Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/148

Brussel, 14 februari 2011

Digitale Agenda: Uit EU-enquête blijkt dat Europeanen meer mobiel telefoneren in het buitenland, maar zich nog steeds zorgen maken over de kosten

Blijkens een enquête die de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd, maakt bijna driekwart van de Europeanen zich zorgen over de kosten van hun mobiele gesprekken in andere landen van de EU. 72% van de reizigers beperkt zijn roaminggesprekken vanwege de hoge kosten, ook al weten de meesten dat de prijzen sinds 2006 zijn gedaald. Slechts 19% van de gebruikers van internetdiensten op mobiele telefoons in het buitenland vindt de dataroamingkosten voor het surfen op internet of het checken van e-mail billijk. De resultaten van deze enquête, alsook de openbare raadpleging over de toekomst van de roamingverordening, die op 11 februari is afgesloten (IP/10/1679), zullen worden verwerkt in de herziening van de huidige EU-roamingregels door de Commissie tegen juni 2011. Het prestatiedoel in het kader van de Digitale Agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200) bestaat erin het verschil tussen roaming- en nationale tarieven tegen 2015 tot bijna nul te herleiden.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda zei hierover het volgende: "Telecombedrijven moeten luisteren naar hun klanten. Consumenten vinden dat er nog veel ruimte voor verbetering is, met name wat dataroaming betreft. Zoals ik beloofde in de Digitale Agenda voor Europa, ben ik voornemens te zorgen voor betere roamingoplossingen voor Europese burgers en bedrijven."

Meer roaming

Uit de enquête blijkt dat tegenwoordig tijdens reizen in de EU meer mensen hun mobiele telefoon gebruiken dan vier jaar geleden, toen de EU voor het eerst roamingregels invoerde. Hoewel er tussen 2006 en 2010 13% minder werd gereisd, is het totale aantal in een ander EU-land inkomende gesprekken en verzonden sms'jes in diezelfde periode toegenomen. Reizigers geven aan dat ze 32% meer bellen, 31% meer worden gebeld en 43% meer sms'en dan in 2006.

Gewoonten verschillen

Uit de enquête blijkt ook dat gewoonten onder de Europese bevolking verschillen:

 • mannen zijn bijvoorbeeld meer geneigd te bellen (57%), terwijl vrouwen liever sms'jes sturen (56%);

 • 88% van de Cyprioten maakt meestal gebruik van spraakdiensten, tegenover slechts 44% van de Britse reizigers;

 • 81% van de Ieren die hun mobiele telefoon in een ander EU-land gebruiken, geeft de voorkeur aan sms'jes, tegenover slechts 24% van de Portugezen.

 • 32% van de Bulgaren belt niet mobiel in het buitenland.

 • jongeren maken tegenwoordig beduidend meer gebruik van roamingdiensten dan in 2006 (uitgaande gesprekken: +43%; inkomende gesprekken: + 42% en sms'jes: +51%);

 • 30% van de gepensioneerden en 15% van de 25-39-jarigen belt niet mobiel in het buitenland.

Bezorgdheid over hoge roamingkosten voor gesprekken en gegevensdiensten

61% van de frequente reizigers weet dat de roamingprijzen dankzij het ingrijpen van de EU zijn gedaald. De veranderingen in het gedrag van de consument zijn evenwel niet allemaal positief geweest:

 • ongeveer 1 op 5 mobiele gebruikers maakt in de afgelopen vier jaar minder gebruik van roamingdiensten. Dit heeft te maken met de perceptie van de kosten;

 • 72% van de mobiele gebruikers blijft zijn mobiele gesprekken beperken in het buitenland vanwege de bezorgdheid over de kosten;

 • 81% van de Zweden, 72% van de Italianen en 57% van de Grieken voert minder roaminggesprekken uit financiële overwegingen.

Blijkens de enquête is dataroaming (zoals surfen op websites of gegevens downloaden) in opgang en maakt reeds 10% van de respondenten gebruik van deze diensten.

 • 17% van de Litouwers en 15% van de Spanjaarden geeft aan dat dataroaming de dienst is waar ze het meest gebruik van maken, tegenover slechts 2% van de Hongaren en 4% van de Duitsers.

 • Jongeren maken meer gebruik van dataroaming: 15% van de 15-24-jarigen surft op zijn mobiele telefoon in het buitenland, tegenover slechts 6% van de 55-plussers.

 • Toch wordt de prijs van dataroaming over het algemeen niet als redelijk ervaren: slechts 19% van de respondenten vindt de kosten van dataroamingdiensten billijk.

Achtergrond:

In het kader van de speciale Eurobarometer-enquête over roaming zijn in augustus en september 2010 meer dan 26.500 mensen uit de 27 EU-lidstaten ondervraagd. De steekproef bestaat uit EU-burgers die een mobiele telefoon bezitten en in de afgelopen 5 jaar in de EU hebben gereisd.

In 2007 hebben de Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement op voorstel van de Europese Commissie voor het eerst maximumprijzen voor roaming ingevoerd (IP/07/870), waardoor mobiele gebruikers over de hele EU vergelijkbare tarieven betalen voor roaming. In juli 2009 hebben zij deze voorschriften herzien waardoor de roamingprijzen verder worden verlaagd, zodat tegen juli 2011 de maximale roamingkosten standaard 35 cent per minuut zullen bedragen voor uitgaande en 11 cent voor inkomende gesprekken in het buitenland (zie IP/09/1064 and MEMO/09/309). Vanaf 1 juli 2010 is de factuurlimiet voor dataroaming automatisch vastgesteld op 50 euro exclusief btw (tenzij een andere – hogere of lagere – limiet is gekozen) en moeten exploitanten de gebruiker een waarschuwing sturen zodra hij 80% van zijn factuurlimiet voor dataroaming heeft bereikt (IP/10/843). De roamingvoorschriften van 2009 zullen tot eind juni 2012 van toepassing zijn.

Met het oog op een concurrerende interne markt voor roaming zal de Commissie de werking van de EU-roamingvoorschriften volledig evalueren tegen 30 juni 2011 en zal zij nagaan in hoeverre de doelstellingen van de voorschriften zijn bereikt en of de concurrentie voor roamingdiensten goed werkt.

Meer informatie:

Het volledige Eurobarometer-verslag is te vinden op het onderstaande internetadres:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/what_is/report/index_en.htm

Website van Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Website van de Digitale Agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Zie ook SPEECH/11/99


Side Bar