Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Πολιτική ασύλου: Λιγότερα λόγια, περισσότερη αλληλεγγύη

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2011 – Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρoτείνει να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα του ασύλου και να εξασφαλισθεί η παροχή προστασίας στα άτομα που χρειάζονται κατάλυμα.

Κατά τους προηγούμενους μήνες, τα γεγονότα της αραβικής άνοιξης και ο αυξανόμενος αριθμός μεταναστών που καταφθάνουν στη Μάλτα και στην ιταλική νήσο Lampedusa έθεσαν επιτακτικά το θέμα της αλληλεγγύης όσον αφορά το άσυλο. Τα γεγονότα αυτά τόνισαν ακόμη περισσότερο την ανάγκη ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος παροχής ασύλου και υπογράμμισαν την έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών.

Η αλληλεγγύη πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής ασύλου της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Μολονότι, σε μεγάλο βαθμό εφαρμόζονται ήδη κοινοί κανόνες, η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το άσυλο εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Σε ορισμένες χώρες τα συστήματα ασύλου δεν λειτουργούν αρκετά καλά. Άλλες χώρες απλώς δέχονται ελάχιστους από τους αιτούντες άσυλο, για παράδειγμα, στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, άνω του 75% όλων των αιτήσεων παροχής ασύλου υποβλήθηκε σε έξι μόνο κράτη μέλη (Γαλλία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία και Ιταλία), το οποίο σημαίνει ότι πολλά μέλη της ΕΕ θα μπορούσαν να αναλάβουν πολύ μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης. Επιπλέον, απρόβλεπτα γεγονότα μπορούν να ασκήσουν υπερβολικές πιέσεις στην ικανότητα παροχής ασύλου οποιουδήποτε κράτους μέλους, και η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση πρέπει να είναι προετοιμασμένη να υποστηρίξει αυτά τα κράτη μέλη, ώστε να υποδέχονται τους αφιχθέντες υπό αξιοπρεπείς συνθήκες.

«Ακούσαμε πολλές διακηρύξεις σχετικά με την αλληλεγγύη σε θέματα ασύλου, ιδιαίτερα κατά το προηγούμενο έτος, αλλά δεν είδαμε την αντίστοιχη δράση. Δεν έχουμε πλέον χρόνο για λόγια: Οι αρχές της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας και του αμοιβαίου σεβασμού πρέπει τώρα να μεταφραστούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνουμε σήμερα μέτρα που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους να προσφέρουν προστασία στα άτομα που έχουν ανάγκη. Λέμε στα κράτη μέλη με συστήματα ασύλου που δυσλειτουργούν: Καιρός να βάλετε το σπίτι σας σε τάξη», δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, κα Cecilia Malmström.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα για μια «Ενισχυμένη ενδοενωσιακή αλληλεγγύη στον τομέα του ασύλου», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να βελτιωθούν τα συστήματα παροχής ασύλου μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ των νομοθεσιών ΕΕ, της ενισχυμένης πρακτικής συνεργασίας και της καλύτερης χρήσης των μηχανισμών χρηματοδότησης της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί ως εξής:

  • Εάν ο υποστηρικτικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ) καταστεί αποτελεσματικότερος. Η πρακτική συνεργασία θα μπορούσε, για παράδειγμα, να ενισχυθεί αν διευκολυνθεί η αποστολή υπαλλήλων για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη πίεση.

  • Με την αύξηση του ποσού και της ευελιξίας των κεφαλαίων που τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών, λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών διακυμάνσεων στον αριθμό των αιτούντων άσυλο.

  • Με την περαιτέρω εξέλιξη και ενθάρρυνση της μετεγκατάστασης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως μέσω της παροχής χρηματοδοτικής βοήθειας.

  • Με την εισαγωγή μηχανισμού αξιολόγησης και έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν στα συστήματα παροχής ασύλου των κρατών μελών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από την αντίδραση της Ένωσης στις μεταναστευτικές συνέπειες των γεγονότων στη Νότια Μεσόγειο, η ανακοίνωση τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών της Ένωσης, όπως ο Frontex, η Europol και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών είναι σημαντική τόσο για την αντίδραση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όσο και για τις προορατικές ενέργειες, όπως η ανάλυση κινδύνων και η ικανότητα έγκαιρης προειδοποίησης.

Ιστορικό

Οι ροές ασύλου δεν είναι σταθερές, ούτε κατανέμονται ισομερώς σε όλη την ΕΕ. Για παράδειγμα, οι αιτήσεις διακυμάνθηκαν από το μέγιστο των 425.000 για την ΕΕ-27 το 2001 σε λιγότερες από 200.000 το 2006, και αυξήθηκαν σε 260.000 το 2010. Κατά το τρέχον έτος αναμένεται αύξηση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου, και συγκεκριμένα της τάξης του 14% στο πρώτο εξάμηνο του 2011 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2010.

Η αλληλεγγύη αποτελεί κεντρικό αξίωμα στον τομέα της μετανάστευσης στην ΕΕ επί μια δεκαετία και πλέον, συγκεκριμένα, από τότε που υπάρχει η κοινή πολιτική ασύλου της Ένωσης, και τώρα συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάγκη να μεταφράσουμε την αλληλεγγύη σε συγκεκριμένα μέτρα απορρέει από πρακτικές ανάγκες, δεδομένου ότι, επιπλέον, τα συστήματα παροχής ασύλου των κρατών μελών αλληλεξαρτώνται. Η υπερφόρτωση ή δυσλειτουργία ενός συστήματος σε ένα κράτος μέλος έχει σαφή αντίκτυπο σε όλα τα άλλα.

Ως εκ τούτου, αποτελεί υποχρέωση της Ένωσης να παρέχει βοήθεια σε αυτά τα κράτη μέλη και να υποστηρίζει τις κοινές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματά της. Από την πλευρά τους, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα συστήματά τους παροχής ασύλου ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, συγκεκριμένα μέσω της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για τους πρόσφυγες, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, ο χάρτης πορείας για δράση της ΕΕ στους τομείς της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας, καλεί επίσης την Ένωση να ενισχύσει την αλληλεγγύη όσον αφορά το άσυλο. Συγκεκριμένα, διατυπώνει το αίτημα για αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη επωμίζονται συλλογικά την ευθύνη θέσπισης ενός ανθρωπιστικού και αποτελεσματικού συστήματος για τη διαχείριση των ροών ασύλου Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/11/861

Αρχική σελίδα της κας Cecilia Malmström, Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Αρχική σελίδα της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar