Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Uusi rahasto EU:n meri- ja kalatalouspolitiikkaa varten

Bryssel 2. joulukuuta 2011 – Euroopan komissio on ehdottanut uuden rahaston perustamista kaudelle 2014–2020 EU:n meri- ja kalatalouspolitiikkaa varten. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) auttaa saavuttamaan yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen kunnianhimoiset tavoitteet. Siitä tuetaan kalastajien siirtymistä kestävään kalastukseen sekä rannikkoalueiden yhteisöjen elinkeinoelämän monipuolistamista. Rahastosta rahoitetaan hankkeita, joiden avulla luodaan uusia työpaikkoja ja parannetaan elämänlaatua Euroopan rannikkoalueilla. Byrokratiaa vähennetään, jolloin tuensaajien on helpompaa päästä osallisiksi rahoituksesta.

Meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki totesi: “Uusi rahasto lisää talouskasvua ja luo alalle uusia työpaikkoja. Varoja ei enää käytetä suurten kalastusalusten rakentamiseen. Yhteisen kalastuspolitiikan ympäristöystävällisemmästä talousarviosta hyötyvät pienimuotoinen kalastus ja vesiviljely."

Uusi rahasto korvaa nykyisen Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) ja eräitä muita rahoitusvälineitä. Ehdotetut määrärahat kaudelle 2014–2020 ovat 6,5 miljardia euroa.

Tausta

Yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen ympäristöllisten, taloudellisten ja sosiaalisten periaatteiden tukeminen

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tulee komission heinäkuussa ehdottaman yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen keskeinen väline. Siirtyminen kestävään politiikkaan edellyttää eräitä perustavaa laatua olevia muutoksia tapaan, jolla nykyisin kalastetaan, ja rahasto tarjoaa kalastajille heidän tarvitsemansa kannustimen, joka auttaa vähentämään kalastuksesta meriekosysteemeille aiheutuvia haittoja, lopettamaan liikakalastuksen ja pysäyttämään kalakantojen ehtymisen.

Kun kalakantoihin kohdistuvaa painetta vähennetään ja niille annetaan elpymisaikaa, kalastuksesta riippuvaiset yhteisöt tarvitsevat vaihtoehtoisia tulonlähteitä. Uusi rahasto auttaa niitä löytämään innovatiivisia tapoja saada lisäarvoa saaliilleen ja monipuolistamaan elinkeinoelämäänsä.

EMKR ei kuitenkaan ole pelkästään väline, joka vauhdittaa siirtymistä kestävään kehitykseen ja parantaa taloudellista tuloksellisuutta. Se edistää myös komission sosiaalisen toimintaohjelman toteuttamista. Puolisoiden merkitys pienimuotoisessa kalastuksessa on usein ratkaisevan tärkeä. Nyt heillä on mahdollisuus saada tukea koulutukseen tai muihin kalastusta sivuaviin toimintoihin. Tuottajajärjestöjä autetaan tuotannon suunnittelemisessa markkinoiden kysynnän mukaan ja tuotteiden kaupan pitämisessä siten, että se vastaa yhä asiantuntevamman yleisön odotuksia.

Älykäs ja ympäristöystävällinen kalastus

Huolimatta alusten romutukseen 1990-luvulta lähtien käytetyistä 1,7 miljardista eurosta EU:n kalastuslaivasto kärsii edelleen liikakapasiteetista, koska alusten käytöstä poistaminen kompensoitiin jäljellä olevan laivaston teknisellä kehittämisellä. Sen vuoksi varoja ei enää käytetä romutukseen, vaan ne suunnataan taloudellisesti ja sosiaalisesti tuottaviin toimintoihin. Yksi niistä on monipuolistaminen. Alhaalta ylöspäin suuntautuvien aloitteiden kannustamisesta on tähän mennessä saatu erinomaisia tuloksia kalastusta sivuavilla aloilla, kuten jalostusteollisuudessa, ruokahuollossa ja matkailussa. Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tuetaan tällaista yhteisölähtöistä aloitetoimintaa. Koska pienimuotoinen rannikkokalastus on elinehto monilla rannikkoalueilla, sitä tuetaan yhä voimakkaammin.

Uudesta rahastosta tuetaan myös innovatiivisia hankkeita, jotka liittyvät esimerkiksi verkkojen korvaamiseen valikoivammilla pyydyksillä poisheitettyjen saaliiden vähentämiseksi tai sellaisen uuden teknologian kehittämiseen, jonka avulla voidaan rajoittaa kalastuksen ja kalanviljelyn ympäristövaikutuksia.

Älykäs ja ympäristöystävällinen vesiviljely

Vesiviljely tarjoaa valtavat mahdollisuudet Euroopan tuontiriippuvuuden vähentämiseen. Se luo laadukkaita työpaikkoja maaseutualueilla ja tuottaa terveellistä ruokaa päivällispöytään. Rahastosta pyritään kehittämään alaa kestävällä tavalla palkitsemalla innovaatiota ja edistämällä myös uusia osa-aloja, kuten vesiviljelyä muihin kuin elintarviketarkoituksiin.

Tutkimuksen ja kalastajien välisen kumppanuuden tukeminen

Asianmukaisten tietojen saaminen kalakantojen ja meriympäristön yleisestä tilasta on avainasemassa yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksessa, ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto tarjoaa riittävästi tukea tiedonkeruuseen, seurantaan ja valvontaan. Koska ei ole järkevää, että merellä työskentelevät (kalastajat) ja merta tutkivat (tutkijat) elävät erillisissä maailmoissa, rahasto kannustaa heitä yhteistyöhön, jotta voidaan löytää kestäviä tapoja hyödyntää luonnonvaroja.

Yhteinen rahasto kalataloutta ja yhdennettyä meripolitiikkaa varten

Vuonna 2007 käyttöön otettu EU:n yhdennetty meripolitiikka yhdistää meriasioihin liittyvät alat, joita perinteisesti on hallinnoitu omina erillisinä aloinaan. Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tuetaan hankkeita, jotka liittyvät esimerkiksi merten aluesuunnitteluun, yhdennettyyn merivalvontaan ja meriosaamiseen. Ne ovat esimerkkejä siitä, miten yhdennetyllä politiikalla voidaan välttää päällekkäisyydet ja alentaa kustannuksia lisäämällä eri alojen välistä yhteistyötä ja koordinointia. Meripolitiikan sisällyttämisellä Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon parannetaan johdonmukaisuutta ja edistetään näiden politiikan osa-alojen välistä synergiaa.

Yksinkertaistaminen

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat säännöt yhdenmukaistetaan muita EU:n rahastoja koskevien sääntöjen kanssa. Tämä helpottaa sekä tuensaajien että jäsenvaltioiden viranomaisten elämää. Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tulee osa uutta yhteistä strategiakehystä, jolla varmistetaan kaikkien EU:n rahastojen johdonmukainen yhteistyö ja vältetään päällekkäisyydet ja kaksinkertainen työ.

Rahaston toiminta

Uutta rahastoa käytetään hankkeiden yhteisrahoitukseen jäsenvaltioiden kanssa. Kokonaismäärärahat jaetaan jäsenvaltioille niiden kalastusalan merkityksen perusteella. Sen jälkeen sovelletaan jäsenvaltioiden ja komission välisen yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin periaatteita. Jäsenvaltiot laativat kaudelle toimintaohjelmat, joissa esitetään täsmällisesti niille myönnettyjen määrärahojen käyttö. Kun komissio on hyväksynyt ohjelmat, jäsenvaltiot päättävät rahoitettavista hankkeista. Jäsenvaltiot ja komissio valvovat rahoitettavien toimien tukikelpoisuutta ja ohjelman toteutusta.

Lisätietoja:

Memo/11/863

Yhteisen kalastuspolitiikan uudistus:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_fi.htm

Audiovisuaalista esimerkkiaineistoa rahoitettavista hankkeista: www.tvlink.org

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32-2) 299 24 21

Lone Mikkelsen (+32-2) 296 05 67


Side Bar