Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

En ny europæisk fond for EU's hav‑ og fiskeripolitik

Bruxelles, den 2. december 2011 – Europa-Kommissionen har foreslået en ny fond for EU's hav‑ og fiskeripolitik for 2014-2020: Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF). Fonden skal gøre det muligt at nå de ambitiøse mål for reformen af den fælles fiskeripolitik. Den skal også hjælpe fiskerne med at gå over til bæredygtigt fiskeri og kystsamfundene med at diversificere deres økonomiske aktiviteter. Fonden skal finansiere projekter, der skaber nye job og bedre livskvalitet langs de europæiske kyster. Mindre bureaukrati skal give støttemodtagerne lettere adgang til finansiering.

EU's kommissær for maritime anliggender og fiskeri, Maria Damanaki, udtalte: “Den nye fond vil skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i sektoren. Der vil ikke blive brugt flere penge på at bygge store fartøjer. Ikke-industrielt fiskeri og akvakultur bliver tilgodeset af det mere miljøvenlige budget for den fælles fiskeripolitik."

Den nye fond erstatter Den Europæiske Fiskerifond (EFF) og en række andre instrumenter. Kommissionen foreslår at afsætte i alt 6,5 mia. EUR til fonden i perioden 2014-2020.

Baggrund

Styrkelse af de miljømæssige, økonomiske og sociale principper i reformen af den fælles fiskeripolitik

Hav- og fiskerifonden kommer til at spille en vigtig rolle for reformen af den fælles fiskeripolitik, som Kommissionen lagde på bordet i juli. Overgangen til et bæredygtigt fiskeri kræver nogle radikale ændringer af måden, vi fisker på. Fonden vil give fiskerne de nødvendige incitamenter til at sikre, at fiskeriet bliver mindre skadeligt for de marine økosystemer, at der sættes en stopper for overfiskeri, og at vi kan vende nedgangen i fiskebestandene.

I takt med at vi letter presset på fiskebestandene og giver dem tid til at komme på fode igen, får de samfundsgrupper, der lever af at fiske, brug for at lede efter andre indtægtskilder. Hav- og fiskerifonden vil hjælpe dem med at gå nye veje, så de kan få mere ud af deres fangster og diversificere deres økonomi.

Men fonden er ikke kun en katalysator for overgangen til bæredygtigt fiskeri og gode økonomiske resultater. Den er også en af drivkræfterne bag Kommissionens social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden. Ægtefæller spiller ofte en vigtig rolle i en familieejet fiskerivirksomhed. Nu får de hjælp til at uddanne sig eller gå i gang med nye økonomiske aktiviteter, der har med fiskeri at gøre. Producentorganisationer får hjælp til at planlægge deres produktion, så den kan tilfredsstille efterspørgslen, og markedsføre deres produkter rigtigt, så de kan leve op til de stadig mere kræsne forbrugeres forventninger.

Intelligent og grønt fiskeri

Selv om der er skudt 1,7 mia. EUR i ophugning siden 1990'erne, lider EU-flåden stadig af overkapacitet. Oplægningen af fartøjer er nemlig blevet opvejet af den teknologiske modernisering af den tilbageværende flåde. Derfor vil pengene ikke længere gå til ophugning, men til økonomisk og socialt produktive aktiviteter som f.eks. diversificering. Støtte til lokalt forankrede initiativer har hidtil givet fremragende resultater på andre områder, der har med fiskeri at gøre, f.eks. forarbejdning, catering og turisme. Hav- og fiskerifonden skal styrke denne form for samfundsstyret innovation. Kystfiskeri med mindre fartøjer vil også fremover være den økonomiske livsnerve for mange kystsamfund, og derfor vil støtten til dem blive intensiveret.

Den nye fond vil desuden støtte innovative projekter som f.eks. at udskifte fiskenet med mere selektive redskaber, så man mindsker udsmid, og udvikling af nye teknologier, der kan mindske miljøkonsekvenserne af fiskeri og fiskeopdræt.

Intelligent og grøn akvakultur

Fiskeopdræt kan gøre os mindre afhængige af import. Det skaber kvalitetsjob i landdistrikterne og giver os sund mad på bordet. Fonden skal sætte skub i dette erhverv på en bæredygtig måde, tilskynde til innovation og fremme nye former for akvakultur som f.eks. nonfoodproduktion.

Samarbejde mellem videnskab og fiskere

Det er vigtigt for reformen af den fælles fiskeripolitik at have de rigtige data om fiskebestandenes tilstand og havmiljøet i almindelighed. Derfor vil hav- og fiskerifonden afsætte tilstrækkelige midler til dataindsamling, ‑overvågning og ‑kontrol. Det giver ingen mening, at de, der arbejder på havet (fiskerne), og de, der studerer havet (videnskabsmændene), befinder sig i adskilte verdener. Derfor vil fonden tilskynde dem til at arbejde sammen om at finde ud af, hvordan vi bedst udnytter naturressourcerne på en bæredygtig måde.

En fælles fond for fiskeri og den integrerede havpolitik

EU's integrerede havpolitik fra 2007 forbinder maritime sektorer, der ellers altid har været skarpt opdelte og er blevet forvaltet hver for sig. Hav- og fiskerifonden vil bl.a. støtte projekter vedrørende maritim fysisk planlægning, integreret maritim overvågning og viden om havene. Ved at integrere disse områder kan man undgå overlapninger og mindske omkostningerne takket være bedre samarbejde og koordinering på tværs af sektorerne. At inkludere havpolitikken i den nye fond vil skabe større sammenhæng og synergi mellem de to politikområder.

Forenkling

Reglerne for hav- og fiskerifonden vil ligge i forlængelse af andre EU-fondes regler. Det vil gøre livet lettere for både modtagere og nationale myndigheder. Fonden skal indgå i den nye fælles strategiske ramme, som sikrer, at alle de forskellige nuværende EU-fonde indgår i et løbende samarbejde, så man undgår overlapninger.

Sådan fungerer fonden

Den nye fond skal bruges til at samfinansiere projekter med medlemsstaterne. De samlede midler fordeles på medlemsstaterne, alt efter hvor stor fiskerisektoren er i det pågældende land. Fonden administreres efter princippet om delt forvaltning mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Hver medlemsstat udarbejder et operationelt program for den pågældende periode, hvori de angiver, hvordan de vil bruge de penge, de får tildelt. Når Kommissionen har godkendt programmet, er det op til medlemsstaten selv at afgøre, hvilke konkrete projekter der skal finansieres. Både medlemsstaterne og Kommissionen holder øje med, at foranstaltningerne er støtteberettigede, og at programmet gennemføres, som det skal.

Læs mere:

Memo/11/863

Reform af den fælles fiskeripolitik:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_da.htm

Her kan du se videoklip m.m. om forskellige projekter, der har modtaget støtte:

www.tvlink.org

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar