Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Nový európsky fond pre námornú a rybársku politiku EÚ

Brusel 2. decembra 2011 – Európska komisia navrhla nový fond pre námornú a rybársku politiku EÚ na obdobie 2014 – 2020: Európsky fond pre námorníctvo a rybárstvo (EFNR). Fond pomôže splniť náročné ciele reformy spoločnej rybárskej politiky a bude oporou rybárom pri prechode na udržateľný rybolov a obyvateľom pobrežných oblastí pri diverzifikácii ich hospodárstva. Z fondu sa budú financovať projekty, vďaka ktorým sa vytvoria nové pracovné príležitosti a ktoré zlepšujú kvalitu života v európskych pobrežných oblastiach. Byrokracia sa zníži natoľko, aby mali príjemcovia ľahký prístup k financovaniu.

Maria Damanaki, komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, uviedla: Tento nový fond umožní zvýšenie hospodárskeho rastu a vytvorenie pracovných miest v sektore. Odteraz sa peniaze nebudú investovať do stavby veľkých plavidiel. Úžitok z tejto zmeny rozpočtu spoločnej rybárskej politiky v prospech životného prostredia budú mať maloobjemový rybolov a akvakultúra.“

Tento nový fond nahradí existujúci Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFF) a mnoho ďalších nástrojov. Na obdobie 2014 až 2020 predstavuje navrhovaný objem prostriedkov 6,5 miliardy EUR.

Kontext

Podpora environmentálnych, hospodárskych a sociálnych zásad reformy spoločnej rybárskej politiky

EFNR bude základným nástrojom pre reformu spoločnej rybárskej politiky, ktorú Komisia navrhla v júli. Prechod na udržateľnosť si vyžaduje určité radikálne zmeny v spôsobe rybolovu – a fond bude pre rybárov predstavovať podnet, ktorý potrebujú, aby rybolov menej poškodzoval morské ekosystémy, aby sa zastavil nadmerný výlov a aby sa zvrátil úbytok zásob rýb.

Keďže je potrebné znížiť tlak na zásoby rýb a nechať im čas na obnovu, spoločenstvá závislé od rybolovu budú musieť nájsť alternatívne zdroje príjmu. EFNR im pomôže nájsť inovatívne spôsoby, ako pridať hodnotu ich úlovkom a ako oživiť ich hospodárstvo.

Avšak EFNR nie je iba katalyzátorom pre prechod na udržateľnosť a pre dobré hospodárske výsledky. Je zároveň prostriedkom na dosiahnutie cieľov sociálnej agendy Komisie. Zásadnú úlohu v rodinných rybárskych podnikoch zohrávajú často manželia. Odteraz budú môcť získať podporu na odborné vzdelávanie alebo iné hospodárske činnosti vzťahujúce sa na rybolov. Organizáciám výrobcov sa pomôže pri plánovaní produkcie s cieľom uspokojiť požiadavky trhu a uvádzať ich produkty na trh spôsobom, ktorý spĺňa očakávania stále náročnejšej verejnosti.

Inteligentný, ekologický rybolov

Loďstvo EÚ vykazuje napriek sume 1,7 miliardy EUR vynaloženej od 90. rokov 20. storočia na zošrotovanie stále nadmernú kapacitu, pretože vyraďovanie plavidiel z prevádzky bolo kompenzované technologickou modernizáciou zostávajúceho loďstva. Peniaze sa preto už nebudú poskytovať na zošrotovanie, ale budú sa investovať do hospodársky a spoločensky produktívnych činností. Jednou z nich je diverzifikácia. Podpora iniciatív vychádzajúcich „zdola“ zatiaľ priniesla vynikajúce výsledky v oblastiach súvisiacich s rybolovom, ako napr. spracovanie, stravovacie služby alebo cestovný ruch. EFNR posilní tento druh inovácie, v ktorej majú obyvatelia hlavné slovo. Keďže malé pobrežné loďstvá sú aj naďalej životne dôležité pre hospodárstvo mnohých spoločenstiev pobrežných oblastí, pomoc na ich podporu sa zintenzívni.

Nový fond bude zároveň podporovať inovatívne projekty, akými sú nahradenie rybárskych sietí selektívnejším výstrojom s cieľom znížiť odvrhovanie úlovkov a rozvoj nových technológií, ktoré by mohli znížiť vplyv rybolovu a chovu rýb na životné prostredie.

Inteligentná, ekologická akvakultúra

V chove rýb je značný potenciál na zníženie našej závislosti od dovozu. Poskytuje vysoko kvalitné pracovné miesta vo vidieckych oblastiach a na stoly Európanov prináša zdravé potraviny. Snahou fondu bude posilniť toto odvetvie udržateľným spôsobom, odmeňovať inovácie a podporovať aj nové oblasti akvakultúry, ako napr. nepotravinárska akvakultúra.

Podpora partnerstva medzi vedou a rybármi

Náležité údaje o stave zásob rýb a morského prostredia hrajú všeobecne v reforme spoločnej rybárskej politiky kľúčovú rolu a EFNR poskytne dostatočné finančné prostriedky na zhromažďovanie údajov, monitorovanie a kontrolu. Keďže nemá zmysel, aby tí, ktorí pracujú na mori (rybári), a tí, ktorí more študujú (vedci), pracovali oddelene, EFNR ich bude povzbudzovať k spolupráci s cieľom nájsť spôsoby, ako využívať prírodné zdroje udržateľným spôsobom.

Jediný fond pre rybárstvo a integrovanú námornú politiku

Integrovaná námorná politika EÚ formulovaná v roku 2007 spája námorné odvetvia, ktoré sú z minulosti roztrieštené a spravované samostatne. EFNR poskytne podporu na projekty, akými sú územné plánovanie námorných priestorov, integrovaná námorná kontrola a poznatky v námornej oblasti. Toto sú príklady oblastí, kde môže integrácia pomôcť vyhnúť sa zdvojovaniu a znížiť náklady prostredníctvom širšej spolupráce a koordinácie v rámci odvetví. Zahrnutím námornej politiky do EFNR sa zabezpečí väčšia súdržnosť a pomôže sa dosiahnuť súčinnosť medzi týmito dvoma politickými líniami.

Zjednodušenie

Pravidlá upravujúce EFNR sa zharmonizujú s pravidlami pre ostatné fondy EÚ. To zjednoduší život príjemcom prostriedkov, ale aj vnútroštátnym orgánom. EFNR bude súčasťou nového spoločného strategického rámca, ktorým sa zaistí, aby všetky existujúce fondy EÚ fungovali navzájom konzistentne tak, aby sa zabránilo prekrývaniu alebo zdvojovaniu.

Ako fond funguje

Nový fond sa bude využívať na spolufinancovanie projektov s členskými štátmi. Celkový rozpočet sa pridelí členským štátom na základe významu odvetvia rybolovu v jednotlivých krajinách. Potom sa uplatnia zásady zdieľaného hospodárenia medzi Komisiou a členskými štátmi. Každý členský štát vypracuje operačný program pre dané obdobie a bližšie spresní, ako plánuje použiť finančné prostriedky, ktoré sa mu pridelili. Keď Komisia tento program schváli, je na členskom štáte, aby rozhodol, ktoré projekty sa budú skutočne financovať. Členské štáty a Komisia monitorujú oprávnenosť činností na podporu a zároveň aj vykonávanie programu.

Ďalšie informácie:

Memo/11/863

Reforma spoločnej rybárskej politiky:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_sk.htm

Audiovizuálny materiál ilustrujúci príklady financovaných projektov nájdete tu: www.tvlink.org

Kontaktné osoby:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar