Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Nominacja na stanowisko głównego doradcy ds. naukowych

Bruksela, dnia 5 grudnia 2011 r. – Przewodniczący José Manuel Barroso mianował dziś prof. Anne Glover na pierwsze w historii Komisji Europejskiej stanowisko głównego doradcy ds. naukowych. Do zadań prof. Anne Glover będzie należeć niezależne doradztwo na wysokim szczeblu w sprawach naukowych na wszystkich etapach opracowywania i wdrażania polityki, a także doradzanie bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji Europejskiej oraz regularne przekazywanie aktualnych informacji na temat najważniejszych wydarzeń w dziedzinie nauki i technologii.

Przewodniczący José Manuel Barroso powiedział: „Z zadowoleniem nominuję prof. Anne Glover na stanowisko głównego doradcy ds. naukowych. Jestem przekonany, że dzięki swym znakomitym kwalifikacjom i osiągnięciom wniesie do Komisji bezcenną wiedzę specjalistyczną. Ponadto prof. Anne Glover posiada bogate doświadczenie w kierowaniu Komitetem Doradców Naukowych w Szkocji, co czyni z niej doskonałego kandydata na to stanowisko.”

Kontekst

Przewodniczący José Manuel Barroso ogłosił zamiar powołania głównego doradcy ds. naukowych w swoim przemówieniu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim dnia 15 września 2009 r. Osobiście przeprowadził rozmowy kwalifikacyjne z różnymi kandydatami na to stanowisko. Prof. Anne Glover będzie bezpośrednio podlegać Przewodniczącemu Komisji Europejskiej, a wsparcia administracyjnego będzie jej udzielać Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej (BEPA).

Do zadań głównego doradcy ds. naukowych będzie należeć:

  • zapewnianie, na wniosek Przewodniczącego, niezależnego i fachowego doradztwa we wszelkich kwestiach związanych z nauką, technologią i innowacjami;

  • analizowanie i opiniowanie, na wniosek Przewodniczącego, najważniejszych projektów polityki przedkładanych Kolegium, dotyczących zagadnień z dziedziny nauki, technologii i innowacji; w szczególności zapewnianie miarodajnych wskazówek w zakresie interpretacji dowodów naukowych w razie braku pewności oraz branie udziału w opracowywaniu strategicznych planów działania w sytuacjach awaryjnych;

  • rozwijanie współpracy z grupami doradców wysokiego szczebla (np. Radą ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej), komitetami naukowymi działającymi przy Komisji Europejskiej, agencjami unijnymi (Europejską Agencją Leków, Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejską Agencją Chemikaliów oraz Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób), Europejską Grupą ds. Etyki w Nauce oraz Nowych Technologiach;

  • rozwijanie współpracy z przedstawicielami podobnych struktur w państwach członkowskich i innych krajach;

  • doradzanie w kwestiach dotyczących nowatorskich dziedzin nauki, technologii oraz innowacji, pojawiających się zarówno w kontekście UE, jak i w kontekście międzynarodowym; ostrzeganie zawczasu o możliwych konsekwencjach postępów naukowych w związku z ich szansami albo zagrożeniami dla Unii;

  • informowanie o wartościach naukowych, będących podstawą szczegółowych wniosków Komisji w celu pogłębiania zaufania społeczeństwa do nauki i technologii, a w szerszym kontekście – promowanie europejskiej kultury nauki i technologii w Unii oraz poza jej granicami.

W okresie od sierpnia 2006 r. do grudnia 2011 r. prof. Anne Glover pełniła funkcję głównego doradcy ds. naukowych w Szkocji. Ponadto pełni funkcję Kierownika Katedry ds. Biologii Molekularnej i Komórkowej na Uniwersytecie w Aberdeen oraz piastuje funkcję honorową w Instytucie Badawczym im. Rowetta oraz Instytucie Macaulay. Prof. Anne Glover jest członkiem: Royal Society of Edinburgh (Towarzystwo Naukowe w Edynburgu), Natural Environment Research Council (Rada ds. Badań nad Środowiskiem Naturalnym) oraz American Academy of Microbiology (Amerykańska Akademia Mikrobiologii).

Kontakt :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)


Side Bar