Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Azylová politika: menej slov, viac solidarity

Brusel 2. decembra 2011 – Európska komisia dnes predkladá návrh, ktorého cieľom je posilniť solidaritu medzi členskými štátmi v oblasti azylu a zaistiť ochranu ľuďom, ktorí hľadajú útočisko.

Udalosti súvisiace s tzv. arabskou jarou a zvyšujúci sa počet migrantov, ktorí prichádzajú na Maltu a taliansky ostrov Lampedusa, postavili otázku solidarity v posledných mesiacoch do stredobodu pozornosti. Tieto udalosti ešte viac zdôraznili dôležitosť spoločného európskeho azylového systému a nedostatok vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi.

Solidarita musí stáť v centre azylovej politiky EÚ a Európska komisia sa práve o to snaží. Napriek tomu, že spoločné pravidlá sú viac menej zavedené a uplatňujú sa, solidarita v oblasti azylu medzi členskými štátmi EÚ ešte stále nedosiahla dostatočnú úroveň. Azylové systémy niektorých krajín dostatočne nefungujú. Iné krajiny prijímajú len veľmi málo žiadateľov o azyl; napríklad v prvej polovici tohto roka bolo viac ako 75 % žiadostí o azyl predložených len v šiestich členských štátoch (Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Spojenom kráľovstve, Švédsku a Taliansku), čo znamená, že mnohé iné členské štáty EÚ mohli prevziať oveľa väčší podiel zodpovednosti. Navyše nepredvídané udalosti môžu preťažiť kapacity určitých členských štátov a Európska únia musí byť v takýchto prípadoch pripravená tieto členské štáty podporiť, aby sa pre migrantov zabezpečili dôstojné podmienky.

Boli sme svedkami mnohých vyhlásení o solidarite v oblasti azylu, a to najmä za posledný rok, ale konkrétnych iniciatív sa zrealizovalo len málo. Dosť bolo slov. Hodnoty ako solidarita, tolerancia a vzájomný rešpekt sa teraz musia premeniť v konkrétne výsledky. Preto dnes navrhujeme opatrenia, ktoré pomôžu členským štátom EÚ zhostiť sa svojej úlohy poskytovať ochranu ľuďom, ktorí ju potrebujú. Pokiaľ ide o členské štáty, ktorých azylové systémy dobre nefungujú: je načase dať veci do poriadku“, povedala komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecília Malmströmová.

V dnes prijatom oznámení „o posilnenej solidarite v rámci EÚ v oblasti azylu“ Európska komisia navrhuje zlepšiť azylové systémy prostredníctvom vzájomného skombinovania právnych predpisov EÚ, užšej praktickej spolupráce a lepšieho využívania finančných mechanizmov EÚ.

Aby sa tento cieľ dosiahol, v oznámení sa navrhuje:

  • zefektívniť činnosť Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO). Praktická spolupráca by sa mohla posilniť napríklad zjednodušením postupov pri vysielaní úradníkov, ktorí majú pomáhať členským štátom v situáciách, kedy čelia mimoriadnemu tlaku,

  • zvýšiť objem disponibilných finančných prostriedkov pre členské štáty a zabezpečiť väčšiu flexibilitu pri ich využívaní, pričom treba zohľadniť významné fluktuácie v počte žiadateľov o azyl,

  • rozvinúť a podporovať presun osôb, ktorým sa poskytuje medzinárodná ochrana, z jedného členského štátu EÚ do druhého, a to najmä prostredníctvom finančnej pomoci,

  • zaviesť mechanizmy posúdenia a včasného varovania, ktoré umožnia odhaliť a riešiť problémy, ktoré sa objavia v azylových systémoch členských štátov.

Oznámenie čerpá z reakcie Únie na migračné dôsledky vyplývajúce z udalostí v južnom Stredozemí a zdôrazňuje najmä potrebu lepšej koordinácie medzi agentúrami Únie, akými sú Frontex, Europol a Agentúra pre základné práva. Užšia spolupráca medzi jednotlivými agentúrami je dôležitá tak pokiaľ ide o reakcie na naliehavé prípady, ako aj o proaktívnu prácu, akou je analýza rizika a schopnosť včasného varovania.

Kontext

Tok žiadateľov o azyl nie je stály, ani nie je v rámci EÚ rovnako rozložený. Napríklad v roku 2001 bolo v štátoch EÚ-27 predložených 425 000 žiadostí o azyl – bol to rok, kedy migračný tok dosiahol svoj vrchol –, potom v roku 2006 klesol ich počet na menej ako 200 000 a v roku 2010 zase stúpol na 260 000. Tento rok sa opäť očakáva zvýšenie, keďže v prvej polovici roku 2011 stúpol počet žiadostí o azyl v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2010 o 14 %.

Solidarita je už viac ako desaťročie, t. j. odkedy Únia začala vytvárať spoločnú azylovú politiku, hlavnou zásadou oblasti migrácie EÚ a dnes je zakotvená aj v článku 80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Potreba premeniť solidaritu na konkrétne opatrenia vychádza z praktickej skutočnosti, pretože azylové systémy členských štátov sú navzájom prepojené: preťaženie alebo zlé fungovanie systému v jednom členskom štáte má negatívny dosah na systémy v ostatných členských štátoch.

Únia by preto mala pomáhať členským štátom a starať sa o to, aby sa rešpektovali spoločné hodnoty a základné práva Únie. Členské štáty zase musia zaistiť, že ich azylové systémy spĺňajú normy stanovené medzinárodným a európskym právom, konkrétne Ženevským dohovorom o utečencoch z roku 1951, Európskym dohovorom o ľudských právach a Chartou základných práv EÚ.

V Štokholmskom programe, ktorý predstavuje plán pre činnosti EÚ v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, sa takisto vyzýva k tomu, aby Únia posilnila solidaritu v oblasti azylu, konkrétne, aby členské štáty prejavili solidaritu a spoločne sa podelili o zodpovednosť pri vytváraní humánneho a účinného systému riadenia migračných tokov. Dnešné oznámenie je ďalšou odpoveďou na túto výzvu.

Ďalšie informácie

MEMO/11/861

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 0963)

Tove Ernst (+32 2 298 6764)


Side Bar