Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Nový evropský fond pro námořní a rybářskou politiku EU

Brusel 2. prosince 2011–Evropská komise navrhla nový fond pro námořní a rybářskou politiku EU na období let 2014–2020: Evropský námořní a rybářský fond (EMFF). Fond pomůže splnit náročné cíle reformy společné rybářské politiky a bude oporou rybářům při přechodu k udržitelnému rybolovu a obyvatelům pobřežních oblastí při diverzifikaci jejich hospodářství. Z fondu budou financovány projekty, jejichž prostřednictvím se vytvářejí nové pracovní příležitosti a jež zlepšují kvalitu života v evropských pobřežních oblastech. Administrativní zátěž se sníží tak, aby příjemci měli snadný přístup k financování.

Maria Damanaki, komisařka pro námořní záležitosti a rybolov, uvedla: Díky tomuto novému fondu se urychlí hospodářský růst a v námořním a rybářském odvětví se vytvoří nová pracovní místa. Na stavbu velkých plavidel již nebudeme vydávat žádné peníze. Užitek z této změny rozpočtu společné rybářské politiky ve prospěch životního prostředí bude mít drobný rybolov a akvakultura.“

Tento nový fond nahradí stávající Evropský rybářský fond a řadu dalších nástrojů. Na období let 2014 až 2020 činí navrhovaný objem prostředků 6,5 miliard EUR.

Souvislosti

Podpora environmentálních, hospodářských a sociálních zásad reformy společné rybářské politiky

EMFF bude základním nástrojem pro reformu společné rybářské politiky, již Komise navrhla v červenci. Přechod k udržitelnosti vyžaduje určité radikální změny ve způsobu rybolovu – a fond bude pro rybáře představovat pobídku, kterou potřebují, tak aby rybolov méně poškozoval mořské ekosystémy, aby se zastavil nadměrný lov ryb a aby se zvrátil úbytek populací ryb.

Protože je třeba snížit tlak na populace ryb a ponechat jim čas na obnovu, budou muset obyvatelé závisející na rybolovu nalézt alternativní zdroje příjmu. EMFF jim pomůže najít nové způsoby, jak zvýšit hodnotu jejich úlovků a jak diverzifikovat jejich hospodářství.

EMFF však není pouze katalyzátorem přechodu k udržitelnosti a dosažení dobrých hospodářských výsledků. Je rovněž prostředkem pro splnění cílů sociálního programu Komise. Zásadní roli v rodinném rybářství hrají často manželé. Nyní budou moci získat podporu pro odborné vzdělávání nebo jiné hospodářské činnosti vztahující se k rybolovu. Organizacím producentů se pomůže při plánování produkce k uspokojení tržní poptávky a uvádění jejich produktů na trh způsobem, který splňuje očekávání stále náročnější veřejnosti.

Inteligentní a ekologický rybolov

Přestože bylo od 90. let 20. století vynaloženo 1,7 miliardy EUR na sešrotování, loďstvo EU vykazuje stále nadměrnou kapacitu, protože vyřazování plavidel z provozu bylo vyrovnáno technologickou modernizací zbývajícího loďstva. Peníze se proto již nebudou věnovat na sešrotování, ale budou investovány do hospodářsky a společensky produktivních činností. Jednou z nich je diverzifikace. Podpora iniciativ vycházejících „zdola“ zatím přinesla vynikající výsledky v oblastech s rybolovem souvisejících, jako je např. zpracování, stravovací služby nebo cestovní ruch. EMFF tento druh inovace, v níž mají obyvatelé hlavní slovo, posílí. Protože malá pobřežní loďstva jsou pro hospodářství mnoha obyvatel pobřežních oblastí i nadále životně důležitá, bude podpora, jíž se jim dostává, zintenzívněna.

Nový fond bude rovněž podporovat inovativní projekty, jako je nahrazení rybářských sítí selektivnějšími lovnými zařízeními s cílem snížit úlovky, jež se vyhazují, a rozvoj nových technologií, které by mohly snížit dopad rybolovu a chovu ryb na životní prostředí.

Inteligentní a ekologická akvakultura

V chovu ryb je značný potenciál pro snížení naší závislosti na dovozu. Poskytuje vysoce kvalitní pracovní místa ve venkovských oblastech a na stoly Evropanů přináší zdravé potraviny. Fond bude usilovat o posílení tohoto odvětví udržitelným způsobem, odměňovat inovace a podporovat rovněž nové oblasti akvakultury, jako je nepotravinářská akvakultura.

Podpora spolupráce mezi vědou a rybáři

Řádné údaje o stavu populací ryb a mořského prostředí obecně hraje v reformě společné rybářské politiky klíčovou roli a EMFF poskytne dostatečné prostředky pro sběr údajů, monitorování a kontrolu. Protože nemá smysl, aby ti, které moře živí (rybáři), a ti, kteří moře studují (vědci), pracovali odděleně, bude je EMFF povzbuzovat k součinnosti, aby se podařilo nalézt způsoby, jak využívat přírodní zdroje udržitelným způsobem.

Jednotný fond pro rybolov a integrovanou námořní politiku

Integrovaná námořní politika EU formulovaná v roce 2007 spojuje námořní odvětví, která jsou z minulosti roztříštěna a spravována samostatně. EMFF poskytne podporu projektům, jako je územní plánování námořních prostor, integrovaný námořní dohled a znalosti v námořní oblasti. To jsou příklady oblastí, v nichž integrace může pomoci vyhnout se zdvojování a snížit náklady díky širší spolupráci a koordinaci napříč odvětvími. Zahrnutím námořní politiky do EMFF se zajistí větší soudržnost a pomůže se dosáhnout součinnosti mezi těmito dvěma oblastmi politiky.

Zjednodušení

Pravidla upravující EMFF budou harmonizována s pravidly pro ostatní fondy EU. To usnadní život jak příjemcům prostředků, tak vnitrostátním orgánům. EMFF bude součástí nového společného strategického rámce, který zajistí, aby všechny stávající fondy EU fungovaly navzájem konzistentně tak, aby se zabránilo překrývání nebo zdvojování.

Jak fond funguje

Nový fond se bude využívat ke spolufinancování projektů s členskými státy. Celkový rozpočet se přidělí členským státům na základě významu, který odvětví rybolovu v dané zemi má. Poté se uplatní zásady sdíleného řízení mezi Komisí a členskými státy. Každý členský stát vypracuje operační program pro dané období a blíže osvětlí, jak má v úmyslu vynaložit finanční prostředky, které mu byly přiděleny. Poté, co Komise tento program schválí, je na členském státě, aby rozhodl, které projekty budou skutečně financovány. Jak způsobilost činností pro podporu, tak provádění programu jsou monitorovány členskými státy a Komisí.

Další informace:

Memo/11/863

Reforma společné rybářské politiky:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_cs.htm

Audiovizuální materiál ilustrující příklady financovaných projektů najdete zde:

www.tvlink.org

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes +32 22992421

Lone Mikkelsen +32 22960567


Side Bar