Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Asylpolitik: Mindre prat, mer solidaritet

Bryssel den 2 december 2011 – Idag lägger Europeiska kommissionen fram ett förslag om att stärka solidariteten mellan medlemsländerna i asylfrågor och att garantera tryggheten för människor i behov av skydd.

Händelserna under den arabiska våren och det stigande antal personer som anländer till Malta och den italienska ön Lampedusa, har satt frågan om solidaritet inom asylområdet i blixtbelysning under de senaste månaderna. Dessa händelser har ytterligare understrukit behovet av ett gemensamt europeiskt asylsystem och tydliggjort bristen på ömsesidigt förtroende mellan medlemsländerna.

Solidaritet måste vara kärnan i EU:s asylpolitik och Europeiska kommissionen arbetar i denna riktning. Även om gemensamma regler i stor utsträckning redan har införts, är solidariteten mellan EU:s medlemsländer i asylfrågor fortfarande alltför svag. Vissa länders asylsystem fungerar inte tillräckligt väl. Andra länder tar helt enkelt emot alltför få asylsökande, t.ex. gjordes under första halvåret i år över 75 % av alla asylansökningar i bara sex medlemsländer (Frankrike, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Sverige och Italien), vilket innebär att många av EU:s medlemmar skulle kunna ta en mycket större del av ansvaret. Dessutom kan oförutsedda händelser leda till att ett medlemslands kapacitet utnyttjas till bristningsgränsen och Europeiska unionen måste vara beredd att stödja dessa medlemsländer, så att människor som anländer tas emot på ett värdigt sätt.

– Vi har hört många uttalanden om solidaritet på asylområdet, inte minst under det gångna året, men inte sett så många faktiska åtgärder, säger Cecilia Malmström, EU:s kommissionär med ansvar för inrikes frågor. Det är nu dags att gå från ord till handling. Solidaritet, tolerans och ömsesidig respekt måste nu omsättas i konkreta resultat. Det är därför som vi i dag föreslår åtgärder för att hjälpa EU:s medlemsländer att ta sitt ansvar när det gäller att erbjuda skydd till människor i nöd. Till de medlemsländer som har ett dåligt fungerande asylsystem vill jag säga att det är dags att få ordning på torpet.

I ett meddelande som antogs i dag om ökad solidaritet inom EU på asylområdet föreslår Europeiska kommissionen att asylsystemen förbättras genom samverkan mellan EU:s lagstiftning, ett förstärkt praktiskt samarbete och ett bättre utnyttjande av EU:s finansieringssystem.

Detta kan uppnås på bl.a. följande sätt:

  • Effektivisera den stödjande roll som Europeiska stödkontoret för asylfrågor spelar. Det praktiska samarbetet skulle t.ex. stärkas genom att man gör det lättare att sända tjänstemän för att bistå medlemsländer som är utsatta för särskilt tryck.

  • Öka de medel som finns tillgängliga för medlemsländerna och göra dem mer flexibla, med hänsyn till de stora variationerna i antalet asylsökande.

  • Ytterligare utveckla och uppmuntra förflyttning av personer som beviljats internationellt skydd mellan EU:s medlemsländer, framför allt genom ekonomiskt bistånd.

  • Införa en mekanism för utvärdering och tidig varning för att upptäcka och ta itu med framväxande problem i medlemsländernas asylsystem.

Med utgångspunkt i erfarenheterna av hur EU:s bemött de migrationsströmmar som följt av händelserna i södra Medelhavsområdet, betonas i meddelandet särskilt behovet av bättre samordning mellan EU:s organ, t.ex. Frontex, Europol och byrån för grundläggande rättigheter. En förstärkning av samarbetet mellan organen är viktigt både för att reagera på nödsituationer och i det proaktiva arbetet, t.ex. riskanalys och kapacitet för tidig varning.

Bakgrund

Asylströmmar är inte konstanta, och är inte heller jämnt fördelade över EU. De har exempelvis varierat från en topp på 425 000 ansökningar för de 27 EU-länderna 2001, till färre än 200 000 under 2006 och åter upp till 260 000 år 2010. En ökning förväntas i år, eftersom antalet asylansökningar var 14 % fler under första halvåret 2011 jämfört med första halvåret 2010.

Solidaritet har varit en grundsats i EU:s migrationspolitik i över tio år, sedan EU:s gemensamma asylpolitik först inrättades, och finns nu befäst i artikel 80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Behovet av att omsätta solidaritet i konkreta åtgärder följer av den faktiska situationen eftersom medlemsstaternas asylsystem också är beroende av varandra sinsemellan: ett överbelastat eller dåligt fungerande system i ett medlemsland har en tydlig inverkan på systemen i alla andra länder.

Därför är det EU:s ansvar att bistå dessa medlemsländer och att upprätthålla unionens gemensamma värden och de grundläggande rättigheterna. Medlemsländerna måste i sin tur se till att deras asylsystem uppfyller de normer som fastställts i internationell och europeisk lagstiftning, särskilt i 1951 års Genèvekonvention, Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

I Stockholmsprogrammet, som är en plan för EU:s åtgärder på området rättvisa, frihet och säkerhet, uppmanas EU att stärka solidariteten i asylfrågor. Särskilt tonvikt läggs på solidariteten mellan medlemsländerna eftersom de kollektivt bär ansvaret för att inrätta ett humant och effektivt system för att hantera asylströmmar. Dagens meddelande är ett steg på vägen mot att svara på denna uppmaning.

Mer information

MEMO/11/861

Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_sv.htm

Webbplats för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar