Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Aukšto lygio susitikimas negalios tema. Komisijos, Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkai vienija jėgas su Europos neįgaliųjų forumu

Briuselis, 2011 m. gruodžio 6 d. – Šiandien Europos Sąjungos institucijų vadovai pirmą kartą susitiko su Europos neįgaliųjų forumo atstovais, kad aptartų neįgaliems europiečiams, kurių gali būti per 80 milijonų, svarbius klausimus.

José Manuelis Barroso (Europos Komisijos pirmininkas), Jerzy Buzekas (Europos Parlamento pirmininkas), Hermanas Van Rompuy (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding susitiko su visos Europos neįgaliųjų bendruomenės atstovais.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Europos Sąjunga turi atkreipti dėmesį į neįgaliųjų padėtį. Europos strategijoje dėl negalios nustatomi plataus užmojo tikslai ateinantiems 10 metų. ES lieka įsipareigojusi didinti neįgaliųjų galimybes naudotis visomis savo teisėmis ir visavertiškai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime“.

Europos Parlamento Pirmininkas Jerzy Buzekas pridūrė: „Kas šeštas europietis turi kokią nors negalią. Per krizę būtina gerokai padidinti paramą pažeidžiamiems asmenims, nes būtent jie krizės poveikį pajus pirmieji. Europa turi užtikrinti, kad būtinų taupymo priemonių poveikis būtų kuo mažesnis, ypač pažeidžiamiems žmonėms. Būtina pašalinti visas fizines ir nefizines kliūtis neįgaliųjų visaverčiam dalyvavimui visuomenės gyvenime. Neįgaliųjų įtrauktis į darbo rinką taip pat padėtų patenkinti Europos darbo rinkos poreikius, kurie artimiausioje ateityje smarkiai padidės išėjus į pensiją milijonams demografinio sprogimo kartos darbuotojų. Europos strategijoje dėl negalios deramai atsižvelgiama į šiuos tikslus. Europos Parlamentas tvirtai įsipareigojęs ginti neįgaliųjų teises – šį įsipareigojimą rodo tai, kad neįgaliųjų teisės įtrauktos į visus atitinkamus teisės aktus ir tarnybos nuostatus, jos gerbiamos ir pačiame Parlamente kaip darbo vietoje“.

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy pabrėžė: „Europa yra neįgaliųjų teisių apsaugos kampanijos priešakyje. Noriu pabrėžti įtraukties svarbą. Neįgalieji turi būti neatsiejama rytdienos socialinės rinkos ekonomikos dalis. Netgi ekonomikos krizės sąlygomis turime skatinti prieinamumą ir vienodas galimybes tikrąją šių žodžių prasme, kad visavertis neįgaliųjų dalyvavimas visuomenės gyvenime taptų tikrove. Neįgaliųjų teisių užtikrinimas – mūsų civilizacijos pagrindas, mūsų bendrų vertybių apsaugos klausimas. Europoje visuomenė reiškia visus, o šiuolaikinė visuomenė turi rūpintis visais savo nariais“.

Europos Komisija praėjusiais metais priėmė išsamią strategiją iki 2020 metų sukurti Europą be jokių kliūčių neįgaliesiems (IP/10/1505). Parengtas planas, kaip ES ir valstybių narių vyriausybės galėtų sudaryti neįgaliesiems sąlygas naudotis visomis savo teisėmis. Daugiausia dėmesio šiandienos diskusijoje skirta iki šiol pasiektai pažangai įgyvendinant strategiją ir ekonomikos krizės poveikiui neįgaliesiems.

Vadovaujant Komisijos pirmininko pavaduotojai V. Reding Komisija 2012 m. rudenį pateiks Europos aktą dėl prieinamumo, kuriuo siekiama užtikrinti, kad neįgalieji tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti asmenys galėtų naudotis fizine infrastruktūra, transportu, informacinėmis ir ryšių paslaugomis. Prieinamumas yra būtina sąlyga, kad neįgalieji galėtų naudotis JT konvencijoje, ES Sutartyje ir Pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintomis teisėmis. Komisija netrukus pradės viešąsias konsultacijas prieinamumo klausimais, padėsiančias parengti iniciatyvą.

Europos Sąjungoje kas šeštam žmogui (iš viso apie 80 milijonų žmonių) nustatyta įvairaus laipsnio – nuo lengvos iki sunkios – negalia. Daugiau kaip trečdalis vyresnių nei 75 metų žmonių turi negalią, kuri daugiau ar mažiau riboja jų gyvenimą. Dėl ES gyventojų senėjimo šie skaičiai turėtų dar didėti. Daugelis šių žmonių neretai negali visaverčiai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime dėl fizinių ar kitokių kliūčių, taip pat dėl diskriminavimo.

Panaikinti kliūtis svarbu ne tik visuomeniniu požiūriu – tai gali atverti ir naujų rinkos galimybių. Jungtinės Karalystės karališkojo nacionalinio aklųjų instituto atliktas tyrimas parodė, kad prekybos centrų tinklui investavus 35 000 GBP į geresnę prieigą prie savo interneto svetainės, jo metinės pajamos padidėjo 13 mln. GBP. Vokietijoje atlikto tyrimo duomenimis, prieinamesnė infrastruktūra paskatintų neįgaliuosius keliauti, o tai 620 mln.–1,9 mlrd. EUR padidintų metinę Vokietijos turizmo sektoriaus apyvartą.

Atsižvelgiant į tai Europos strategijoje dėl negalios dar kartą patvirtinamas ES įsipareigojimas gerinti neįgalių europiečių padėtį. Šia strategija papildomi ir palaikomi valstybių narių veiksmai, nes neįgalumo politika priklauso visų pirma jų kompetencijai.

Gruodžio 1–2 d. Europos neįgaliųjų dienos proga Komisija surengė didelę konferenciją, kurioje daug dėmesio taip pat buvo skirta neįgaliųjų teisėms ekonomikos krizės sąlygomis.

Pagrindiniai faktai

ES pagrindinių teisių chartijoje sakoma, kad „Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų teisę naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų nepriklausomumą, socialinį bei profesinį integravimą ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime“. Be to, ES ir visos 27 valstybės narės jau įsipareigojo kurti Europą be kliūčių pasirašydamos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją.

Europos strategija dėl negalios papildomi ES veiksmai pagal strategiją „Europa 2020“ (IP/10/225) ir ES pilietybės ataskaitą (IP/10/1390).

Svarbiausias ES strategijos tikslas – suteikti neįgaliesiems daugiau galimybių naudotis visomis savo teisėmis tokiomis pat sąlygomis kaip visi kiti ir panaikinti kasdienio gyvenimo kliūtis. Pagrindinės priemonės:

  • Prieinamumo iniciatyva. Reikia apsvarstyti, kaip taikant esamas standartizavimo, viešųjų pirkimų ir valstybės pagalbos taisykles pasiekti, kad neįgalieji galėtų įsigyti visų reikiamų prekių ir naudotis visomis paslaugas, kartu skatinant pagalbinių įtaisų rinką (Europos aktas dėl prieinamumo). Atsižvelgiant į JAV patirtį, tikėtina, kad ši rinka per ateinančius kelerius metus smarkiai augs.

  • Dalyvavimas. Užtikrinti, kad neįgalieji ir jų šeimos nariai galėtų naudotis ES pilietybės teikiamomis teisėmis tokiomis pat sąlygomis kaip visi kiti – visoje ES turi būti pripažįstamos neįgalumo kortelės ir susijusios teisės, reikia ieškoti būdų, kaip lengviau pritaikyti gestų kalbą ir Brailio raštą naudojantis ES piliečių rinkimo teise ar bendraujant su ES institucijomis, skatinti kurti prieinamo formato interneto svetaines ir autorių teisių saugomus kūrinius, pavyzdžiui, knygas.

  • Finansavimas. Užtikrinti, kad naudojantis ES programomis ir fondais, susijusiais su neįgaliesiems svarbiomis politikos sritimis, būtų skatinama sudaryti palankias darbo sąlygas profesionaliems ir neoficialiems slaugytojams ir kurti asmeninės pagalbos programas.

  • Aktyvesnis valstybių narių (per Aukšto lygio grupę neįgaliųjų klausimams spręsti) ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimas. Reikia sudaryti sąlygas keistis duomenimis ir koordinuoti politiką, ypač teisių perkėlimo klausimais (pavyzdžiui, dėl teisės gauti asmeninę pagalbą).

  • Visuomenės švietimas. Šviesti visuomenę apie neįgalumą ir prieinamumą, pavyzdžiui, teikiant Europos apdovanojimus neįgaliesiems pritaikytiems miestams.

  • Duomenų rinkimas ir priežiūra. Gerinti žinias apie Europos neįgaliųjų padėtį ir kasdieniame gyvenime jiems iškylančias kliūtis, taip pat rinkti informaciją apie sėkmingas valstybių narių nacionaliniu lygiu įgyvendinamas paramos neįgaliesiems priemones ir jas skatinti.

Strategijoje pateikiamas konkrečių priemonių sąrašas ir tvarkaraštis. Vykdydama savo įsipareigojimus pagal pasirašytą Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją (JTNTK), Komisija reguliariai teiks šio plano įgyvendinimo ir pažangos ataskaitas.

Daugiau informacijos

Europos Komisija – žmonės su negalia

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Europos Komisijos Pirmininko J. M. Barroso interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2) 295 30 70

Jens Mester (+32 2) 296 39 73

Matthew Newman (+32 2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32 2) 299 13 82


Side Bar