Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Patvēruma politika – mazāk runu, vairāk solidaritātes

Brisele, 2011. gada 2. decembris. Šodien Eiropas Komisija ierosina stiprināt dalībvalstu savstarpējo solidaritāti patvēruma jomā un nodrošināt, ka aizsardzību var saņemt visi cilvēki, kam vajadzīgs glābiņš.

„Arābu pavasara” notikumi un arvien pieaugošais migrantu skaits, kuri ierodas Maltā un Itālijas salā Lampedūzā, aizvadītajos mēnešos jautājumu par solidaritāti patvēruma jomā ir izvirzījuši uzmanības degpunktā. Šie notikumi vēl vairāk apstiprināja to, cik nepieciešama ir kopīga Eiropas patvēruma sistēma, un liecināja, ka trūkst savstarpējas uzticēšanās dalībvalstu starpā.

Solidaritātei ir jābūt ES patvēruma politikas pamatā, un Eiropas Komisija strādā šajā virzienā. Kaut arī plašos vilcienos kopīgi noteikumi jau pastāv, ES dalībvalstu solidaritāte patvēruma jomā ir krietni par vāju. Dažu valstu patvēruma sistēmas nedarbojas gana labi. Savukārt citas valstis vienkārši uzņem krietni par maz patvēruma meklētāju, piemēram, šā gada pirmajā pusē vairāk nekā 75 % patvēruma pieteikumu tika iesniegti tikai sešās dalībvalstīs (Francijā, Vācijā, Beļģijā, Apvienotajā Karalistē, Zviedrijā un Itālijā), kas nozīmē, ka daudzas ES dalībvalstis varētu uzņemties daudz lielāku atbildības daļu. Turklāt neparedzēti notikumi var pārsniegt jebkuras dalībvalsts spējas, un Eiropas Savienībai jābūt gatavai sniegt atbalstu šīm dalībvalstīm, lai cilvēki, kas ierodas, tiktu uzņemti atbilstīgi cilvēka cieņai.

“Mēs esam dzirdējuši daudz runu par solidaritāti patvēruma jomā, jo īpaši aizvadītajā gadā, taču neesam redzējuši tikpat daudz darbu. Runu laiks ir beidzies. Ir jākonkretizē solidaritātes, iecietības un savstarpējas cieņas vērtības. Tādēļ mēs šodien ierosinām pasākumus, lai palīdzētu ES dalībvalstīm izpildīt savu pienākumu sniegt aizsardzību cilvēkiem, kuriem tā ir vajadzīga. Mans aicinājums dalībvalstīm, kurās patvēruma sistēmas darbojas slikti – laiks ieviest kārtību,” sacīja ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Šodien pieņemtajā paziņojumā „Stiprināta ES iekšējā solidaritāte patvēruma jomā" Eiropas Komisija ierosina uzlabot patvēruma sistēmas, izmantojot ES tiesību aktus, stiprinot praktisko sadarbību un labāk izmantojot ES finansēšanas mehānismus.

Tas tiks sasniegts šādi:

  • padarot efektīvāku Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EPAB) atbalsta lomu. Praktisko sadarbību varētu stiprināt, piemēram, vienkāršojot ierēdņu norīkošanu palīgā dalībvalstīm, kas saskaras ar īpašu spiedienu;

  • palielinot dalībvalstīm pieejamo līdzekļu apjomu un tos padarot elastīgākus, ņemot vērā patvēruma meklētāju skaita būtiskās svārstības;

  • turpinot attīstīt un veicināt starptautiskās aizsardzības saņēmēju iekšēju pārvietošanu starp ES dalībvalstīm, jo īpaši sniedzot finansiālu palīdzību;

  • ieviešot izvērtēšanas un agrīnās brīdināšanas mehānismus, lai atklātu un risinātu jaunas problēmas dalībvalstu patvēruma sistēmās.

Ņemot vērā atziņas, kādas tika gūtas, Savienībai risinot Vidusjūras dienvidu reģiona notikumu sekas migrācijas jomā, paziņojumā ir īpaši uzsvērta nepieciešamība panākt labāku koordināciju starp Savienības aģentūrām, piemēram, Frontex, Eiropolu un Pamattiesību aģentūru. Aģentūru sadarbības stiprināšanai ir svarīga nozīme gan saistībā ar rīcību ārkārtas situācijā, gan ar proaktīvo darbu, piemēram, riska analīzi un agrīnās brīdināšanas spējām.

Pamatinformācija

Patvēruma plūsmas nav nedz konstantas, nedz vienmērīgi sadalītas ES. To apmērs, piemēram, ir svārstījies no rekordskaita - 425 000 patvēruma pieteikumiem ES-27 valstīs 2001. gadā, līdz mazāk nekā 200 000 pieteikumiem 2006. gadā un tad atkal līdz 260 000 pieteikumiem 2010. gadā. Pieaugums ir paredzams arī šogad – 2011. gada pirmajā pusē patvēruma pieteikumu skaits salīdzinājumā ar 2010. gada pirmo pusi ir pieaudzis par 14 %.

Solidaritātei ir bijusi būtiska loma ES migrācijas jomā jau vairāk nekā desmit gadus – kopš pašiem kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) pirmsākumiem, un tagad tā ir apstiprināta Līguma par Eiropas Savienības darbību 80. pantā. Nepieciešamība solidaritāti paust konkrētu pasākumu veidā izriet no praktiskās realitātes, jo dalībvalstu patvēruma sistēmas ir arī savstarpēji atkarīgas – ja vienas dalībvalsts sistēma ir pārslogota vai darbojas slikti, tas nepārprotami ietekmē visas pārējās dalībvalstis.

Tādēļ Savienības pienākums ir palīdzēt šīm dalībvalstīm un saglabāt Savienības kopīgās vērtības un pamattiesības. Savukārt dalībvalstīm jānodrošina, ka to patvēruma sistēmas atbilst standartiem, kas noteikti starptautiskajos un Eiropas tiesību aktos, jo īpaši 1951. gada Ženēvas Bēgļu konvencijā, Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un ES Pamattiesību hartā.

Arī Stokholmas programmā, kas ir ES rīcības plāns tiesiskuma, brīvības un drošības jomā, Savienība tiek aicināta stiprināt solidaritāti patvēruma jomā. Konkrēti, tā aicina īstenot solidaritāti starp dalībvalstīm, tām kopā uzņemoties pienākumu izveidot humānu un efektīvu sistēmu patvēruma plūsmu pārvaldībai. Šodienas paziņojums ir solis šā aicinājuma izpildes virzienā.

Plašāka informācija

MEMO/11/861

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar