Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Polityka azylowa: mniej debat, więcej solidarności

Bruksela, 2 grudnia 2011 r. – Komisja Europejska proponuje wzmocnienie solidarności między państwami członkowskimi w dziedzinie azylu oraz zagwarantowanie ochrony ludziom, którzy potrzebują schronienia.

Wydarzenia „arabskiej wiosny” oraz wzrastająca liczba migrantów napływających na Maltę lub na włoską wyspę Lampedusę spowodowały, że kwestia solidarności w dziedzinie azylu wysunęła się w ostatnich miesiącach na pierwszy plan. Wydarzenia te podkreśliły jeszcze bardziej potrzebę wspólnego europejskiego systemu azylowego i uwypukliły brak wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi.

Solidarność musi pozostać centralnym elementem polityki azylowej UE, a Komisja Europejska dąży do realizacji tego zamierzenia. Mimo że wspólne zasady zostały w znacznym stopniu wprowadzone w życie, solidarność między państwami członkowskimi w zakresie azylu nadal jest zbyt słaba. Systemy azylowe niektórych państw nie funkcjonują wystarczająco dobrze. Inne kraje po prostu przyjmują zbyt niewiele osób ubiegających się o azyl, na przykład w pierwszej połowie bieżącego roku ponad 75% wszystkich wniosków o udzielenie azylu zostało złożonych w tylko 6 państwach członkowskich (Francja, Niemcy, Belgia, Zjednoczone Królestwo, Szwecja i Włochy), co oznacza, że wiele państw członkowskich mogłoby przyjąć na siebie większą odpowiedzialność. Ponadto nieprzewidziane wydarzenia mogą nadmiernie obciążyć potencjał każdego z państw członkowskich, dlatego Unia Europejska musi być gotowa wspierać te państwa członkowskie, aby przybywający byli przyjmowani w godnych warunkach.

„Byliśmy świadkami wielu deklaracji na temat solidarności w zakresie azylu, nie tylko w ciągu ostatniego roku, ale nie zobaczyliśmy zbyt wielu działań. Czas wygłaszania deklaracji minął. Musimy przełożyć na czyny takie wartości, jak solidarność, tolerancja oraz wzajemny szacunek. Dlatego dziś proponujemy środki, które mają pomóc państwom członkowskim UE sprostać ich odpowiedzialności w zakresie udzielania ochrony osobom w potrzebie. Zwracam się teraz do państw, których systemy azylowe źle funkcjonują: Najwyższa pora zrobić w nich porządek.” – powiedziała Cecilia Malmström, europejska komisarz do spraw wewnętrznych.

W dziś przyjętym komunikacie pt. „Wzmocnienie wewnątrzunijnej solidarności w dziedzinie azylu”, Komisja Europejska proponuje udoskonalenie systemów azylowych poprzez wzajemne oddziaływanie prawodawstwa UE, wzmocnienie praktycznej współpracy oraz lepsze wykorzystanie mechanizmów finansowania UE.

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez:

  • zwiększenie skuteczności wspierającej roli Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO); Praktyczna współpraca mogłaby zostać na przykład wzmocniona dzięki ułatwieniom w delegowaniu urzędników w celu wsparcia państw członkowskich, które zmagają się ze szczególnym obciążeniem;

  • zwiększenie kwoty środków dostępnych dla państw członkowskich oraz bardziej elastyczne zasady korzystania z nich, uwzględniając znaczące wahania w liczbie osób ubiegających się o azyl.

  • dalszy rozwój koncepcji relokacji osób objętych ochroną międzynarodową oraz zachęcanie do relokacji, w szczególności poprzez pomoc finansową;

  • wprowadzenie mechanizmu oceny oraz mechanizmu wczesnego ostrzegania w celu wykrywania i opanowywania problemów pojawiających się w systemach azylowych państw członkowskich.

Opierając się na wnioskach wyciągniętych z doświadczeń Unii związanych przepływami migracyjnymi wynikającymi z wydarzeń w południowej części basenu Morza Śródziemnego, komunikat podkreśla w szczególności potrzebę lepszej koordynacji między agencjami unijnymi takimi jak Frontex, Europol i Agencja Praw Podstawowych. Wzmocnienie współpracy między agencjami jest istotne zarówno wtedy, kiedy wymagana jest reakcja na sytuacje nadzwyczajne, jak również w sytuacjach wymagających aktywnego podejścia, takich jak sporządzanie analizy ryzyka i utrzymywanie potencjału wczesnego ostrzegania.

Kontekst

Przepływy migracyjne nie są stałe ani nie są równomiernie rozłożone na terytorium UE. Wykazywały one wahania; na przykład w 2001 r. na terytorium UE–27 złożono rekordową liczbę 425 000 wniosków, następnie liczba ta spadła do 200 000 w 2006 r., by w 2010 r. wzrosnąć ponownie do 260 000. W tym roku spodziewany jest wzrost liczby wniosków o udzielenie azylu; liczba ta wzrosła o 14 % w pierwszej połowie 2011 r. w porównaniu do pierwszej połowy 2010 r.

Solidarność jest nadrzędną zasadą wspólnego europejskiego systemu migracyjnego od ponad dziesięciu lat od początku istnienia unijnego systemu azylowego (CEAS), zaś obecnie jest zagwarantowana w art. 80 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Potrzeba przełożenia zasady solidarności na konkretne środki wynika z praktycznych doświadczeń, ponieważ systemy azylowe państw członkowskich są także współzależne: przeciążony lub źle funkcjonujący system w jednym państwie członkowskim ma wyraźnie wpływ na inne państwa.

W zakresie odpowiedzialności Unii leży zatem udzielenie pomocy tym państwom członkowskim oraz stanie na straży wspólnych wartości Unii i praw podstawowych. Państwa członkowskie z kolei muszą dopilnować, by ich systemy azylowe spełniały standardy określone przez prawo międzynarodowe i europejskie, zwłaszcza przez genewską Konwencję dotyczącą statusu uchodźców z 1951 r., europejską konwencję praw człowieka oraz Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej.

W programie sztokholmskim, planie dotyczącym działania UE w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, również wezwano Unię do wzmocnienia zasady solidarności w zakresie azylu. W programie wzywa się zwłaszcza do solidarności między państwami członkowskimi skoro ponoszą one wspólną odpowiedzialność za ustanowienie humanitarnego i skutecznego systemu zarządzania przepływami migracyjnymi. Dzisiejszy komunikat to krok naprzód na drodze do osiągnięcia tego celu.

Dalsze informacje

MEMO/11/861

Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström odpowiedzialnej za sprawy wewnętrzne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar