Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

En ny europeisk fond för EU:s havs- och fiskeripolitik

Bryssel den 2 december 2011 – EU-kommissionen har föreslagit en ny fond för EU:s havs- och fiskeripolitik för 2014-2020: Europeiska havs- och fiskerifonden (EMFF). Fonden kommer ha ambitiösa mål för reformeringen av den gemensamma fiskeripolitiken och kommer att hjälpa såväl fiskare i övergången mot ett hållbart fiske som kustsamhällen mot en diversifiering av sina ekonomier. Fonden kommer att finansiera projekt som skapar nya arbetstillfällen och förbättrar livskvaliteten längs de europeiska kusterna. Byråkratin kommer också att minskas så att stödmottagarna får enkel tillgång till finansiering.

- Denna nya fond kommer att öka den ekonomiska tillväxten och skapa arbetstillfällen inom sektorn. Inga mer pengar kommer att läggas på att bygga stora fartyg. Småskaligt fiske och vattenbruk kommer att gynnas av den gemensamma fiskeripolitikens miljövänligare budget, säger Maria Damanaki, kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske.

Denna nya fond kommer att ersätta Europeiska fiskerifonden (EFF) och ett antal andra instrument. Det föreslagna anslaget uppgår till 6,5 miljarder euro för perioden 20142020.

Bakgrund

Att stödja de miljömässiga, ekonomiska och sociala principerna i reformen av den gemensamma fiskeripolitiken

EMFF kommer att vara ett viktigt instrument för den reform av den gemensamma fiskeripolitiken som kommissionen föreslog i juli. Övergången till hållbarhet kräver en del radikala förändringar i hur vi bedriver vårt fiske – och fonden kommer att ge fiskare de incitament de behöver så att fisket blir mindre skadligt för de marina ekosystemen, överexploateringen stoppas och trenden med minskade fiskebestånd vänds.

Medan vi minskar trycket på bestånden och ger dem tid att återhämta sig måste de samhällen som är beroende av fiske hitta alternativa inkomstkällor. EMFF kommer att hjälpa dem att hitta innovativa sätt att öka värdet på sina fångster och diversifiera sina ekonomier.

Men EMFF är inte bara en katalysator för övergången till hållbarhet och goda ekonomiska resultat. Fonden är också ett verktyg för att genomföra kommissionens sociala agenda. I familjernas fiskeföretag spelar makarna ofta en viktig roll. Nu kommer det att kunna få stöd för utbildning eller andra ekonomiska verksamheter som har att göra med fiske. Producentorganisationer kommer att få hjälp för att planera produktionen så att den uppfyller efterfrågan på marknaden och för att marknadsföra sina produkter på ett sätt som uppfyller förväntningarna hos alltmer krävande konsumenter.

Smart, grönt fiske

Trots att 1,7 miljarder euro har lagts på skrotning sedan 1990-talet, lider EU-flottan fortfarande av överkapacitet. Avvecklingen av fartyg uppvägs nämligen av den tekniska uppgraderingen av den återstående flottan. Därför kommer pengarna inte längre att gå till skrotning utan de kommer att användas till ekonomiskt och socialt produktiva aktiviteter. Diversifiering är en av dessa. Att uppmuntra initiativ på gräsrotsnivå har hittills lett till utmärkta resultat i de områden som har med fiske att göra, t.ex. bearbetning, catering eller turism. EMFF kommer att stärka denna typ av lokalt ledd innovation. Småskaliga kustflottor kommer fortfarande att utgöra livsnerven i många kustsamhällens ekonomier och stödet för att hjälpa dem kommer att intensifieras.

Den nya fonden kommer också att stödja innovativa projekt, t.ex. att ersätta fiskenät med mer selektiva redskap för att minska mängden kasserad fisk, eller för att ta fram teknik som kan minska den inverkan som fiske och fiskodling har på miljön.

Smart, grönt vattenbruk

Fiskodlingen har en enorm potential att minska vårt importberoende. Den ger arbetstillfällen med hög kvalitet på landsbygden och hälsosam mat till europeiska konsumenter. Fonden kommer att sträva efter att främja denna näring på ett hållbart sätt genom att belöna innovation och även främja nya typer av vattenbruk, t.ex. vattenbruk för andra produkter än livsmedel.

Att stödja partnerskapet mellan vetenskap och fiskare

För att reformera den gemensamma fiskeripolitiken är det viktigt att ha korrekta uppgifter om fiskebeståndet och den marina miljön och EMFF kommer att ge tillräckligt med medel för insamling av uppgifter, övervakning och kontroll. Eftersom det inte är någon bra idé att de som arbetar till havs (fiskarna) och de som studerar havet (vetenskapsmännen) lever i skilda världar kommer EMFF att uppmuntra dem att arbeta tillsammans för att hitta sätt på hur man ska utnyttja naturresurserna på ett hållbart sätt.

En enda fond för fiske och den integrerade havspolitiken

EU:s integrerade havspolitik från 2007 kopplar samman havssektorer som historiskt sett har varit uppdelade och förvaltats isolerat. EMFF kommer att ge stöd till projekt som fysisk planering i kust- och havsområden, integrerad övervakning till havs och kunskap i havsfrågor. Detta är exempel där integrering kan bidra till att undvika dubbelarbete och minska kostnaderna genom ökat samarbete och samordning mellan sektorerna. Att inkludera havspolitiken i EMFF kommer att ge ökad samordning och hjälpa till att skapa synergieffekter mellan de två politikområdena.

Förenkling

De regler som styr EMFF kommer att harmoniseras med reglerna för andra EU-fonder. Detta kommer att göra livet lättare både för stödmottagarna och de nationella myndigheterna. EMFF kommer att vara en del av den gemensamma strategiska ramen som kommer att säkerställa att alla olika existerande EU-fonder arbetar på ett konsekvent sätt med varandra för att undvika att arbete överlappas eller dubbelarbete.

Hur fonden fungerar

Den nya fonden kommer att användas för att samfinansiera projekt med medlemsstaterna. Den sammanlagda budgeten kommer att tilldelas medlemsstaterna baserat på fiskesektorns betydelse i varje land, och principerna för delad förvaltning mellan kommissionen och medlemsstaterna ska tillämpas. Varje medlemsstat tar fram ett operativt program för perioden och anger hur de tänker använda de pengar de tilldelats. När kommissionen har godkänt programmet är det upp till medlemsstaten att bestämma vilka projekt som ska finansieras. Både stödberättigandet för stödåtgärderna och genomförandet av programmet övervakas av medlemsstaterna och kommissionen.

Ytterligare information:

Memo/11/863

Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_sv.htm

Audiovisuellt material som visar exempel på finansierade projekt: www.tvlink.org

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar