Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Политика в областта на убежището: по-малко думи, повече солидарност

Брюксел, 2 декември 2011 г. — Европейската комисия предлага днес засилване на солидарността между държавите-членки в областта на предоставянето на убежище и гарантиране на закрилата за хората, нуждаещи се от убежище.

Събитията, съпроводили Арабската пролет, както и растящият брой мигранти, пристигащи в Малта и на италианския остров Лампедуза, през последните месеци поставиха темата за солидарността по въпросите, свързани с предоставянето на убежище, в центъра на вниманието. Тези събития подчертаха в още по-голяма степен необходимостта от обща европейска система за убежище и привлякоха вниманието към липсата на взаимно доверие между държавите-членки.

Солидарността трябва да залегне в основата на политиката на ЕС в областта на убежището и Европейската комисия работи в тази посока. Макар до голяма степен наличието на общи правила да е факт, солидарността между държавите-членки по въпросите, свързани с предоставянето на убежище, е все още прекалено слаба. Системите за убежище на някои държави не функционират достатъчно добре. Други държави просто приемат на територията си прекалено малко лица, търсещи убежище. През първите шест месеца на тази година например над 75 % от всички молби за убежище са били подадени само в 6 държави-членки (Франция, Германия, Белгия, Обединеното кралство, Швеция и Италия), което означава, че много държави-членки на ЕС биха могли да поемат значително по-голям дял от отговорността. Освен това непредвидени обстоятелства могат да изправят пред трудности всяка една държава-членка, що се отнася до капацитета ѝ да се справи с потока от търсещи убежище лица, и Европейският съюз трябва да има готовност да подкрепи такива държави-членки, за да могат пристигащите да бъдат достойно посрещнати.

Чухме множество декларации относно солидарността по въпросите, свързани с предоставянето на убежище, особено през изминалата година, но не станахме свидетели на много действия. Изтече времето за изявления и декларации. Ценностите солидарност, толерантност и взаимно уважение сега трябва да произведат конкретни резултати. Ето защо днес предлагаме мерки, с които да се помогне на държавите-членки на ЕС да се справят с поетата отговорност да предоставят закрила на нуждаещите се. Посланието към държавите-членки със зле функциониращи системи за убежище е: време е да въведете тези системи в ред,“ заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

В приетото днес съобщение „Засилена солидарност в рамките на ЕС в областта на убежището“ Европейската комисия предлага подобряване на системите за убежище чрез взаимодействие между законодателството на ЕС, засилено практическо сътрудничество и по-добро ползване на механизмите на ЕС за финансиране.

Това ще се постигне по-специално чрез:

  • по-ефективна подкрепяща роля на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ЕСПОУ). Практическото сътрудничество може да бъде засилено, като например се улесни командироването на длъжностни лица с цел подпомагане на държавите-членки, изправени пред особени трудности;

  • увеличаване на размера на средствата на разположение на държавите-членки, както и по-голяма гъвкавост по отношение на тези средства, като се вземат предвид значителните колебания в броя на лицата, търсещи убежище;

  • по-нататъшно развиване и насърчаване на преместването на лица, ползващи се от международна закрила, от една държава-членка на ЕС в друга, по-специално посредством финансово подпомагане;

  • въвеждане на механизъм за оценяване и ранно предупреждение с цел откриване на възникващи проблеми в системите за убежище на държавите-членки и реакция.

Въз основа на опита на ЕС с миграционните последици от събитията в южното Средиземноморие в съобщението се подчертава по-специално необходимостта от по-добра координация между агенциите на Съюза като Frontex, Европол и Агенцията на ЕС за основните права. Подсилването на сътрудничеството между агенциите е от голямо значение както по отношение на реакцията при извънредни ситуации, така и при проактивни дейности, като например анализ на риска и капацитет за ранно предупреждение.

Контекст

Потоците от търсещи убежище лица не са постоянни, нито пък са равномерно разпределени на територията на ЕС. Така например броят на молбите за убежище в 27-те държави-членки на ЕС е спаднал от върховата стойност 425 000 през 2001 г. до по-малко от 200 000 през 2006 г. и отново се е покачил до 260 000 през 2010 г. Тази година се очаква увеличение — ръст от 14 % на молбите за убежище през първата половина на 2011 г. спрямо първата половина на 2010 г.

Солидарността е централен принцип в политиката на ЕС в областта на миграцията повече от десетилетие, от самото въвеждане на общата политика на ЕС в областта на убежището (Обща европейска система за убежище – ОЕСУ), и понастоящем е заложена в член 80 на Договора за функционирането на Европейския съюз. Реалността налага необходимостта от прилагането на принципа на солидарност в конкретни мерки, тъй като системите за убежище на държавите-членки са и взаимозависими: претоварената или зле функционираща система в една държава-членка рефлектира върху всички останали.

Следователно ЕС носи отговорността да подпомага тези държави-членки и да защитава и утвърждава общите ценности и основните права на ЕС. От своя страна държавите-членки трябва да гарантират, че техните системи за убежище отговарят на стандартите, определени в международното и европейското право, по-специално в Женевската конвенция от 1951 г. за бежанците, Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на основните права на ЕС.

В Стокхолмската програма — пътната карта за действия на ЕС в областта правосъдие, свобода и сигурност — също е отправен призив към Съюза да засили солидарността по въпросите, свързани с предоставянето на убежище. В нея се призовава по-специално за солидарност между държавите-членки, тъй като те заедно носят отговорността за изграждането на хуманна и ефективна система за справяне с потоците от търсещи убежище. Приетото днес съобщение е крачка в посока на даването на отговор на този призив.

За повече информация:

MEMO/11/861

Уебстраница на Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Уебстраница на ГД „Вътрешни работи“

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar