Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Vähemmän puhetta, enemmän solidaarisuutta turvapaikkapolitiikkaan

Bryssel 2. joulukuuta 2011 – Euroopan komissio ehdottaa tänään jäsenvaltioiden keskinäisen solidaarisuuden lisäämistä turvapaikka-asioissa. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki, jotka tarvitsevat suojelua, myös saavat sitä.

Jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus turvapaikka-asioissa on noussut viime kuukausina huomion keskipisteeseen arabikevään tapahtumien ja erityisesti Maltaan ja Italialle kuuluvaan Lampedusan saareen saapuneiden muuttovirtojen myötä. Tämä on entisestään korostanut Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän tarvetta ja osoittanut, että jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta on varaa parantaa.

EU:n turvapaikkapolitiikan on perustuttava solidaarisuuteen, ja siihen komissio nyt pyrkii. Yhteisistä säännöistä on jo suurelta osin sovittu, mutta jäsenvaltioiden keskinäinen solidaarisuus on turvapaikka-asioissa vielä liian heikoissa kantimissa. Eräiden maiden turvapaikkajärjestelmät eivät toimi riittävän hyvin. Toiset maat taas ottavat vastaan aivan liian vähän turvapaikanhakijoita. Esimerkiksi tämän vuoden alkupuoliskolla yli 75 prosenttia kaikista turvapaikkahakemuksista tehtiin vain kuudessa jäsenvaltiossa (Ranska, Saksa, Belgia, Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi ja Italia). Tämä tarkoittaa sitä, että monet EU:n jäsenvaltiot voisivat ottaa kannettavakseen selvästi nykyistä suuremman osan vastuusta. Lisäksi odottamattomat tapahtumat saattavat ylittää minkä tahansa jäsenvaltion vastaanottokyvyn. Euroopan unionin on oltava valmiina tukemaan näitä jäsenvaltioita, jotta tulijat voidaan ottaa vastaan ihmisarvoisella tavalla.

Solidaarisuudesta turvapaikka-asioissa on puhuttu paljon, eikä vähiten tämän vuoden aikana. Tekoja on kuitenkin nähty vähemmän. Nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin. Solidaarisuuden, suvaitsevaisuuden ja keskinäisen kunnioituksen arvoista on tehtävä todellisuutta. Siksi komissio ehdottaa tänään konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla EU:n jäsenvaltioita autetaan kantamaan vastuu suojelun tarjoamisesta niille, jotka ovat sen tarpeessa. Niille jäsenvaltioille, joiden turvapaikkajärjestelmän toiminnassa on häiriöitä, haluan sanoa, että nyt on aika panna asiat kuntoon”, sanoi EU:n sisäasiain komissaari Cecilia Malmström.

Tänään hyväksymässään tiedonannossa ”EU:n sisäisen solidaarisuuden lisääminen turvapaikka-asioissa” Euroopan komissio ehdottaa turvapaikkajärjestelmien parantamista unionin lainsäädännön, käytännön yhteistyön tehostamisen ja EU:n rahoitusmekanismien paremman käytön avulla.

tä varten on toteutettava mm. seuraavat toimet:

  • vahvistetaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) asemaa ja lujitetaan käytännön yhteistyötä, ja helpotetaan esimerkiksi virkamiesten lähettämistä sellaisten jäsenvaltioiden tueksi, joihin kohdistuu poikkeuksellinen maahanmuuttopaine

  • myönnetään jäsenvaltioille lisäresursseja ja tehdään niiden käytöstä joustavampaa, jotta voidaan ottaa huomioon suuret vaihtelut turvapaikanhakijoiden määrissä

  • kehitetään kansainvälistä suojelua saavien siirtämistä toisiin EU:n jäsenvaltioihin erityisesti rahoitustuen avulla

  • perustetaan arviointi- ja varhaisvaroitusmekanismi, jonka avulla jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmiin liittyvät ongelmat voidaan havaita ja ratkaista ajoissa.

Välimeren eteläpuolelta tulleiden muuttovirtojen unionissa aiheuttamista reaktioista on otettu opiksi. Tämän vuoksi tiedonannossa korostetaan, että EU:n virastojen, kuten rajaturvallisuusvirasto Frontexin, Europolin ja perusoikeusviraston toimintaa on koordinoitava paremmin. Virastojen keskinäisen yhteistyön vahvistaminen on tärkeää sekä hätätilanteiden että ennaltaehkäisevän työn kuten riskianalyysien ja varhaisvaroitusvalmiuksien osalta.

Tausta

Turvapaikanhakijoiden määrät vaihtelevat, eivätkä hakijat jakaudu tasaisesti EU:n eri jäsenvaltioihin. Vuonna 2001 EU:n 27 jäsenvaltiossa tehtiin ennätysmäiset 425 000 turvapaikkahakemusta. Vuonna 2006 hakemusten määrä kuitenkin supistui alle puoleen, vajaaseen 200 000:een, mutta nousi vuonna 2010 jälleen 260 000:een. Tänä vuonna hakemusten määrän odotetaan jälleen kasvavan, sillä jo vuoden alkupuoliskolla niitä tehtiin 14 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Solidaarisuus on ollut EU:n maahanmuuttopolitiikan kantava periaate jo toistakymmentä vuotta eli yhteisen turvapaikkapolitiikan luomisesta lähtien. Nyt se vahvistetaan myös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklassa. Tarve muuttaa solidaarisuus konkreettisiksi teoiksi johtuu käytännön tosiasioista eli siitä, että jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmät ovat toisistaan riippuvaisia: jos yhden jäsenvaltion järjestelmä on ylikuormittunut tai toimii huonosti, se vaikuttaa suoraan kaikkiin muihin jäsenvaltioihin.

Siksi on unionin tehtävä avustaa näitä jäsenvaltioita ja pitää yllä unionin yhteisiä arvoja ja perusoikeuksia. Jäsenvaltioiden on puolestaan varmistettava, että niiden turvapaikkajärjestelmät täyttävät kansainvälisessä ja EU:n oikeudessa eli vuoden 1951 Geneven pakolaisyleissopimuksessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja EU:n perusoikeuskirjassa asetetut vaatimukset.

Tukholman ohjelma on unionin toimintasuunnitelma oikeuden, vapauden ja turvallisuuden aluetta varten. Myös siinä kehotetaan unionia vahvistamaan solidaarisuutta turvapaikka-asioissa. Ohjelmassa korostetaan erityisesti solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken, sillä ne kantavat yhdessä vastuun ihmisarvoa kunnioittavan ja tehokkaan järjestelmän luomisesta muuttovirtojen hallinnointia varten. Tänään hyväksytty tiedonanto merkitsee askelta eteenpäin tämän tehtävän täyttämisessä.

Lisätietoja

MEMO/11/861

Sisäasiain komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivu

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivu

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar