Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Prieglobsčio politika. Mažiau kalbų, daugiau solidarumo

Briuselis, 2011 m. gruodžio 2 d. Šiandien Europos Komisija pasiūlė sustiprinti valstybių narių solidarumą prieglobsčio srityje ir užtikrinti, kad asmenims, kuriems reikia prieglobsčio, būtų suteikta apsauga.

Dėl Arabų pavasario įvykių ir didėjančio migrantų, atvykstančių į Maltą ir Italijos Lampedūzos salą, skaičiaus solidarumo prieglobsčio srityje klausimui pastaraisiais mėnesiais skirtas ypatingas dėmesys. Šie įvykiai dar labiau pabrėžė bendros Europos prieglobsčio sistemos poreikį ir nepakankamą valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą.

ES prieglobsčio politika turi būti grindžiama solidarumu. Europos Komisija dirba siekdama šio tikslo. Nors dauguma bendrų taisyklių jau nustatytos, tačiau ES valstybių narių tarpusavio solidarumas prieglobsčio srityje tebėra per menkas. Kai kurių šalių prieglobsčio sistemos veikia nepakankamai gerai. Kai kurios šalys priima per mažai prieglobsčio prašytojų. Pavyzdžiui, per pirmąjį šių metų pusmetį daugiau nei 75 proc. visų prieglobsčio prašymų pateikta tik šešiose valstybėse narėse (Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje ir Italijoje). Tai reiškia, kad daugelis ES narių galėtų prisiimti gerokai didesnę atsakomybės dalį. Be to, dėl nenumatytų įvykių bet kuriai valstybei narei gali nebepakakti pajėgumų padėčiai suvaldyti, todėl Europos Sąjunga turi būti pasirengusi tas valstybes nares paremti, kad atvykstantys asmenys būtų sutikti oriai.

Girdėjome daug pareiškimų dėl solidarumo prieglobsčio srityje, ypač paskutiniais metais, tačiau veiksmų mažai. Nebėra laiko kalboms. Dabar solidarumo, tolerantiškumo ir tarpusavio pagarbos vertybes reikia paversti konkrečiais rezultatais. Todėl šiandien siūlome priemones, kad padėtume ES valstybėms narėms laikytis įsipareigojimo suteikti apsaugą asmenims, kuriems jos reikia. O valstybėms narėms, kurių prieglobsčio sistemos veikia netinkamai, atėjo laikas susitvarkyti savo viduje,“ – sakė už vidaus reikalus atsakinga ES Komisijos narė Cecilia Malmström.

Šiandien priimtame komunikate „Didesnis ES valstybių narių solidarumas prieglobsčio srityje“ Europos Komisija siūlo patobulinti prieglobsčio sistemas užtikrinant ES teisės aktų sąveiką, stiprinant praktinį bendradarbiavimą ir geriau naudojant ES finansavimo priemones.

To visų pirma bus siekiama:

  • padidinant Europos prieglobsčio paramos biuro (EPPB) remiamosios funkcijos veiksmingumą; praktinį bendradarbiavimą būtų galima sustiprinti, pavyzdžiui, sudarant lengvesnes sąlygas komandiruoti pareigūnus siekiant padėti ypatingų sunkumų turinčioms valstybėms narėms;

  • padidinant lėšų, kurias galima skirti valstybėms narėms, sumą ir numatant lankstesnį jų skyrimą atsižvelgiant į prieglobsčio prašytojų skaičiaus svyravimus;

  • toliau plėtojant ir skatinant tarptautinės apsaugos gavėjų perkėlimą tarp ES valstybių narių, visų pirma teikiant finansinę pagalbą;

  • diegiant vertinimo ir išankstinio perspėjimo mechanizmą, siekiant nustatyti ir spręsti valstybių narių prieglobsčio sistemose kylančias problemas.

Remiantis Sąjungos patirtimi reaguojant į migraciją, kurią lėmė įvykiai Viduržemio jūros pietiniame regione, Komunikate visų pirma pabrėžiama būtinybė geriau koordinuoti Sąjungos agentūrų, kaip antai FRONTEX, Europolo ir Pagrindinių teisių agentūros, veiklą. Tvirtesnis agentūrų bendradarbiavimas svarbus tiek reaguojant į ekstremaliąją padėtį, tiek vykdant iniciatyvią veiklą, pavyzdžiui, rizikos analizę ar išankstinio perspėjimo veiksmus.

Pagrindiniai faktai

Prieglobsčio prašytojų srautai nėra pastovūs ir yra nevienodai pasiskirstę ES. Pavyzdžiui, 2001 m. 27 ES valstybėse pateiktas didžiausias 425 000 prašymų skaičius, 2006 m. jų gauta mažiau nei 200 000, o 2010 m. – 260 000. Tikėtina, kad šiais metais jų bus daugiau. 2011 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su 2010 m. pirmuoju pusmečiu, prašymų padaugėjo 14 proc.

Solidarumas daugiau nei dešimtmetį nuo bendros Sąjungos prieglobsčio politikos pradžios yra pagrindinis ES migracijos srities principas, šiuo metu įtvirtintas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 80 straipsnyje. Būtinybę solidarumą išreikšti konkrečiais veiksmais lemia praktinės aplinkybės, nes valstybių narių prieglobsčio sistemos tarpusavyje susijusios – jei per didelis krūvis tenka vienos valstybės narės sistemai arba jei sistema veikia netinkamai, tai turi neabejotiną poveikį visoms kitoms.

Taigi, Sąjungos pareiga – padėti šioms valstybėms narėms ir užtikrinti pagarbą Sąjungos bendroms vertybėms ir pagrindinėms teisėms. Valstybės narės savo ruožtu turi užtikrinti, kad jų prieglobsčio sistemos atitiktų tarptautinius ir Europos teisės reikalavimus, visų pirma nustatytus 1951 m. Ženevos konvencijoje dėl pabėgėlių statuso, Europos žmogaus teisių konvencijoje ir ES pagrindinių teisių chartijoje.

Stokholmo programoje, kuri yra ES veiksmų teisingumo, laisvės ir saugumo srityje gairės, Sąjunga taip pat raginama stiprinti solidarumą prieglobsčio srityje. Visų pirma joje valstybės narės raginamos būti solidariomis, nes joms tenka bendra atsakomybė už tai, kad prieglobsčio prašytojų srautų valdymo sistema būtų žmogiška ir veiksminga. Šiandien priimtas komunikatas – atsakas į šį raginimą.

Daugiau informacijos

MEMO/11/861

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilios Malmström interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64


Side Bar