Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Kõrgetasemeline kohtumine puuetega inimeste teemal: Komisjoni president, parlamendi president ja nõukogu eesistuja ühendavad jõud Euroopa Puuetega Inimeste Foorumil

Brüssel, 6. detsember 2011. Euroopa Liidu institutsioonide juhid saavad Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi raames esimest korda kokku, et arutada ligikaudu 80 miljoni puuetega eurooplase probleeme.

President José Manuel Barroso (Euroopa Komisjon), Jerzy Buzek (Euroopa Parlament), Herman Van Rompuy (Ülemkogu) ja ka Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding kohtusid puuetega inimeste kogukonna üleeuroopaliste esindajatega.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Euroopa Liit peab olema tähelepanelik puuetega inimeste suhtes. Euroopa puuetega inimeste strateegia kehtestab ambitsioonika tegevuskava järgmiseks kümneks aastaks. EL on endiselt pühendunud puuetega inimeste toetamisele, et võimaldada neil nautida kõiki oma õigusi ja saada kasu ühiskonnas ja majanduselus osalemisest.

Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek lisas: „Iga kuuendal eurooplasel on mingit liiki puue. Kriisi ajalt tuleb haavatavaid rühmi toetada topelt, kuna esmalt mõjutab see tõenäoliselt neid. Euroopal tuleb tagada, et vajalike kokkuhoiumeetmete mõju oleks eelkõige sellele rühmale võimalikult väike. Eemaldada tuleb kõik materiaalsed ja mittemateriaalsed takistused nende inimeste osalemiselt ühiskondlikus elus. Puuetega inimeste kaasamine aitab rahuldada Euroopa tööjõuturu lähiajal tekkivaid vajadusi, kuna peagi lähevad pensionile miljonid beebibuumiajal sündinud töötajad. Euroopa puuetega inimeste strateegia tuleb siinkohal appi. Euroopa Parlament on kindlalt pühendunud puuetega inimeste õiguste kaitsmisele. Nende inimeste õigused on lisatud asjaomastesse õigusaktidesse ja personalieeskirjadesse ning vähem tähtis pole asjaolu, et nende töötamine parlamendis on tehtud võimalikuks.”

Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy rõhutas:Euroopa on olnud puuetega inimeste õiguste eest võitlemisel esirinnas. Sooviksin rõhutada kaasamise tähtsust. Puuetega inimesed peavad moodustama osa homsest sotsiaalsest turumajandusest. Ka majanduskriisi ajal peaks meie eesmärkideks endiselt olema ligipääsetavus ja tegelikud võrdsed võimalused, et puuetega inimeste osalemine ühiskonnas muutuks reaalsuseks. See on tsiviliseerituse küsimus – see puudutab meie ühiste väärtuste kaitset. Euroopas tähendab ühiskond igaühte ja kaasaegne ühiskond peab hõlmama kõiki oma liikmeid.”

Euroopa Komisjon võttis viimasel aastal vastu ulatusliku strateegia, et luua aastaks 2020 takistusteta Euroopa puuetega inimestele (IP/10/1505). Selles kirjeldatakse, kuidas EL ja liikmesriikide valitsused saavad julgustada puuetega inimesi oma õigusi kasutama. Tänane arutelu keskendub strateegia rakendamisel siiani tehtud edusammudele ja sellele, kuidas majanduskriis mõjutab puuetega inimesi.

Asepresident Redingi juhtimisel esitab komisjon 2012. aasta sügisel Euroopa ligipääsetavuse akti, et võrdsetel alustel tagada puuetega inimeste ligipääs füüsilisele keskkonnale, transpordile ning teabele ja sideteenustele. Ligipääsetavus on puuetega inimestele eeltingimus ÜRO konventsioonis, ELi aluslepingus ja Põhiõiguste hartas sätestatud õiguste kasutamiseks. Komisjon käivitab peagi ligipääsetavuse teemal avaliku arutelu, et aidata algatust ette valmistada.

Umbes 80 miljonit inimest ehk iga kuues inimene Euroopa Liidus on kerge kuni raske puudega. Enam kui kolmandikku üle 75aastastest inimestest vaevab mingit sorti puue. Need näitajad suurenevad, sest ELi rahvastik vananeb. Enamik neist inimestest ei saa sageli ühiskonnaelus ja majandustegevuses täielikult osaleda – seda nii füüsiliste kui ka muude takistuste, aga ka diskrimineerimise tõttu.

Takistuste kõrvaldamine ei ole ainult ühiskondlik ülesanne, vaid aitaks luua turul uusi võimalusi. Ühendkuningriigi Riikliku Pimedate Instituudi uuringust selgus, et ühe supermarketiketi tehtud 35 000 naela suurune investeering sellesse, et muuta nende veebisait puudega inimestele juurdepääsetavaks, tõi aastas 13 miljonit naela lisatulu. Saksamaal korraldatud uuringust selgus, et kui ehitistele oleks parem juurdepääs, reisiksid puudega inimesed rohkem. Saksamaa turismitööstuse käive suureneks sellest tulenevalt 620 miljoni kuni 1,9 miljardi euro võrra.

Selles kontekstis rõhutab Euroopa puuetega inimeste strateegia ELi kohustust parandada puuetega eurooplaste olukorda. Strateegia täiendab ja toetab liikmesriikide meetmeid, sest puuetega inimesi käsitleva poliitika rakendamine on eeskätt liikmesriikide ülesanne.

Komisjon korraldas 1.–2. detsembril Euroopa puuetega inimeste päeva puhul ulatusliku konverentsi, kus samuti keskenduti puuetega inimeste õigustele praeguse majanduskriisi taustal.

Taustteave

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on sätestatud: „Liit tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.” Olles allkirjastanud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, on EL ja kõik tema 27 liikmesriiki juba pühendunud tõketeta Euroopa loomisele.

Euroopa puuetega inimeste strateegia täiendab Euroopa 2020 strateegia (IP/10/225) ja ELi kodakondsuse aruande (IP/10/1390) kohaseid ELi meetmeid.

ELi strateegias keskendutakse sellele, et julgustada puuetega inimesi kasutama oma õigusi teistega võrdselt ja kõrvaldada igapäevaelus esinevad takistused. Peamised meetmed on järgmised:

  • ligipääsu käsitlev algatus: kaaluda, kuidas kasutada standardimist, riigihanke või riigiabi eeskirju, et tagada puudega inimestele juurdepääs kõikidele toodetele ja teenustele, edendades nii abivahendite turu toimimist ELis („Euroopa ligipääsetavuse akt”). Eeldatavalt peaks see turg lähiaastatel märkimisväärselt kasvama, nagu näitasid USA kogemused;

  • osalemine: tagada puuetega inimestele ja nende pereliikmetele kõikide teistega võrdsed võimalused ELi kodakondsusest tulenevate õiguste kasutamisel, näiteks puuet tõendavate dokumentide vastastikune tunnustamine ja nendega kaasnevad soodustused; lihtsustada viipekeele ja reljeefse punktkirja kasutamist Euroopa Parlamendi valimistel ja ELi institutsioonidega suhtlemisel ning edendada veebisaitide ja autoriõigustega kaitstud tööde (näiteks raamatute) edastamist kättesaadaval kujul;

  • rahastamine: tagada, et ELi programme ja fonde puudega inimestele olulistes poliitikavaldkondades kasutatakse selleks, et kindlustada elukutselistele hooldustöötajatele ja mitteametlikele hooldajatele nõuetele vastavad töötingimused, ning arendada isikuabi süsteemi;

  • parandada koostööd liikmesriikide (kõrgetasemelise puuetega inimeste töörühma kaudu) ja kodanikuühiskonna vahel: luua foorum andmete vahetamiseks ja tegevuspõhimõtete kooskõlastamiseks, eelkõige õiguste ülekantavuse vallas (nagu õigus isikuabile);

  • teadlikkuse suurendamine: suurendada avalikkuse teadlikkust puuetest ja juurdepääsuvõimaluste olulisusest, näiteks juurdepääsetava linna Euroopa tiitli andmise teel;

  • andmete kogumine ja järelevalve: parandada teadmisi puudega inimeste olukorrast Euroopas ja takistustest, millega nad igapäevaelus kokku puutuvad, ning teha kindlaks riiklikul tasandil kohaldatavad edukad toetussüsteemid ja neid edendada.

Strateegia sisaldab konkreetsete meetmete loetelu ja ajakava. Komisjon annab korrapäraselt aru tehtud edusammudest ja komisjoni poolt allkirjastatud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga võetud kohustuste täitmisest.

Lisateave

Euroopa Komisjon – puuetega inimesed

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

President Barroso veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar