Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Utnämning av vetenskaplig chefsrådgivare

Bryssel den 5 december 2011 – Kommissionens ordförande José Manuel Barroso har idag utnämnt professor Anne Glover till kommissionens första vetenskapliga chefsrådgivare. Anne Glover kommer att bidra med oberoende vetenskapligt grundad input på hög nivå i alla skeden av beslutsfattandet. Hon kommer att ge råd direkt till kommissionens ordförande och hålla honom uppdaterad om den viktigaste utvecklingen inom vetenskap och teknik.

José Manuel Barroso kommenterar utnämningen på följande sätt: ”Det är med stor glädje jag utnämner professor Anne Glover till vetenskaplig chefsrådgivare. Jag tror att hennes professionella bakgrund och kunskaper kommer att bidra med ovärderlig sakkunskap till kommissionens arbete. Hon har tidigare lett Scottish Science Advisory Committee, något som gjorde henne till en mycket stark kandidat för jobbet hos oss.”

Bakgrund

José Manuel Barroso tillkännagav i ett tal inför Europaparlamentet den 15 september 2009 att han tänkte utse en vetenskaplig chefsrådgivare. Han har personligen intervjuat ett flertal sökande. Professor Anne Glover är direkt underställd kommissionens ordförande. Rådgivarbyrån för Europapolitik (Bureau of European Policy Advisers, BEPA) svarar för stöd till den vetenskaplige chefsrådgivaren.

I den vetenskaplige chefsrådgivarens arbetsbeskrivning ingår att

  • ge oberoende expertråd till kommissionens orförande i alla frågor som gäller vetenskap, teknik och innovation,

  • på begäran av kommissiones ordförande utarbeta analyser och yttranden i samband med viktiga politiska förslag som läggs fram för kollegiet som rör dessa områden, i synnerhet ge auktoritativa riktlinjer om hur vetenskapliga bevis ska tolkas och ta del i den strategiska beredskapsplaneringen,

  • skapa kontakter med rådgivande grupper på hög nivå (till exempel nämnden för det europeiska forskningsområdet ), kommissionens vetenskapliga kommitté, EU:s byråer (Europeiska läkemedelsmyndigheten, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Europeiska kemikaliemyndigheten och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar) och Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ,

  • skapa kontakter med liknande strukturer i medlemsstaterna och tredjeländer,

  • ge råd i frågor om ny vetenskap, teknik och innovation, både i EU-kontext och internationellt, ha till uppgift att vara en plattform för varning i ett tidigt skede i frågor som kan uppkomma när den vetenskapliga utvecklingen innebär en möjlighet för eller ett hot mot EU, och

  • att utarbeta meddelanden om det vetenskapliga grunden i kommissionens förslag för att öka allmänhetens förtroende för vetenskap och teknik, och generellt främja europeisk forsknings- och teknikkultur inom och utanför EU.

Anne Glover har varit vetenskaplig chefsrådgivare för Skottland från augusti 2006 till december 2011. Hon har en personlig professur i molekylär- och cellbiologi vid Aberdeens universitet och är hedersdoktor vid forskningsinstituten Rowett och Macaulay. Anne Glover är medlem i Royal Society of Edinburgh, ledamot av Natural Environment Research Council och medlem i American Academy of Microbiology.

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70

Mark Gray +32 2 298 86 44

Michael Jennings +32 2 296 33 88


Side Bar