Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Azylová politika: méně slov, více solidarity

Brusel 2. prosince 2011 – Evropská komise dnes předkládá návrh, který by měl zvýšit solidaritu členských států v oblasti azylu a zajistit ochranu všem, kteří to potřebují.

Události arabského jara, zejména rostoucí počet uprchlíků na Maltě a italském ostrově Lampedusa, vynesly v posledních měsících do popředí problém solidarity v oblasti azylu. Opět poukázaly na nutnost existence společného evropského azylové systému a odhalily nedostatek vzájemné důvěry členských států.

Solidarita musí být ústředním pilířem azylové politiky EU a Evropská komise o to usiluje. Přestože společná pravidla již byla do velké míry zavedena, azylová solidarita mezi členskými státy EU je stále příliš slabá. Azylové systémy některých států nefungují dostatečně dobře. Jiné státy přijímají příliš málo žadatelů o azyl, například v první polovině letošního roku bylo více než 75 procent žádostí o azyl podáno v pouze šesti členských státech (Francie, Německo, Belgie, Spojené království, Švédsko a Itálie), což znamená, že řada členských států by na sebe mohla vzít větší díl odpovědnosti. Kromě toho mohou nepředvídatelné události napnout kapacitu jakéhokoli členského státu a Evropská unie musí být připravena tomuto státu pomoci, aby byli žadatelé o azyl přijati v důstojných podmínkách.

Cecilie Malströmová, komisařka EU pro vnitřní věci, uvedla: „Hlavně v minulém roce jsme vyslechli řadu prohlášení o solidaritě v oblasti azylu, ale neviděli jsme dost konkrétních akcí. Již dosti slov: hodnoty solidarity, tolerance a vzájemné úcty se musí nyní projevit v praxi. Proto dnes navrhujeme konkrétní opatření, která členským státům EU pomohou při plnění jejich povinnosti poskytovat přiměřenou ochranu lidem v nouzi. Členským státům se špatně fungujícími azylovými systémy vzkazujeme, že nadešel čas udělat pořádek.“

Komise dnes přijala sdělení „Posílená solidarita uvnitř EU v oblasti azylu“ a navrhla v něm, aby se azylové systémy zkvalitnily prostřednictvím interakce právních předpisů EU, zvýšením praktické spolupráce a lepším využíváním finančních mechanismů EU.

Navrhuje zejména následující kroky:

  • zefektivnit činnost Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) – praktická spolupráce by mohla být posílena například usnadněním vyslání úředníků do členských států čelících mimořádnému tlaku,

  • zvýšit finanční prostředky přidělené členským státům a zajistit větší pružnost při využívání těchto prostředků s ohledem na výrazné výkyvy počtů žadatelů o azyl;

  • rozvinout a podporovat přemísťování osob, které požívají mezinárodní ochrany, mezi členskými státy EU, zejména prostřednictvím finanční podpory,

  • zavést mechanismy hodnocení a včasného varování, jimiž by bylo možno zjistit a řešit problémy vzniklé v azylových systémech členských států.

Komise vyhodnotila zkušenosti z reakce Unie na migrační důsledky událostí v jižním Středomoří a dospěla k názoru, že je nutné zlepšit koordinaci mezi agenturami Unie, jimiž jsou například Frontex, Europol a Agentura pro základní práva. Zvýšení spolupráce mezi agenturami je nutné nejen při reakci na mimořádné situace, ale i při proaktivní práci, například při analyzování rizik nebo vytváření kapacity pro včasné varování.

Souvislosti

Příliv žadatelů o azyl není stálý a není uvnitř EU rovnoměrně rozložen. Pro ilustraci lze uvést, že v roce 2001 obdrželo dnešních 27 členských států EU 425 000 žádostí o azyl, v roce 2006 pouze 200 000 a v roce 2010 260 000. V letošním roce se očekává nárůst, protože počet žadatelů o azyl vzrostl v prvním pololetí roku 2011 ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 o 14 %.

Solidarita je již více něž deset let, tedy od samotného počátku společného evropského azylového systému, hlavní zásadou migrační politiky EU a je nyní zakotvena v článku 80 Smlouvy o fungování Evropské unie. Potřeba promítnout solidaritu do konkrétních opatření vychází z reálné situace, protože azylové systémy členských států jsou vzájemně provázané. Pokud je azylový systém jednoho členského státu přetížený nebo špatně funguje, má to jasný negativní dopad i na systémy ostatních členských států.

Unie je proto povinna pomoci přetíženým členským státům a zajistit dodržování společných hodnot Unie a základních práv. Členské státy musejí na druhou stranu zajistit, že jejich azylové systémy splňují normy stanovené mezinárodním a evropským právem, zejména Ženevskou úmluvu o postavení uprchlíků z roku 1951, Evropskou úmluvu o lidských právech a Listinou základních práv EU.

Stockholmský program, plán činnosti EU v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti rovněž vyzývá k posílení solidarity Unie v oblasti azylu. Zejména požaduje, aby členské státy projevily solidaritu při kolektivním přijímání odpovědnosti za vytvoření humánního a efektivního systému řízení azylových toků. Dnešní sdělení Komise je dalším krokem na cestě k dosažení tohoto cíle.

Další informace

MEMO/11/861

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktní osoby :

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar