Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Uus fond Euroopa Liidu merendus- ja kalanduspoliitika elluviimiseks

Brüssel, 2. detsember 2011 – Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku asutada ELi merendus- ja kalanduspoliitika elluviimiseks ajavahemikul 2014–2020 uus fond: Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF). Fond aitab saavutada ühise kalanduspoliitika reformi ambitsioonikaid eesmärke. See aitab kaluritel üle minna säästvale kalapüügile, samuti saavad sealt abi rannikuäärsed kogukonnad majanduse mitmekesistamisel. Fondist rahastatakse projekte, millega saab Euroopa rannikutel luua uusi töökohti ja parandada elukvaliteeti. Bürokraatiat vähendatakse, et abisaajatel oleks lihtne rahastamisele ligi pääseda.

Merenduse ja kalanduse eest vastutav volinik Maria Damanaki sõnas: „Uus fond suurendab majanduskasvu ja tekitab kalandussektoris uusi töökohti. Enam ei kulutata raha suurte kalalaevade ehitamise peale. Ühise kalanduspoliitika eelarve keskkonnasõbralikumaks muutmisest saavad kasu väikesemahuline kalapüük ja vesiviljelus.”

Uus fond asendab olemasoleva Euroopa Kalandusfondi (EKF) ja mitmed muud rahastamisvahendid. Ettepanekus kavandatud summa ajavahemikuks 2014–2020 on kuni 6,5 miljardit eurot.

Taustteave

Ühise kalanduspoliitika reformi keskkonna-, majandus- ja sotsiaalpõhimõtete toetamine

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist saab põhivahend ühise kalanduspoliitika reformis, mille ettepaneku komisjon esitas juulis. Üleminek säästvusele nõuab teatavaid radikaalseid muudatusi kalapüügimeetodites. Fond annab kaluritele selleks vajalikud stiimulid. Siis ei kahjusta kalapüük enam nii palju mere ökosüsteeme, peatatakse ülepüük ja kalavarud hakkavad kahanemise asemel kasvama.

Kui surve kalavarudele nõrgeneb ja neil on aega taastuda, siis kalapüügist sõltuvad kogukonnad peavad leidma alternatiivseid sissetulekuallikaid. EMKF aitab neil leida innovatiivseid võimalusi, kuidas püügile lisandväärtust anda ja majandust mitmekesistada.

Kuid EMKF ei ole pelgalt üleminek säästvusele ja headele majandustulemustele. See on ka vahend komisjoni sotsiaaleesmärkide saavutamiseks. Tihti on kalurite pere-ettevõtetes põhiroll abikaasadel. Nüüd on neil võimalik saada toetust koolituseks või muuks kalapüügiga seotud majandustegevuseks. Tootjaorganisatsioonidel aidatakse planeerida tootmist, et rahuldada turunõudlust ja turustada tooteid viisil, mis täidaks üha teadlikuma üldsuse ootusi.

Nutikas ja roheline kalandus

Hoolimata sellest, et alates 1990. aastatest on laevade lammutamise peale kulutatud juba 1,7 miljardit eurot, kannatab ELi kalalaevastik ikka veel ülevõimsuse all. Laevade mahakandmise mõju nullitakse ära ülejäänud laevade tehnoloogiliste uuendustega. Seetõttu ei anta nüüd enam raha lammutamiseks, vaid kasutatakse seda majanduslikult ja sotsiaalselt tootlikumaks tegevuseks. Mitmekesistamine on üks neist. Rohujuuretasandilt lähtuvate algatuste julgustamine on seni andnud suurepäraseid tulemusi sellistes kalapüügiga seotud valdkondades nagu kalatöötlemine, toitlustus või turism. EMKF hakkab seda kogukondade suunatud innovatsiooni tugevdama. Väikesed rannikuäärsed kalalaevastikud jäävad paljude mereäärsete kogukondade majanduse tugisambaks ja nende toetuseks antavat abi intensiivistatakse.

Uuest fondist toetatakse ka selliseid innovatiivseid projekte nagu näiteks kalavõrkude asendamine selektiivsemate püügivahenditega, et vähendada saagi tagasiheidet. Samuti toetatakse uute tehnoloogiate väljaarendamist, mille abil vähendada kalapüügi ja kalakasvatuse keskkonnamõju.

Nutikas ja roheline vesiviljelus

Kalakasvatusel on tohutu potentsiaal vähendada ELi sõltuvust impordist. See tagab kvaliteetsed töökohad maapiirkondades ja annab eurooplaste toidulauale tervislikku toitu. Fond soovib seda tööstusharu säästvalt edendada, pärjates innovatsiooni ja soosides vesiviljeluse uusi harusid, nagu näiteks muud kui toitu kasvatav vesiviljelus.

Teaduse ja kalurite partnerluse toetamine

Täpsete andmete saamine kalavarude seisukorra ja merekeskkonna üldseisundi kohta on ühise kalanduspoliitika reformi üks alustalasid. EMKF annab piisavalt ressursse andmete kogumiseks, seireks ja kontrolliks. Ei ole eriti arukas, et merel töötajad (kalurid) ja mere uurijad (teadlased) elavad täiesti eri maailmades. EMKF julgustab neid tandemina töötama, et leida võimalusi loodusvarade kasutamiseks kestlikul viisil.

Ühtne fond kalanduse ja integreeritud merenduspoliitika jaoks

Euroopa Liidus 2007. aastal kasutusele võetud integreeritud merenduspoliitika seob omavahel merendussektorid, mida varem on juhitud eraldi aladena. EMKF annab toetust sellistele projektidele nagu mereala ruumiline planeerimine, integreeritud mereseire ja merealased teadmised. Nendes valdkondades saab integreerimisega vältida topelttööd ja vähendada kulusid sektoritevahelise parema koostöö ja koordineerimise abil. Merenduspoliitika lisamine EMKFi alla annab suurema sidususe ja aitab nende kahe poliitikavaldkonna vahel sünergiat tekitada.

Lihtsustamine

EMKFi eeskirjad ühtlustatakse teiste ELi fondide eeskirjadega. See teeb nii abisaajate kui riikide ametiasutuste elu kergemaks. EMKF on osa uuest ühisest strateegilisest raamistikust, millega tagatakse kõikvõimalike olemasolevate ELi fondide püsiv koostöö ja välditakse kattuvust või topelttööd.

Kuidas fond töötab?

Uut fondi kasutatakse projektide kaasrahastamiseks koostöös liikmesriikidega. Kogueelarve eraldatakse liikmesriikidele lähtuvalt sellest, kui oluline on kalandussektor nendes riikides. Seejärel kohaldatakse komisjoni ja liikmesriikide ühise eelarvetäitmise põhimõtet. Iga liikmesriik koostab vastavaks ajavahemikuks tööprogrammi ja täpsustab selles, kuidas kavatsetakse liikmesriigile eraldatud raha kulutada. Kui komisjon on programmi heaks kiitnud, otsustab liikmesriik ise, milliseid tegelikke projekte tuleb rahastada. Tegevuse abikõlblikkust ja programmi rakendamist jälgivad liikmesriigid ja komisjon.

Lisateave:

Memo/11/863

Ühise kalanduspoliitika reform: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_et.htm

Audiovisuaalmaterjalid rahastatud projektide näidetega on siin: www.tvlink.org

Kontaktisikud:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar