Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Novi evropski sklad za pomorsko in ribiško politiko EU

Bruselj, 2. decembra 2011 – Evropska komisija je predlagala nov sklad za pomorsko in ribiško politiko EU za obdobje 2014–2020: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Sklad bo v pomoč pri uresničevanju ambicioznih ciljev reforme skupne ribiške politike in bo pomagal ribičem pri prehodu na trajnostni ribolov, kot tudi obalnim skupnostim pri diverzifikaciji svojih gospodarskih dejavnosti. Sklad bo financiral projekte, ki ustvarjajo nova delovna mesta, in izboljšal kakovost življenja ob evropskih obalah. Upravni postopki se bodo skrajšali, da bodo imeli upravičenci enostaven dostop do financiranja.

Komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je povedala:

Ta novi sklad bo povečal gospodarsko rast in ustvaril nova delovna mesta v tem sektorju. Denarja ne bomo več namenjali gradnji velikega ladjevja. Tovrstna okolju prijazna sprememba v zvezi s proračunom skupne ribiške politike bo koristila ribolovu manjšega obsega in ribogojstvu.“

Ta novi sklad bo nadomestil obstoječi Evropski sklad za ribištvo (ESR) in številne druge instrumente. Predlagani finančni sveženj znaša 6,5 milijarde EUR za obdobje 2014–2020.

Ozadje

Podpreti okoljska, gospodarska in družbena načela reforme skupne ribiške politike.

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo bo temeljni instrument za reformo skupne ribiške politike, ki jo je Komisija predlagala julija. Prehod k trajnostnemu upravljanju zahteva nekatere korenite spremembe v načinu, kako se lotevamo ribolova. Sklad bo ribičem ponudil spodbude, ki jih potrebujejo, tako da bo ribolov manj škodil morskim ekosistemom, prekomerno izkoriščanje virov bo zaustavljeno in upadanje števila ribjih staležev bo zaobrnjeno.

Medtem ko se bodo lahko staleži krepili zaradi odpravljenega pritiska, bodo morale skupnosti, ki temeljijo na ribolovu, morale najti alternativne vire dohodkov. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo jim bo pomagal najti inovativne načine, da za svoj ulov ustvarijo dodano vrednost in svoje gospodarstvo naredijo bolj raznoliko.

Vendar evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ni samo katalizator za prehod k trajnostnim in dobrim gospodarskim rezultatom. Sklad je tudi sredstvo za uresničevanje socialne agende Komisije. Žene imajo večkrat temeljno vlogo v družinskem ribiškem gospodarstvu. Zdaj bodo lahko prejemale pomoč za usposabljanje ali druge gospodarske dejavnosti, povezane z ribištvom. Združenjem proizvajalcem bo ponujena pomoč pri načrtovanju proizvodnje, ki bi zadostila povpraševanju trga ter pri trženju proizvodov na način, ki bi izpolnil pričakovanja vse bolj poznavalske javnosti.

Smotrno zastavljen in ekološko primeren ribolov

Kljub 1,7 milijardi EUR, ki je bila od leta 1990 namenjena umiku ribiškega ladjevja EU, ima to še vedno precej zmogljivosti, saj je zmanjšanje števila ladij nadomestila tehnološka posodobitev preostalega ladjevja. Zato denar ne bo več namenjen umiku in bo preusmerjen v gospodarsko in socialno produktivne dejavnosti. Diverzifikacija je ena izmed njih. Spodbujanje pobud od spodaj navzgor je doslej odlično obrodilo sadove na področjih, ki so povezana z ribolovom, na primer v predelovalni industriji, gostinstvu ali turizmu. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo bo okrepil te inovacije, ki temeljijo na skupnosti. Ker so manjša ladjevja za priobalni ribolov bistvenega pomena za gospodarstvo številnih priobalnih skupnosti, bo pomoč za njihovo podporo okrepljena.

Novi sklad bo podpiral tudi inovativne projekte, kot so zamenjava ribolovnih mrež z bolj selektivnim orodjem, ki pripomore k zmanjševanju zavrženega dela ulova, ter razvoj novih tehnologij, ki lahko zmanjšajo okoljski učinek ribolova in ribogojstva.

Smotrno zastavljeno in ekološko primerno ribogojstvo

Ribogojstvo ima ogromen potencial za zmanjšanje naše odvisnosti od uvoza. Zagotavlja zelo kakovostna delovna mesta v kmetijskih področjih ter zdravo hrano na mizah evropskih gospodinjstev. Sklad bo namenjen trajnostnemu spodbujanju industrije, nagrajevanju inovacije in promociji novih vrst ribogojstva, na primer tistega, ki ni namenjeno prehranjevanju.

Podpora partnerstvu med znanstveniki in ribiči

Primerni podatki o stanju ribjih staležev in morskega okolja na sploh imajo ključno vlogo v reformi skupne ribiške politike; Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo bo zagotovil dovolj sredstev za zbiranje, spremljanje in preverjanje podatkov. Nesmiselno bi bilo, da bi primorski delavci (ribiči) in tisti, ki proučujejo morje (znanstveniki), živeli v ločenih svetovih. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo jih bo spodbujal k sodelovanju in skupnemu iskanju načinov, kako naj se trajnostno izkoristijo naravni viri.

Enoten sklad za ribištvo in celostno pomorsko politiko

Celostna pomorska politika EU, zasnovana leta 2007, povezuje pomorske sektorje, ki so se zgodovinsko gledano razvijali in upravljali ločeno. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo bo zagotavljal pomoč projektom, kot so prostorsko planiranje morskega okolja, celosten nadzor morskega okolja in razvijanje znanj o morju. To so primeri dejavnosti, na področju katerih je lahko integracija v pomoč pri temu, da se izogibamo podvajanju in zmanjšujemo stroške s tesnejšim sodelovanjem in boljšo usklajenostjo med sektorji. Vključitev pomorske politike v Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo bo zagotovila večjo usklajenost in pomagala uresničevati sinergije med tema dvema področjema politik.

Poenostavitev

Pravila, ki urejajo Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, bodo usklajena s tistimi, ki veljajo za druge sklade EU. To bo olajšalo življenje tako upravičencem kot nacionalnim organom. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo bo del novega skupnega strateškega okvira, ki bo zagotovil, da bodo različni obstoječi skladi EU delovali dosledno z drugimi, brez prekrivanj ali podvajanj.

Delovanje sklada

Novi sklad se bo uporabljal za sofinanciranje projektov z državami članicami. Celoten proračun bo dodeljen državam članicam, in sicer na podlagi pomena, ki ga ima sektor ribolova v vsaki od njih. Veljala bodo načela deljenega upravljanja med Komisijo in državami članicami. Vsaka država članica oblikuje operativni program za zadevno obdobje, v katerem navede, kako namerava porabiti denar, ki ji je bil dodeljen. Po tem, ko Komisija odobri program, država članica odloči, kateri projekti bodo dejansko financirani. Države članice in Komisija spremljajo tako upravičenost podpornih ukrepov kot izvajanje programa.

Več informacij:

Memo/11/863

Reforma skupne ribiške politike http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_sl.htm

Avdiovizualno gradivo s primeri financiranih projektov: www.tvlink.org

Kontakta :

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar