Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio, Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan vammaisfoorumi yhdistävät voimiaan

Bryssel 6. joulukuuta 2011 – Euroopan unionin toimielinten johtajat osallistuivat tänään ensi kertaa Euroopan vammaisfoorumin kokoukseen, jossa keskusteltiin Euroopan 80 miljoonan vammaisen elämään liittyvistä kysymyksistä.

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso, Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzek, neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy sekä komission varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding tapasivat vammaisjärjestöjen edustajia eri puolilta Eurooppaa.

Puheenjohtaja Barroso totesi kokouksessa, että EU:n on seurattava vammaisten tilannetta tarkasti. ”Euroopan vammaisstrategiassa vahvistetaan kunnianhimoiset tavoitteet seuraaviksi kymmeneksi vuodeksi. EU on sitoutunut edistämään vammaisten mahdollisuuksia, jotta he pääsevät käyttämään oikeuksiaan ja osallistumaan täysimääräisesti yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen elämään”, Barroso sanoi.

Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzek muistutti, että joka kuudennella eurooppalaisella on jonkinasteinen vamma. ”Heikoimmassa asemassa olevia on tuettava kriisiaikoina erityisesti, sillä he tuntevat säästötoimien vaikutukset ensimmäisinä. EU:n on varmistettava, että vaikutukset ovat kuitenkin mahdollisimman pieniä. Vammaisten täysimääräiseltä yhteiskuntaan osallistumiselta on poistettava kaikki fyysiset ja muut esteet. Tämä auttaa osaltaan myös Euroopan työmarkkinoiden tulevien tarpeiden täyttämisessä, sillä lähitulevaisuudessa miljoonat suurten ikäluokkien edustajat siirtyvät eläkkeelle. Euroopan vammaisstrategiassa hahmotellaan tulevaisuudennäkymiä. Euroopan parlamentti on sitoutunut lujasti vammaisten oikeuksien edistämiseen, mikä näkyy paitsi lainsäädännössä ja henkilöstösäännöissämme, myös siinä, minkälainen parlamentti on työpaikkana.”

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy puolestaan mainitsi Euroopan olleen aina etujoukoissa, kun on kyse vammaisten asioista.”Vammaisten on oltava osa huomisen sosiaalista markkinataloutta. Jopa talouden vaikeina aikoina esteettömyyden ja tasavertaisten mahdollisuuksien olisi oltava tärkeimpiä tavoitteitamme. Kyse on Euroopan kulttuuriperinnöstä ja yhteisistä arvoistamme. Euroopassa yhteiskuntaan kuuluvat kaikki. Nyky-yhteiskunnan on oltava kaikkien jäsentensä näköinen”, puheenjohtaja Van Rompuy totesi.

Komissio hyväksyi viime vuonna strategian esteettömän Euroopan luomiseksi 80 miljoonalle vammaiselle eurooppalaiselle vuoteen 2020 mennessä (IP/10/1505). Suunnitelmassa kuvataan, miten EU ja jäsenvaltioiden hallitukset voivat parantaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia hyödyntää oikeuksiaan. Tänään käydyissä keskusteluissa käsiteltiin strategian toteutumista tähän mennessä ja sitä, miten talouskriisi vaikuttaa vammaisiin.

Komissio esittää syksyllä 2012 varapuheenjohtaja Redingin johdolla esteettömyyttä koskevan eurooppalaisen säädösaloitteen. Sen tavoitteena on varmistaa, että vammaisilla on muiden kanssa samanarvoiset mahdollisuudet liikkua fyysisessä ympäristössä, käyttää kuljetuspalveluita sekä tieto- ja viestintäpalveluja. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat perusedellytyksiä sille, että YK:n yleissopimuksessa, EU:n perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa vahvistetut vammaisten oikeudet toteutuvat. Komissio aloittaa piakkoin aloitetta valmistelevan kuulemisen.

Joka kuudes henkilö EU:ssa on jollakin tavalla vammainen. Eriasteisia vammoja on Euroopan unionissa noin 80 miljoonalla kansalaisella. Useampi kuin joka kolmas 75 vuotta täyttänyt kärsii jonkinlaisesta toimintarajoitteesta. Näiden määrien odotetaan kasvavan EU:n väestön vanhetessa. Monet vammaiset eivät voi osallistua täysimääräisesti yhteiskunta- ja talouselämään joko fyysisten tai muiden esteiden taikka syrjinnän takia.

Esteiden poistaminen on paitsi välttämätöntä yhteiskunnan kannalta myös markkinoille todellinen mahdollisuus. Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva sokeiden tutkimuslaitos raportoi tutkimuksessaan, miten erään kauppaketjun verkkosivujen käytettävyyden parantamiseen tähdännyt, 35 000 puntaa maksanut hanke, tuotti ketjulle lisätuloja yli 13 miljoonaa puntaa vuodessa. Saksassa toteutetussa tutkimuksessa havaittiin, että esteettömien palvelujen tarjoaminen lisää vammaisten matkailua ja tuottaa Saksan matkailualalle lisätuloja 620 miljoonasta jopa 1,9 miljardiin euroa.

Euroopan vammaisstrategia on osoitus EU:n sitoumuksesta parantaa Euroopan vammaisten tilannetta. Jäsenvaltioilla on päävastuu vammaispolitiikasta, mutta strategialla täydennetään ja tuetaan niiden toimia.

Komissio järjesti Euroopan vammaisten päivän yhteydessä 1. ja 2. joulukuuta suuren konferenssin, jossa keskityttiin mm. vammaisten oikeuksiin talouskriisin aikana.

Tausta

EU:n perusoikeuskirjan mukaan unioni tunnustaa vammaisten oikeuden päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä osallistumistaan yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä oikeutta. Lisäksi allekirjoittaessaan vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen EU ja sen 27 jäsenvaltiota ovat sitoutuneet luomaan esteettömän Euroopan.

Euroopan vammaisstrategialla täydennetään EU:n toimia, joihin kuuluvat Eurooppa 2020 ‑strategia (IP/10/225) ja katsaus EU:n kansalaisuuteen (IP/10/1390).

EU:n strategialla pyritään ensisijaisesti parantamaan vammaisten mahdollisuuksia hyödyntää oikeuksiaan tasavertaisesti muiden ihmisten kanssa sekä poistamaan esteet, jotka haittaavat vammaisten arkea. Tärkeimmät toimet ovat seuraavat:

  • Esteettömyyttä koskeva aloite, jonka puitteissa pohditaan, miten standardoinnin, julkisten hankintojen tai valtiontukisääntöjen avulla voitaisiin saattaa kaikki tuotteet ja palvelut vammaisten ulottuville ja samalla edistää apuvälineiden EU-markkinoita (eurooppalainen säädösaloite esteettömyyden alalla). Kyseisten markkinoiden odotetaan kasvavan huomattavasti lähivuosina, kuten Yhdysvaltojen esimerkki on osoittanut.

  • Osallistuminen, jolla varmistetaan, että vammaiset ja heidän perheenjäsenensä voivat hyödyntää EU:n kansalaisuuteen perustuvia oikeuksiaan tasavertaisesti muiden kanssa. Tähän päästään esimerkiksi tunnustamalla vastavuoroisesti vammaisten pysäköintiluvat ja niihin perustuvat etuudet, edistämällä viittomakielen ja pistekirjoituksen käyttöä EU:n kansalaisten vaalioikeuksien yhteydessä ja asioinnissa EU:n toimielinten kanssa sekä tukemalla verkkosivustojen ja tekijänoikeudella suojattujen teosten, kuten kirjojen, julkaisemista kaikkien saatavilla olevassa muodossa.

  • Rahoitus, jonka avulla varmistetaan, että vammaisten kannalta keskeisiä aloja koskevilla EU:n ohjelmilla ja rahastoilla parannetaan hoitoalan työntekijöiden ja omaishoitajien asianmukaisia työoloja ja kehitetään henkilökohtaisen avun ohjelmia.

  • Jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan välisen (vammaiskysymyksiä käsittelevän korkean tason työryhmän kautta) yhteistyön lisääminen, jonka yhteydessä luodaan foorumi tietojenvaihtoa ja politiikan koordinointia, erityisesti oikeuksien siirrettävyyttä (esim. oikeus henkilökohtaiseen apuun) varten.

  • Tietoisuuden lisääminen, jonka myötä parannetaan vammaisasioiden tuntemusta yhteiskunnassa ja kiinnitetään huomiota esteettömyyteen ja saavutettavuuteen esimerkiksi Euroopan esteettömille kaupungeille jaettavan palkinnon kautta.

  • Tiedonkeruu ja seuranta, joiden avulla lisätään tietoa vammaisten tilanteesta Euroopassa ja heidän jokapäiväistä elämäänsä haittaavista esteistä sekä määritetään jäsenvaltioissa käyttöön otetut ja onnistuneiksi osoittautuneet tukijärjestelyt ja edistetään niiden käyttöä.

Strategiassa luetellaan useita käytännön toimia ja niiden toteutusaikataulu. Komissio aikoo raportoida säännöllisesti suunnitelman täytäntöönpanosta ja siitä, miten sen allekirjoittamaan vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan yleissopimukseen sisältyvien velvoitteiden toteuttaminen etenee.

Lisätietoja

Euroopan unioni ja vammaiset

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Puheenjohtaja Barroson sivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32-2) 295 30 70

Jens Mester (+32-2) 296 39 73

Matthew Newman (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82


Side Bar