Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Asylpolitik: mindre snak, mere solidaritet

Bruxelles, den 2. december 2011 – Europa-Kommissionen foreslår at styrke solidariteten mellem medlemsstaterne på asylområdet og sikre beskyttelse af mennesker, der mangler husly.

Begivenhederne i forbindelse med det arabiske forår og det stigende antal migranter, der ankommer til Malta og den italienske ø Lampedusa, har bragt spørgsmålet om solidaritet på asylområdet frem i lyset i de seneste måneder. Disse begivenheder har i endnu højere grad understreget behovet for et fælles europæisk asylsystem og vist en mangel på gensidig tillid mellem medlemsstaterne.

Solidaritet skal være kernen i EU's asylpolitik, og Europa-Kommissionen arbejder med det for øje. Selv om der i vidt omfang allerede er indført fælles regler, er solidariteten mellem medlemsstaterne på asylområdet stadig alt for ringe. Nogle landes asylsystemer fungerer ikke godt nok. Andre lande accepterer simpelthen for få asylansøgere, f.eks. blev over 75 % af alle asylansøgninger i det første halvår af 2011 indgivet i kun 6 medlemsstater (Frankrig, Tyskland, Belgien, Det Forenede Kongerige, Sverige og Italien), hvilket viser, at mange EU-medlemsstater kunne tage en meget større del af ansvaret. Endvidere kan uforudsete begivenheder overbebyrde en medlemsstats kapacitet, og Den Europæiske Union skal være parat til at støtte disse medlemsstater, således at de mennesker, der ankommer, modtages værdigt.

"Vi har hørt mange erklæringer om solidaritet på asylområdet, ikke mindst i det sidste år, men vi har ikke set megen handling. Nu er ord ikke længere nok. Værdier som solidaritet, tolerance og gensidig respekt skal nu udmøntes i konkrete resultater. Derfor foreslår vi i dag foranstaltninger for at hjælpe EU-medlemsstaterne med at leve op til deres ansvar og tilbyde passende beskyttelse til mennesker i nød. Og til de medlemsstater, der har dårligt fungerende asylsystemer: tiden er nu inde til at bringe det i orden", sagde Cecilia Malmström, EU-kommissær for Indre Anliggender.

I en meddelelse, der blev vedtaget i dag "Udvidet solidaritet inden for EU på asylområdet", foreslår Europa-Kommissionen at forbedre asylsystemerne i samspil med EU-lovgivningen, øget praktisk samarbejde og en bedre brug af EU's finansieringsmekanismer.

Det kan bl.a. opnås ved:

  • at gøre det europæiske asylstøttekontors støttefunktion mere effektiv. Det praktiske samarbejde kunne f.eks. styrkes ved at gøre det lettere at udstationere embedsmænd til at hjælpe medlemsstater, der er udsat for et særligt pres

  • at øge de midler, der er til rådighed for medlemsstaterne, og gøre disse mere fleksible under hensyntagen til de betydelige udsving i antallet af asylansøgere

  • at videreudvikle og fremme flytning inden for Den Europæiske Union af personer, der er omfattet af international beskyttelse, navnlig gennem finansiel bistand

  • at indføre en evaluerings- og tidlig varslingsmekanisme til at afsløre og takle problemer i medlemsstaternes asylsystemer.

På grundlag af erfaringerne fra EU's reaktion på de migrationsmæssige følger af begivenhederne i det sydlige Middelhav understreger meddelelsen bl.a., at der er behov for en bedre koordinering mellem EU's agenturer, f.eks. Frontex, Europol og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder. Det er vigtigt med et styrket samarbejde på tværs af agenturerne for at kunne reagere på nødsituationer og handle proaktivt, bl.a. med risikoanalyser og tidlig varsling.

Baggrund

Asylstrømme er ikke konstante, og de er heller ikke ligelig fordelt i EU. Der har f.eks. været udsving fra et rekordstort antal ansøgninger, nemlig 425 000 for EU-27 i 2001 til under 200 000 i 2006 og 260 000 i 2010. I år forventes der en stor stigning i antallet af asylansøgninger med op til 14 % i første halvår af 2011 sammenlignet med første halvår af 2010.

Solidaritet har været et centralt princip for migration i EU i over ti år lige siden begyndelsen af EU's fælles asylpolitik, og er nu forankret i artikel 80 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Behovet for at omsætte solidaritet til konkrete foranstaltninger skyldes praktiske forhold, idet medlemsstaternes asylsystemer også er indbyrdes afhængige: et overbebyrdet eller dårligt fungerende system i en medlemsstat har klare følger for alle de øvrige.

Det er derfor EU's ansvar at bistå disse medlemsstater og fastholde EU's fælles værdier og grundlæggende rettigheder. Medlemsstaterne skal derimod sikre, at deres asylsystemer opfylder de standarder, der følger af international og europæisk ret, bl.a. Genève-konventionen fra 1951 om flygtninges retsstilling, den europæiske menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Stockholmprogrammet, som er køreplanen for EU's indsats på området retfærdighed, frihed og sikkerhed, opfordrer ligeledes EU til at styrke solidariteten på asylområdet. Det opfordrer ligeledes til solidaritet mellem medlemsstaterne, der sammen skal opbygge et menneskeligt og effektivt system til forvaltning af asylstrømme. Den meddelelse, der er vedtaget i dag, bringer os et skridt videre i den retning.

Yderligere oplysninger

MEMO/11/861

Hjemmeside for Cecilia Malmström, kommissær for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Hjemmeside for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar