Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Varjupaigapoliitika: vähem juttu, rohkem solidaarsust

Brüssel, 2. detsember 2011. Täna esitab Euroopa Komisjon ettepaneku suurendada liikmesriikide solidaarsust varjupaiga valdkonnas, tagades kaitse varjupaigataotlejatele, kes seda vajavad.

Seoses „Araabia kevade” sündmuste ning suure hulga immigrantide saabumisega Maltale ja Itaalia Lampedusa saarele on viimastel kuudel tõusnud tähelepanu keskmesse solidaarsuse küsimus varjupaiga pakkumisel. Need sündmused näitasid veelgi, kui oluline on luua ühine Euroopa varjupaigasüsteem, ning osutasid usalduse puudumisele liikmesriikide vahel.

Solidaarsus peab olema ELi varjupaigapoliitika alus ja Euroopa Komisjon astub selleks vajalikke samme. Kuigi ühised eeskirjad on suures osas juba kehtestatud, on liikmesriikide vaheline solidaarsus varjupaigavaldkonnas endiselt liiga nõrk. Mõnede riikide varjupaigasüsteem ei toimi nõuetekohaselt, teised riigid aga võtavad vastu liiga vähe varjupaigataotlejaid. Kui käesoleva aasta esimesel poolaastal esitati üle 75% kõigist varjupaigataotlustest vaid kuues liikmesriigis (Prantsusmaal, Saksamaal, Belgias, Ühendkuningriigis, Rootsis ja Itaalias), tähendab see, et paljud ELi liikmesriigid võiksid ühise kohustuse täitmises paremini osaleda. Ettenägematud sündmused aga võivad ületada mis tahes liikmesriigi suutlikkuse ja Euroopa Liit on valmis neile osutama oma abi, et saabuvaid inimesi saaks inimväärselt vastu võtta.

ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström märkis, et solidaarsust on ka viimase aasta jooksul deklareeritud tihti, kuid tegudeni on jõutud harva. Nüüd on tühjade lubaduste aeg läbi. Meil tuleb anda konkreetne sisu väärtustele nagu solidaarsus, sallivus ja vastastikune lugupidamine. Seepärast esitame täna konkreetsed ettepanekud, et aidata ELi liikmesriikidel täita oma kohustust pakkuda abivajajatele kaitset. Liikmesriikidel, kelle varjupaigasüsteem ei toimi korralikult, tuleb kord majja lüüa”, ütles volinik.

Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise varjupaigaküsimustes ELi-sisese solidaarsuse süvendamise kohta, tehes ettepaneku parandada varjupaigasüsteeme kooskõlas ELi õigusaktidega, tihendada praktilist koostööd ning kasutada paremini ELi rahastamismehhanisme.

Ettepaneku kohaselt:

  • suurendatakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) toetavat rolli. Praktilise koostöö süvendamisele võib kaasa aidata näiteks ametnike lähetamise lihtsustamine, mis võimaldaks osutada liikmesriikidele abi suureneva töökoormusega toimetulemiseks;

  • Eraldatakse liikmesriikidele rohkem vahendeid ja muudetakse nende kasutamine paindlikumaks, võttes arvesse varjupaigataotlejate arvu olulist kõikumist;

  • arendatakse ja edendatakse rahvusvahelise kaitse saajate ümberpaigutamist ELi liikmesriikide vahel, toetades seda rahaliselt;

  • käivitatakse hindamise ja varajase hoiatamise mehhanism liikmesriikide varjupaigasüsteemides tekkida võivate probleemide tuvastamiseks ja nende kõrvaldamiseks.

Teatis tugineb järeldustele, mida on tehtud ELi tegevusest Vahemere lõunaosa riikides toimunud sündmuste ja sellest tingitud sisserändelaine ajal. Komisjon rõhutab, et eelkõige tuleb paremini koordineerida koostööd liidu asutuste (Frontex, Europol ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet) vahel. Parandada tuleb ametite koostööd hädaolukorras ja nende ühist ennetustegevust, näiteks varajase hoiatamise süsteeme ja riskianalüüsi.

Taust

Varjupaigataotlejate vood ei ole stabiilsed ega jaotu ELis ühtlaselt. Kui 2001. aastal esitati ELi 27 liikmesriigis 425 000 varjupaigataotlust, siis 2006. aastal esitati alla 200 000 taotluse. 2010. aastal oli taotlusi jällegi rohkem - 260 000. Käesoleval aastal on oodata varjupaigataotlejate arvu kasvu, kuna 2011. aasta esimesel poolaastal esitati 14 % rohkem taotlusi kui 2010. aasta esimesel poolaastal.

Solidaarsus on olnud ELi rändepoliitika keskne idee juba üle kümne aasta, liidu ühise varjupaigapoliitika algusest saadik. Nüüd on see raiutud ka Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklisse 80. Solidaarsusele tuleb anda konkreetne sisu juba praktilistel põhjustel, sest liikmesriikide varjupaigasüsteemid on omavahel seotud ning kui ühes liikmesriigis on süsteem ülekoormatud või puudulik, mõjutab see ka kõiki teisi.

Seepärast tuleb ELil kaitsta liidu ühiseid väärtusi ja põhiõigusi ning kõnealuseid liikmesriike toetada. Liikmesriikidel omakorda tuleb tagada, et nende varjupaigasüsteem vastab nõuetele, mis tulenevad rahvusvahelistest ja Euroopa õigusaktidest, eelkõige 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsioonist, Euroopa inimõiguste konventsioonist ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartast.

Õigusel, vabadusel ja turvalisusel rajaneva ala peamises tegevuskavas − Stockholmi programmis – on samuti esitatud üleskutse suurendada liidu solidaarsust varjupaigaküsimustes. Üleskutse on eeskätt suunatud liikmesriikidele, kuna just nemad vastutavad ühiselt varjupaigataotlejate voogude humaanse ja tõhusa haldamise süsteemi loomise eest. Tänane teatis on esitatud vastavalt sellele üleskutsele.

Lisateave

MEMO/11/861

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi veebileht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi veebileht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar