Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Magas szintű találkozó a fogyatékosságról: A Bizottság, a Parlament és az Európai Tanács elnöke összefog a Fogyatékosok európai fórumával

Brüsszel, 2011. december 6. – Az uniós intézmények vezetői a mai napon első ízben találkoztak a Fogyatékosok európai fórumával, hogy áttekintsék a mintegy 80 millió fogyatékkal élő európai polgárt érintő kérdéseket.

José Manuel Barroso (Európai Bizottság), Jerzy Buzek (Európai Parlament), Herman Van Rompuy (Európai Tanács) elnökök, valamint Viviane Reding alelnök, az Európai Bizottság jogérvényesülési biztosa találkoztak a fogyatékkal élő közösség páneurópai képviselőivel.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Az Európai Uniónak nagy figyelmet kell fordítania a fogyatékkal élők helyzetére. Az európai fogyatékosságügyi stratégia nagyratörő programot irányoz elő a következő tíz évre. Az EU továbbra is elkötelezetten törekszik arra, hogy a fogyatékkal élők jogai maradéktalanul érvényesüljenek és fogyatékos társaink teljes körűen részt vehessenek a társadalomban és a gazdaságban.”

Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke így fogalmazott: „Minden hatodik európai polgár valamilyen fogyatékkal él. Válság idején meg kell dupláznunk a sérülékeny csoportok támogatására irányuló erőfeszítéseinket, hiszen nagy valószínűséggel e csoportok tagjait érintik legelőször a válsággal kapcsolatos problémák. Európának biztosítania kell, hogy a szükségszerű megszorító intézkedések hatása a legkisebb legyen, különösen e csoportokra nézve. Le kell döntenünk minden olyan anyagi és más természetű akadályt, amely a társadalomban való teljes körű részvételüket meggátolja. A fogyatékkal élők bevonása ugyanakkor elengedhetetlen a közel jövőbeni munkaerőpiac igényeinek kielégítése szempontjából is, mivel immár nyugdíjba vonulnak a baby boom generáció milliói. Az európai fogyatékosságügyi stratégia értékes hozzájárulást jelent e cél elérése felé. Az Európai Parlament szilárdan elkötelezett a fogyatékkal élők jogainak megóvása iránt, ahogyan azt e jogoknak az összes vonatkozó jogszabályba és személyzeti szabályzatba történő belefoglalása is tanúsítja, és végül, de nem utolsó sorban a Parlament mint munkahely is szem előtt tartja a szükségleteiket.”

Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta: „Európa a fogyatékkal élők ügyének előmozdítását célzó kampány élvonalában található. Szeretném hangsúlyozni a fogyatékosok bevonásának fontosságát. A fogyatékkal élőknek részt kell vállalniuk a holnap szociális piacgazdaságából. Még e válságos időszakban is az akadálymentesítés és az esélyegyenlőség képezi a céljainkat a szó igazi értelmében – a fogyatékosok társadalmi részvételének valósággá kell válnia. Ez civilizáció, a közös értékeinek megóvásának kérdése. Európában a társadalomba mindenki beletartozik, és a modern társadalomnak valamennyi tagját tükröznie kell.”

Az Európai Bizottság a tavalyi évben átfogó stratégiát fogadott el annak érdekében, hogy 2020-ra megvalósulhasson az akadálymentes Európa a fogyatékosok számára (IP/10/1505). A terv felvázolja, hogy az EU és a tagállami kormányok miként tehetik lehetővé fogyatékkal élő polgáraik számára, hogy maradéktalanul élhessenek jogaikkal. A mai megbeszélés középpontjában az állt, hogy milyen eredményeket sikerült eddig elérni a stratégia végrehajtását illetően, valamint milyen mértékben érintette a fogyatékosokat a gazdasági válság.

Reding alelnök irányításával a Bizottság 2012 őszén nyújtja be az európai akadálymentesítési intézkedéscsomagot, amelynek célja annak biztosítása, hogy a fogyatékosok másokkal egyenlő alapon férhessenek hozzá a fizikai környezethez, a közlekedéshez, valamint az információs és kommunikációs szolgáltatásokhoz. Az akadálymentesítés az előfeltétele annak, hogy a fogyatékkal élők élhessenek az ENSZ-egyezményben, az Európai Unióról szóló szerződésben és az Alapjogi Chartában biztosított jogaikkal. A Bizottság hamarosan nyilvános konzultációt indít az akadálymentesítéssel kapcsolatos kérdésekről, amely segítséget nyújt majd a kezdeményezés előkészítéséhez.

Az Európai Unió minden hatodik polgára – mintegy 80 millió ember – különböző fokú, az enyhétől a súlyosig terjedő fogyatékkal él. A 75 évesnél idősebbek több mint egyharmada szenved olyan fogyatékosságban, amely valamilyen mértékben korlátozza őt. Az uniós népesség fokozatos idősödése miatt e számok egyre emelkednek. A fogyatékossággal élők többsége a fizikai vagy más akadályok, valamint a hátrányos megkülönböztetés miatt igen gyakran nehézségekbe ütközik, hogy a társadalomban és a gazdaságban teljes körűen részt vegyen.

Az akadályok ledöntése nem csupán társadalmi feladat, hanem új piaci lehetőségeket is teremthet. Az Egyesült Királyságban a vakok állami intézete (Royal National Institute of the Blind) tanulmányt készített, amelyből kitűnik, hogy az egyik szupermarketlánc által a honlapja hozzáférhetővé tételére befektetett 35 000 GBP évente több mint 13 millió GBP pluszbevételt hozott a vállalkozás számára. Németországban egy tanulmány rámutatott, hogy az akadálymentesebb eszközöknek köszönhetően a fogyatékkal élők többet utaznak, ami a német idegenforgalom számára 620 millió és 1,9 milliárd EUR közötti további üzleti forgalmat eredményezett.

Mindezekre tekintettel az európai fogyatékosságügyi stratégia alátámasztja az EU elkötelezettségét a fogyatékkal élő európaiak helyzetének javítása iránt. E stratégia a tagállamok tevékenységének kiegészítésére és támogatására szolgál – hiszen a fogyatékossággal kapcsolatos politikák tekintetében a fő felelősséget a tagállamok viselik.

December 1–2-án a Bizottság a fogyatékkal élők európai napja keretében nagyszabású konferenciát rendezett, amely szintén áttekintette a fogyatékosok jogait a gazdasági válsággal szemben.

Előzmények

Az Európai Unió alapjogi chartája (EU Charter of Fundamental Rights) értelmében „az Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre.” Ezenfelül az EU és 27 tagállama az UNCRPD aláírásával már elkötelezte magát egy akadálymentes Európa megteremtése mellett.

Az európai fogyatékosságügyi stratégia kiegészíti az Európa 2020 stratégia (IP/10/225) és az uniós polgárságról szóló jelentés (IP/10/1390) alapján végrehajtott uniós fellépéseket.

Az uniós stratégia középpontjában az a törekvés áll, hogy a fogyatékkal élők ugyanolyan feltételek mellett gyakorolhassák jogaikat, mint egészséges társaik, és eltűnjenek a mindennapi életüket megnehezítő akadályok. A stratégia legfőbb intézkedései a következők:

  • Akadálymentesítési kezdeményezés: át kell tekinteni, hogy a szabványosításról, a közbeszerzésről vagy az állami támogatásokról szóló szabályok miképpen alkalmazhatók oly módon, hogy azok az összes terméket és szolgáltatást hozzáférhetővé tegyék a fogyatékosok számára, és egyben ösztönözzék a segédeszközök uniós piacát („európai akadálymentesítési intézkedéscsomag”). E piac az egyesült államokbeli tapasztalatokból kiindulva az elkövetkezendő években várhatóan növekedni fog;

  • Részvétel: biztosítani kell, hogy a fogyatékkal élők és családjaik azonos feltételek mellett élvezhetik az uniós polgárságból fakadó jogaikat a fogyatékkal élők számára kiállított igazolványok és a kapcsolódó jogosultságok kölcsönös elismerésének köszönhetően; meg kell könnyíteni a jelbeszéd és a Braille-írás használatát az uniós polgárok választási jogának gyakorlása vagy az uniós intézményeknél történő ügyintézés során; ösztönözni kell az internetes oldalak és a szerzői joggal védett alkotások – például könyvek – fogyatékosok számára is hozzáférhető formátumának alkalmazását;

  • Finanszírozás: ügyelni kell arra, hogy a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos szakpolitikai területekre vonatkozó uniós programokat és pénzeszközöket oly módon alkalmazzák, hogy azok megfelelő munkafeltételeket teremtsenek a szakképzett és a nem hivatásos gondozók számára, valamint fejlesszék a személysegítő rendszereket;

  • Az együttműködés javítása a tagállamok és a civil társadalom között (a fogyatékossággal foglalkozó magas szintű csoport révén): fórumot kell létrehozni az adatcsere és a szakpolitikák összehangolásának céljára, különös tekintettel a jogok – így a személyes segítséghez való jog – hordozhatóságára vonatkozó szakpolitikákra;

  • A tudatosság növelése: fel kell hívni a polgárok figyelmét a fogyatékossággal és az akadálymentesítéssel kapcsolatos kérdések fontosságára, például az akadálymentes városokat elismerésben részesítő európai díj révén;

  • Adatgyűjtés és nyomon követés: gyarapítani kell a fogyatékkal élő európaiak helyzetével és a mindennapi életüket megnehezítő akadályokkal kapcsolatos ismereteket, a tagállamok által nemzeti szinten bevezetett sikeres támogatási struktúrák azonosítása és előmozdítása mellett.

A stratégia magában foglal egy konkrét fellépéseket tartalmazó listát, illetve egy menetrendet. A Bizottság rendszeres jelentést nyújt majd be az elért eredményekről és a terv előrehaladásáról az általa aláírt, a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményből (UNCRPD) (United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities) fakadó kötelezettségeinek megfelelően.

További információk

Európai Bizottság – fogyatékkal élőkkel kapcsolatos kérdések

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Barroso elnök honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Viviane Reding uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar