Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Asielbeleid: minder woorden, meer solidariteit

Brussel, 2 december 2011 – De Europese Commissie stelt vandaag voor om de solidariteit tussen de lidstaten op het gebied van asiel te versterken en te waarborgen dat mensen de bescherming krijgen die ze nodig hebben.

Door de Arabische Lente en het groeiende aantal migranten dat in Malta en op het Italiaanse eiland Lampedusa aankomt, staat solidariteit op het gebied van asiel de laatste maanden volop in de belangstelling. Door deze ontwikkelingen werd eens te meer benadrukt dat een gemeenschappelijk Europees asielstelsel nodig is en dat er een gebrek is aan wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten.

Solidariteit moet centraal staan in het EU-asielbeleid en de Europese Commissie zet zich daarvoor in. Hoewel er al veel gemeenschappelijke regels zijn, is de solidariteit op het gebied van asiel tussen de EU-lidstaten nog steeds veel te zwak. Van een aantal lidstaten werkt het asielstelsel niet goed genoeg. Andere lidstaten accepteren gewoonweg veel te weinig asielzoekers. Zo werd meer dan 75% van alle asielaanvragen in de eerste helft van dit jaar in slechts zes lidstaten ingediend (Frankrijk, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Italië). Dit betekent dat veel EU-lidstaten een aanzienlijk groter deel van de verantwoordelijkheid op zich zouden kunnen nemen. Bovendien kunnen onvoorziene gebeurtenissen een lidstaat overbelasten en moet de Europese Unie klaar staan om deze lidstaten te steunen, zodat mensen die aankomen waardig worden opgevangen.

"We hebben veel verklaringen gehoord over solidariteit op het gebied van asiel, zeker het afgelopen jaar, maar niet veel daden gezien. De tijd van praten ligt nu achter ons: de waarden solidariteit, tolerantie en wederzijds respect moeten nu in concrete resultaten worden omgezet. Daarom stellen wij vandaag maatregelen voor, die de EU-lidstaten helpen bij het nemen van hun verantwoordelijkheid voor het bieden van bescherming aan mensen in nood. Voor die lidstaten die slecht functionerende asielstelsels hebben, is het de hoogste tijd om orde op zaken te stellen", zei Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse zaken.

In een vandaag aangenomen mededeling over versterkte solidariteit binnen de EU op het gebied van asiel, stelt de Europese Commissie voor om de asielstelsels te verbeteren door een combinatie van EU-wetgeving, nauwere praktische samenwerking en een beter gebruik van de EU-financieringsmechanismen.

Dit kan met name worden bereikt door:

  • een grotere doeltreffendheid van het Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO). De praktische samenwerking zou bijvoorbeeld kunnen worden versterkt door het gemakkelijker te maken om ambtenaren te sturen ter ondersteuning van lidstaten die onder bijzondere druk staan;

  • een verhoging van de middelen die voor de lidstaten beschikbaar zijn en een flexibilisering ervan, gelet op de aanzienlijke schommelingen in het aantal asielzoekers;

  • de verdere ontwikkeling en aanmoediging van herverdeling tussen de EU-lidstaten van personen die internationale bescherming genieten, met name door financiële bijstand;

  • de invoering van een evaluatie- en vroegtijdig waarschuwingsmechanisme waarmee opkomende problemen in de asielstelsels van de lidstaten kunnen worden onderkend en aangepakt.

In de mededeling wordt lering getrokken uit de reactie van de Unie op de gevolgen die de gebeurtenissen in het zuidelijke Middellandse Zeegebied hadden op migratiegebied. Benadrukt wordt met name dat de coördinatie tussen agentschappen van de Unie zoals Frontex, Europol en het Bureau voor de grondrechten moet worden verbeterd. Nauwere samenwerking tussen de agentschappen is belangrijk, zowel bij noodsituaties als proactief, zoals het verrichten van risicoanalyse en het opbouwen van de capaciteit voor vroegtijdige waarschuwing.

Achtergrond

Asielstromen zijn noch constant, noch gelijkmatig over de EU verspreid. Zo liep het aantal aanvragen van een piek van 425 000 voor de EU-27 lidstaten in 2001 terug tot minder dan 200 000 in 2006, waarna het weer steeg tot 260 000 in 2010. Dit jaar wordt een stijging verwacht: in de eerste helft van 2011 waren er 14% meer asielaanvragen dan in de eerste helft van 2010.

Zolang het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) bestaat – nu ruim tien jaar – staat solidariteit centraal bij de EU-aanpak van migratie. Inmiddels is het beginsel in artikel 80 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verankerd. Tastbare solidariteit is een praktische noodzaak, omdat de asielstelsels van de lidstaten niet los van elkaar staan. Als één nationaal stelsel overbelast is of slecht functioneert, ondervinden alle andere lidstaten daarvan immers duidelijk de gevolgen.

Dus is het de verantwoordelijkheid van de Unie om de lidstaten te helpen en de gemeenschappelijke waarden en grondrechten van de Unie hoog te houden. Op hun beurt moeten de lidstaten ervoor zorgen dat hun asielstelsels voldoen aan de normen van het internationaal en Europees recht, met name het Vluchtelingenverdrag van Genève van 1951, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Ook in het programma van Stockholm, de routekaart voor EU-actie op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, wordt de Unie verzocht de solidariteit op het gebied van asiel te versterken. Er wordt met name gepleit voor solidariteit tussen de lidstaten in het delen van de verantwoordelijkheid voor het opzetten van een menselijk en doeltreffend systeem voor het beheer van asielstromen. De mededeling van vandaag brengt het antwoord op dit verzoek een stap dichterbij.

Meer informatie:

MEMO/11/861

Homepage van EU-commissaris voor Binnenlandse zaken Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage van DG Binnenlandse zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar