Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/148

Bryssel 14. helmikuuta 2011

Digitaalistrategia: matkapuhelimen käyttö ulkomailla lisääntyy, hinta edelleen huolenaiheena

Euroopan komission tänään julkistaman kyselyn tulokset osoittavat, että lähes kolme neljännestä eurooppalaisista on huolissaan kustannuksista, joita aiheutuu matkapuhelimen käytöstä ulkomailla EU:n sisällä. Matkailijoista niinkin suuri osuus kuin 72 prosenttia rajoittaa puhelujaan ulkomailla korkeiden hintojen vuoksi, vaikka enemmistö tosin tietääkin hintojen laskeneen vuoden 2006 jälkeen. Vain 19 prosenttia niistä matkailijoista, jotka käyttävät ulkomailla myös datapalveluja (esim. verkkoselailuun tai sähköpostin lukemiseen), pitää tästä aiheutuvia kustannuksia kohtuullisina. Kyselyn tuloksia sekä ns. verkkovierailuasetuksen tulevaisuutta koskeneen julkisen kuulemisen (päättyi 11. helmikuuta, ks. IP/10/1679) tuloksia hyödynnetään EU:n nykyisten verkkovierailusääntöjen uudelleentarkastelussa, joka komission on määrä suorittaa kesäkuuhun 2011 mennessä. Euroopan digitaalistrategiassa (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) tavoitteeksi on asetettu poistaa verkkovierailuhintojen ja kotimaanhintojen erot mahdollisimman pitkälle vuoteen 2015 mennessä.

”Teleyhtiöiden on kuunneltava asiakkaitaan”, sanoo digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. ”Kuluttajat näkevät edelleen paljon parantamisen varaa, eritoten datapalvelujen verkkovierailukäytön suhteen. Euroopan digitaalistrategian mukaisesti aion vaatia parempia verkkovierailuratkaisuja Euroopan kansalaisille ja yrityksille.”

Verkkovierailut lisääntyneet

Tänä päivänä matkaviestimiä käytetään kyselyn perusteella EU:n alueella matkustettaessa enemmän kuin neljä vuotta sitten, jolloin EU:n ensimmäiset verkkovierailusäännöt otettiin käyttöön. Vaikka matkailu on kaudella 2006–2010 vähentynyt arviolta 13 prosenttia, ulkomailla EU:ssa vastaanotettujen puhelujen ja lähetettyjen tekstiviestien kokonaismäärä on samalla kasvanut. Vuoteen 2006 verrattuna soitetut puhelut ovat lisääntyneet 32 prosenttia, vastaanotetut 31 prosenttia ja tekstiviestit 43 prosenttia.

Käyttötottumukset vaihtelevat

Kysely paljastaa myös eroja eurooppalaisten käyttötottumuksissa:

 • Miehet mieluummin soittavat (57 %), kun taas naiset suosivat tekstiviestejä (56 %).

 • Kyproslaisista matkailijoista peräti 88 prosenttia turvautuu pääasiassa puheluihin, kun taas briteillä vastaava osuus on vain 44 prosenttia.

 • EU:ssa matkailevista irlantilaisista 81 prosenttia lähettää mieluummin tekstiviestin, mutta portugalilaisista vain 24 prosenttia.

 • Bulgarialaisista 32 prosenttia ei lainkaan käytä matkapuhelintaan matkustaessaan ulkomailla.

 • Nuorten keskuudessa verkkovierailupalvelujen käyttö on nyt lisääntynyt huomattavasti vuoteen 2006 verrattuna (puhelujen soitto: +43 %; puhelujen vastaanotto: +42 % ja tekstiviestien lähettäminen: +51 %).

 • Eläkeläisistä 30 prosenttia ja ikäryhmään 25–39 kuuluvista 15 prosenttia ei lainkaan käytä matkapuhelintaan ulkomailla.

Korkeat verkkovierailuhinnat arveluttavat

Paljon matkustavista 61 prosenttia ilmoittaa huomanneensa verkkovierailuhintojen laskeneen EU:n toimien jälkeen. Muutokset kulutuskäyttäytymisessä eivät kuitenkaan ole olleet pelkästään myönteisiä:

 • Noin joka viides matkapuhelimen käyttäjä on vähentänyt verkkovierailupalvelujen käyttöä kuluneen 4 vuoden aikana. Syyksi he ilmoittavat korkeaksi koetun hinnan.

 • Ulkomailla matkustaessaan 72 prosenttia matkapuhelimen käyttäjistä rajoittaa edelleen kustannusten pelossa puhelujaan.

 • Ruotsalaisista 81 prosenttia, italialaisista 72 prosenttia ja kreikkalaisista 57 prosenttia rajoittaa verkkovierailupalvelujen käyttöään kustannussyistä.

Kysely osoittaa myös, että datapalvelujen käyttö (esim. verkkosivujen selailu tai musiikin lataaminen verkosta) verkkovierailussa on lähtenyt nousuun; niitä ilmoittaa käyttävänsä 10 prosenttia vastaajista.

 • Liettualaisista 17 prosenttia ja espanjalaisista 15 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä ulkomailla eniten datapalveluja, kun taas unkarilaisten kohdalla vastaava luku on vain 2 prosenttia ja saksalaisten kohdalla 4 prosenttia.

 • Nuorten keskuudessa datakäyttöä suositaan hieman enemmän: 15–24-vuotiaista 15 prosenttia käyttää ensisijaisesti datapalveluja; yli 55-vuotiassa osuus on vain 6 prosenttia.

 • Datapalvelujen hintoja pidetään yleisesti ottaen kuitenkin liian korkeina: vain 19 prosenttia vastaajista pitää niitä kohtuullisina.

Taustaa:

Elo-syyskuussa 2010 toteutettuun eurobarometrikyselyyn osallistui yli 26 500 ihmistä kaikista EU:n 27 jäsenvaltiosta. Pääasiallisen kohderyhmän muodostivat sellaiset EU-kansalaiset, joilla on matkapuhelin ja jotka ovat viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana matkustaneet EU-alueella.

EU:n ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti asettivat verkkovierailuhinnoille ensimmäiset enimmäisrajat Euroopan komission ehdotuksesta vuonna 2007 (IP/07/870). Näin ne varmistivat, että matkapuhelinten käyttäjät maksavat verkkovierailuista samanlaisia hintoja koko EU:ssa. Heinäkuussa 2009 ne antoivat tarkistetut säännöt, joiden mukaan verkkovierailuhintojen alentamista jatketaan siten, että soitettujen puhelujen verkkovierailuhinnat ovat heinäkuusta 2011 alkaen enintään 35 senttiä minuutilta ja vastaanotettujen vastaavasti enintään 11 senttiä minuutilta (ks. IP/09/1064 ja MEMO/09/309). Heinäkuun 1. päivästä 2010 lähtien datapalvelujen verkkovierailulaskun ylärajaksi asetettiin 50 euroa (ilman alv:tä ja ellei käyttäjä ole etukäteen valinnut alhaisempaa tai korkeampaa ylärajaa). Operaattorit myös velvoitettiin lähettämään käyttäjälle ilmoitus, kun 80 prosenttia datapalvelukustannusten ylärajasta on saavutettu (IP/10/843). Vuoden 2009 verkkovierailusääntöjä sovelletaan kesäkuun 2012 loppuun saakka.

Jotta verkkovierailuille saataisiin luotua kilpaillut yhtenäismarkkinat, komissio laatii 30. kesäkuuta 2011 mennessä selvityksen EU:n verkkovierailusääntöjen toiminnasta. Samalla se esittää arvion siitä, missä määrin säännöillä on saavutettu asetetut tavoitteet ja onko kilpailu verkkovierailupalveluissa toimivaa.

Lisätietoja

Raportti eurobarometrikyselystä löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/what_is/report/index_en.htm

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Digitaalistrategiaa käsittelevä verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Ks. myös SPEECH/11/99


Side Bar