību: nodrošināt forumu datu apmaiņai un politikas saskaņošanai, jo īpaši attiecībā uz tādu tiesību pārnesamību kā tiesības uz individuālu atbalstu.

  • Izpratnes palielināšana: sabiedrības izpratnes palielināšana par invaliditāti un pieejamību, piemēram, izmantojot Eiropas balvu pilsētai, kas nodrošina pieejamību.

  • Datu vākšana un uzraudzība: zināšanu uzlabošana par invalīdu stāvokli Eiropā un šķēršļiem, ar kādiem tie saskaras ikdienā, vienlaikus arī apzinot un veicinot veiksmīgas atbalsta struktūras, ko dalībvalstis ieviesušas valsts līmenī.

Stratēģijā ir ietverts konkrētu pasākumu saraksts un grafiks. Komisija regulāri ziņos par plāna sasniegumiem un progresu, ievērojot savas saistības saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD), ko tā ir parakstījusi.

Plašāka informācija

Eiropas Komisija – cilvēki ar invaliditāti

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Priekšsēdētāja Barrozu mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar