Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Jauns Eiropas fonds ES jūrlietu un zivsaimniecības politikai

Briselē, 2011. gada 2. decembrī. - Eiropas Komisija ir ierosinājusi izveidot jaunu fondu ES jūrlietu un zivsaimniecības politikas finansēšanai 2014.–2020. gadā: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF). Šis fonds palīdzēs sasniegt kopējās zivsaimniecības politikas reformas vērienīgos mērķus, palīdzēs zvejniekiem pievērsties ilgtspējīgai zvejniecībai un atbalstīs piekrastes iedzīvotāju centienus dažādot saimniecisko darbību. Ar fonda līdzekļiem tiks finansēti projekti, kuru mērķis ir jaunu darbvietu radīšana un dzīves kvalitātes uzlabošana Eiropas piekrastēs. Tiks pielikts punkts liekai birokrātijai, lai saņēmēji varētu vieglāk piekļūt finansējumam.

Jūrlietu un zivsaimniecības komisāres Marijas Damanaki komentārs: Šis jaunais fonds veicinās ekonomikas izaugsmi un darbvietu radīšanu nozarē. Nauda vairs netiks tērēta lielu kuģu būvei. Kopējās zivsaimniecības politikas budžeta līdzekļu novirzīšana videi labvēlīgiem pasākumiem nāks par labu mazapjoma zvejai un akvakultūrai.”

Šis jaunais fonds aizstās pašreizējo Eiropas Zivsaimniecības fondu (EZF) un vairākus citus instrumentus. 2014.–2020. gadam ierosinātais finansējums ir 6,5 miljardi eiro.

Pamatinformācija

Atbalsts kopējās zivsaimniecības politikas reformas principiem vides, ekonomikas un sociālajā jomā

EJZF būs pamatinstruments, ar ko īstenos kopējās zivsaimniecības politikas reformu, ar kuras priekšlikumu Komisija iepazīstināja jūlijā. Pārejai uz ilgtspējību ir vajadzīgas dažas radikālas pārmaiņas zvejas metodēs, un šis fonds dos zvejniekiem vajadzīgo stimulu, lai zveja nodarītu mazāku kaitējumu jūras ekosistēmām, būtu iespējams pielikt punktu resursu pārmērīgai izmantošanai un apturēt zivju krājumu noplicināšanos.

Ja zvejas radītā slodze tiks samazināta, lai dotu krājumiem pietiekamu laiku, kurā tie var atjaunoties, no zvejas atkarīgajām kopienām būs jāatrod alternatīvi ienākumu avoti. EJZF palīdzēs rast novatoriskus veidus, kā palielināt nozvejoto zivju vērtību un dažādot saimniecisko darbību.

Taču EJZF nav tikai katalizators pārejai uz ilgtspējību un labiem ekonomiskajiem rādītājiem. Tas kalpos arī kā Komisijas sociālās programmas īstenošanas dzinējspēks. Ģimenes uzņēmumos, kas nodarbojas ar zveju, bieži vien liela nozīme ir zvejnieku dzīvesbiedriem. Nu viņi varēs saņemt atbalstu mācībām vai citiem, ar zveju nesaistītiem saimnieciskās darbības veidiem. Ražotāju organizācijas saņems palīdzību, lai plānotu ražošanu atbilstoši tirgus pieprasījumam un tirgotu produktus, kas apmierina arvien prasīgāko patērētāju vēlmes.

Pārdomāta un videi nekaitīga zvejniecība

Neraugoties uz to, ka kopš 1990. gada 1,7 miljardi eiro ir iztērēti, finansējot kuģu nodošanu sadalīšanai, ES flotes kapacitāte joprojām ir pārāk liela, jo kuģu ekspluatācijas pārtraukšanu kompensē atlikušās flotes tehnoloģiskā modernizācija. Tāpēc kuģu nodošanu sadalīšanai vairs nefinansēs, un naudu novirzīs ekonomiski un sociāli lietderīgiem pasākumiem. Viens no tiem ir dažādošana. Augšupēju iniciatīvu rosināšana līdz šim ir devusi lieliskus rezultātus ar zveju saistītās jomās, tādās kā apstrāde, sabiedriskā ēdināšana vai tūrisms. EJZF pastiprinās šādu sabiedrības rosinātu inovāciju. Mazapjoma piekrastes flotes ir daudzu piekrastes kopienu ekonomikas pamats, tāpēc tiks palielināta tām atvēlētā atbalsta intensitāte.

Jaunais fonds atbalstīs arī novatoriskus projektus, piemēram, zvejas rīku aizstāšanu ar selektīvākiem rīkiem, lai mazinātu izmetumus, vai jaunu tehnoloģiju izstrādi ar mērķi mazināt zvejas un zivkopības ietekmi uz vidi.

Pārdomāta un videi nekaitīga akvakultūra

Zivkopībai piemīt milzīgs potenciāls mazināt mūsu atkarību no importa. Tā nodrošina kvalitatīvi augstvērtīgas darbvietas lauku apvidos un veselīgu pārtiku uz Eiropas iedzīvotāju galda. Jaunais fonds centīsies panākt ilgtspējīgu nozares izaugsmi, sekmējot inovāciju un atbalstot jaunus akvakultūras virzienus, tādus kā akvakultūra nepārtikas vajadzībām.

Atbalsts zinātnieku un zvejnieku partnerībai

Pareiziem datiem par zivju krājumu un jūras vides stāvokli ir svarīga nozīme kopējās zivsaimniecības politikas reformā, un EJZF dos pietiekamus līdzekļus datu vākšanai, uzraudzībai un kontrolei. Ir aplami, ja tie, kuri strādā jūrā, proti, zvejnieki, un tie, kuri pēta jūru, proti, zinātnieki, darbojas nošķirti, tāpēc EJZF mudinās viņus strādāt tandēmā, lai atrastu veidus, kā iespējams ilgtspējīgi izmantot dabas resursus.

Viens fonds zivsaimniecībai un integrētajai jūrlietu politikai

2007. gadā izstrādātā ES integrētā jūrlietu politika savstarpēji sasaista jūrlietu nozares, kas iepriekš tika nošķirtas un pārvaldītas izolēti. EJZF sniegs atbalstu tādiem projektiem kā jūras telpiskā plānošana, integrētā jūras uzraudzība un zināšanas par jūru. Tie ir piemēri, kā integrācija var palīdzēt novērst pārklāšanos un mazināt izmaksas ar ciešākas nozaru sadarbības un darba koordinācijas palīdzību. Iekļaujot jūrlietu politiku EJZF darbības jomā, tiks panākta lielāka saskanība un sinerģija starp abiem politikas virzieniem.

Vienkāršošana

EJZF pārvaldības noteikumi tiks saskaņoti ar citu ES fondu attiecīgajiem noteikumiem. Tas atvieglos dzīvi gan saņēmējiem, gan valsts iestādēm. EJZF būs daļa no vispārējā stratēģiskā satvara, kas nodrošinās to, ka visi izveidotie ES fondi darbojas saskaņā cits ar citu, novēršot pārklāšanos un dubultošanos.

Fonda darbības principi

Jauno fondu izmantos, lai līdzfinansētu projektus ar dalībvalstīm. Kopējo budžetu dalībvalstīm sadalīs, pamatojoties uz zivsaimniecības nozares svarīgumu katrā valstī. Tad tiks piemērots Komisijas un dalībvalstu dalītas pārvaldības princips. Katra dalībvalsts izstrādās darbības programmu attiecīgam periodam, norādot tajā, kādām vajadzībām tā iecerējusi tērēt piešķirtos līdzekļus. Pēc tam, kad Komisija būs apstiprinājusi šo programmu, dalībvalsts ziņā būs nolemt, kuri projekti faktiski saņems finansējumu. Dalībvalstis un Komisija uzraudzīs gan to, vai darbības ir tiesīgas pretendēt uz atbalstu, gan programmas īstenošanas gaitu.

Vairāk informācijas

Memo/11/863

Kopējās zivsaimniecības politikas reforma:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_lv.htm

Audiovizuāls materiāls ar finansēto projektu piemēriem atrodams www.tvlink.org

Kontaktpersonas :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar