Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Teadusuuringute peanõuniku ametissemääramine

Brüssel, 5. detsember 2011. Euroopa komisjoni president Barroso määras täna professor Anne Gloveri komisjoni esimeseks teadusuuringute peanõunikuks. Professor Glover annab kõrgetasemelist ja sõltumatut teadusuuringute alast nõu poliitika väljatöötamise ja rakendamise kõigis etappides. Ta annab nõu otse presidendile ja esitab regulaarseid ülevaateid teaduse ja tehnoloogia peamiste arengusuundumuste kohta.

President Barroso: „Mul on hea meel määrata professor Anne Glover teadusuuringute peanõunikuks. Olen veendunud, et sellise väljapaistva tausta ja kvalifikatsiooniga inimene on komisjonile hindamatu väärtusega. Tänu Šoti teadusliku nõuandva komitee juhtimisele on tal laialdased kogemused, mistõttu oli ta väljapaistev kandidaat peanõuniku ametikohale.”

Taust

15. septembril 2009 teatas president Barroso oma kõnes Euroopa Parlamendile, et kavatseb ametisse määrata teadusuuringute peanõuniku. President intervjueeris isiklikult mitut peanõuniku kandidaati. Professor Anne Glover allub otse presidendile. Haldustoetust saab ta Euroopa poliitika nõustajate büroolt (BEPA).

Teadusuuringute peanõuniku ülesanded:

  • anda presidendile sõltumatut ekspertnõu mis tahes teadus-, tehnoloogia- ja innovatsioonialases küsimuses;

  • koostada presidendile analüüse ja arvamusi volinike kolleegiumile esitatavate peamiste poliitikaettepanekute kohta, milles käsitletakse teadus-, tehnoloogia- ja innovatsioonialaseid küsimusi; anda ebakindluse korral autoriteetseid juhiseid teaduslike tõendite tõlgendamise küsimuses ja osaleda hädaolukordade ohjamise strateegilises planeerimises;

  • luua suhteid kõrgetasemeliste nõuanderühmade (näiteks Euroopa teadusruumi komitee), komisjoni teaduskomiteede, ELi ametite (Euroopa Ravimiamet, Euroopa Toiduohutusamet, Euroopa Kemikaaliamet ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus) ning teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühmaga;

  • luua suhteid sarnaste struktuuridega liikmesriikides ja mujal;

  • anda nõu uudsetes teadus-, tehnoloogia- ja innovatsiooniküsimustes, mis kerkivad esile ELi ja rahvusvahelises kontekstis; toimida varajase hoiatajana küsimustes, mis võivad muutuda aktuaalseks siis, kui teaduse areng toob ELi jaoks kaasa uusi võimalusi või hoopis ohtusid;

  • levitada komisjoni ettepanekute aluseks olevaid teadusalaseid väärtusi, et suurendada üldsuse usaldust teaduse ja tehnoloogia vastu; samuti edendada Euroopa teadus- ja tehnoloogiakultuuri Euroopas ja mujal maailmas.

Ajavahemikul august 2006 – detsember 2011 töötas professor Anne Glover Šoti teadusuuringute peanõunikuna. Ta on Aberdeeni ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia õppetooli juhataja ning Rowetti ja Macaulay instituutide auliige. Ta on valitud järgmistesse organisatsioonidesse: Royal Society of Edinburgh, Natural Environment Research Council ja American Academy of Microbiology.

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)


Side Bar