Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Topmøde om handicap: Formændene for Kommissionen, Parlamentet og Rådet indgår samarbejde med Det Europæiske Handicapforum

Bruxelles, den 6. december 2011 – Lederne af EU’s institutioner mødtes i dag for første gang med Det Europæiske Handicapforum for at diskutere de udfordringer, som ca. 80 millioner europæere med handicap står over for.

Formændene, José Manuel Barroso (Europa-Kommissionen), Jerzy Buzek (Europa-Parlamentet), Herman Van Rompuy (Det Europæiske Råd) samt Viviane Reding, næstformand for Europa-Kommissionen og EU-kommissær for retlige anliggender, mødtes med repræsentanter for handicappede fra hele EU.

Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, udtaler: “EU skal være opmærksom på de handicappedes situation. Den europæiske handicapstrategi sætter en ambitiøs dagsorden for de kommende 10 år. EU vil fortsat være indstillet på at styrke de handicappedes stilling således, at de kan nyde alle deres rettigheder og deltage fuldt ud i samfundet og økonomien.”

Europa-Parlamentets formand, Jerzy Buzek, siger: “Hver sjette europæer lever med en form for handicap. I krisetider skal vi fordoble vores indsats over for disse udsatte grupper, da de ofte er de første, der bliver berørt. EU skal sikre, at konsekvenserne af de nødvendige besparelser bliver minimeret, især for denne gruppe mennesker. Alle materielle og immaterielle barrierer, som hindrer deres fulde deltagelse i samfundet, skal fjernes. Integrationen af handicappede borgere vil også være et nødvendigt bidrag til det fremtidige europæiske arbejdsmarked, når de store årgange går på pension. Den europæiske handicapstrategi yder et værdifuldt bidrag i denne sammenhæng. Europa-Parlamentet er fuldt ud indstillet på at sikre de handicappedes rettigheder, hvilket fremgår af integrationen af handicappede i relevant lovgivning, tjenestemandsvedtægter og selve Parlamentet som arbejdsplads.”

Det Europæiske Råds formand, Herman Van Rompuy, understreger: “Europa er altid gået forrest i kampen for de handicappedes sag. Jeg vil gerne understrege vigtigheden af integration. Borgere med handicap skal være en del af den fremtidige sociale markedsøkonomi. Selv i den økonomiske krise skal vores mål være, at fremme tilgængelighed og lige muligheder, så personer med handicap kan deltage fuldt ud i samfundet. Det handler om civilisation og om at beskytte vores fælles værdier. I Europa inkluderer samfundet alle og et moderne samfund skal afspejle sine borgere.”

Sidste år vedtog Europa-Kommissionen en omfattende strategi for et Europa uden barrierer for handicappede inden 2020 (IP/10/1505). Planen skitserer, hvordan EU og de nationale regeringer kan give handicappede nye muligheder, så de kan nyde deres rettigheder. Dagens diskussion handlede om de fremskridt, der er gjort i implementeringen af strategien, og hvordan handicappede er berørt af den økonomiske krise.

Under næstformand Viviane Redings ledelse vil Kommissionen i efteråret 2012 fremlægge en EU-lov om tilgængelighed, som skal sikre, at handicappede har adgang til det fysiske miljø, transport samt informations- og kommunikationstjenester på lige fod med andre. Tilgængelighed er en forudsætning for, at borgere med handicap kan nyde godt af rettighederne i FN konventionen, EU-traktaten og charteret om grundlæggende rettigheder. Kommissionen vil om kort tid iværksætte en offentlig høring om adgangsproblemer som en hjælp til gennemførelse af initiativet.

En sjettedel af borgerne i EU – omkring 80 millioner – er mere eller mindre handicappede. Mere end en tredjedel over 75 år har handicap, der i en vis udstrækning begrænser dem. Disse tal forventes at stige, i takt med at befolkningen i EU ældes. De fleste af disse borgere er alt for ofte forhindret i fuldt ud at tage del i samfundet og det økonomiske liv på grund af fysiske eller andre hindringer samt diskrimination.

Nedbrydningen af barriererne er ikke kun en samfundsmæssig opgave, men det kan også skabe nye markedsmuligheder. En undersøgelse foretaget af den engelske blindeorganisation (RNIB) viser, at en kæde af supermarkeder, der ved en investering på 35 000 pund (300 000 kr.) gjorde deres hjemmeside tilgængelig for handicappede, øgede deres salg med mere end 13 mio. pund (113 mio. kr.) om året. I Tyskland viste en undersøgelse, at mere tilgængelige faciliteter vil øge de handicappede borgeres rejselyst og skabe en meromsætning for den tyske turistindustri på mellem 620 mio. euro (4,6 mia. kr.) og 1,9 mia. euro (14,1 mia. kr.).

På denne baggrund understreger den europæiske handicapstrategi EU’s engagement for at forbedre situationen for handicappede borgere i EU. Den supplerer og støtter medlemslandenes tiltag, idet disse har det største ansvar for politikkerne på handicapområdet.

Den 1.-2. december organiserede Kommissionen en stor konference i forbindelse med den europæiske handicapdag, som også fokuserede på de handicappedes rettigheder i forbindelse med den økonomiske krise.

Baggrund

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder nævner, at "Unionen anerkender og respekterer retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet." Desuden har EU og de 27 medlemslande allerede forpligtet sig til at skabe et Europa uden barrierer ved at underskrive FN’s konvention om handicappedes rettigheder.

Den europæiske handicapstrategi supplerer EU’s indsats i henhold til Europa 2020-strategien (IP/10/225) og rapporten om unionsborgerskab (IP/10/1390).

EU-strategien fokuserer på at give handicappede mulighed for at nyde deres rettigheder i samme grad som andre og at fjerne de hindringer, de støder på i dagligdagen. De vigtigste tiltag er:

  • Et initiativ om tilgængelighed: det skal undersøges, hvordan harmonisering, offentlige indkøb og statsstøttereglerne kan anvendes, for at handicappede kan få forbedret adgang til alle goder og tjenester, samtidig med at der skabes et EU-marked for hjælpemidler for handicappede (”EU-lov om tilgængelighed”). Det forventes, at dette marked vil vokse betydeligt i de kommende år, hvilket har været udviklingen i USA.

  • Integration: det skal sikres, at borgere med handicap og deres familier kan nyde de rettigheder, der følger med EU-borgerskabet, i samme omfang som andre, idet handicapkort og andre goder anerkendes gensidigt i medlemslandene. Det skal være lettere at anvende tegnsprog og blindeskrift i forbindelse med valg og i kontakten med EU-institutionerne. Websteder og værker omfattet af ophavsrettigheder, som f.eks. bøger, skal være i et tilgængeligt format.

  • Finansiering: det skal sikres, at EU’s programmer og fonde på områder, der er relevante for handicappede, anvendes til at fremme gode arbejdsforhold for professionelle og ikke-professionelle sundhedsplejere, og at der udarbejdes ordninger for individuel hjælp.

  • Større samarbejde mellem medlemslandene (gennem Gruppen på Højt Plan vedrørende Handicapspørgsmål) og det civile samfund. Der skal skabes et forum for udveksling af oplysninger og koordination af politikkerne, navnlig om muligheden for at visse rettigheder følger med EU-borgeren, som f.eks. retten til individuel hjælp.

  • Opmærksomhedsskabelse: offentligheden skal have større kendskab til handicap og tilgængelighed, f.eks. gennem den europæiske pris til lettilgængelige byer.

  • Indsamling af data og overvågning: vores viden om de handicappedes situation i Europa og de hindringer, de støder på i dagligdagen, skal forbedres, og de bedste hjælpestrukturer, der er iværksat af medlemslandene på nationalt plan, skal identificeres og støttes.

Strategien omfatter en liste over konkrete tiltag og en tidsplan. Kommissionen vil regelmæssigt rapportere om gennemførelsen af planen og de fremskridt, der gøres, i overensstemmelse med forpligtelserne i FN’s konvention om handicappedes rettigheder, som Kommissionen har underskrevet.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen – borgere med handicap:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Websted for kommissionsformand Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Websted for Viviane Reding, næstformand og kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar