Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/148

Брюксел, 14 февруари 2011 г.

Програма в областта на цифровите технологии: проучване показва, че повече европейци използват мобилните си телефони, когато пътуват в чужбина, но все още се тревожат колко им струва това

Публикуваните днес от Европейската комисия резултати от проучване показват, че почти три четвърти от европейците се притесняват колко им струва да използват своите мобилни телефони, когато пътуват в рамките на Европейския съюз. Все още 72 % от пътуващите ограничават разговорите си в роуминг поради високите такси, макар че повечето от тях знаят за понижаването на цените от 2006 г. насам. Само 19 % от лицата, които ползват в чужбина свързани с интернет услуги през мобилните си телефони, намират за справедливи цените за роуминг на данни (за „сърфинг“ в интернет или проверка на електронна поща). Резултатите от това проучване и от обществената консултация относно бъдещето на Регламента за роуминга (IP/10/1679), приключила на 11 февруари, ще бъдат взети предвид от Европейската комисия при преразглеждането на сегашните правила на ЕС относно роуминга, което трябва да се извърши до юни 2011 г. Целта, поставена с Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (виж IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200), е разликата в цената между разговорите в роуминг и националните разговори да се доближи до нула не по-късно от 2015 г.

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и комисар за цифровите технологии, заяви: „Далекосъобщителните оператори трябва да се вслушват в желанията на своите клиенти. Потребителите смятат, че все още има много възможности за по-нататъшно подобрение особено за роуминга на данни. Както обещах в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, възнамерявам да осигуря по-добри решения относно роуминга за европейските граждани и предприятия“.

По-често използване на роуминг

Проучването показа, че повече хора използват днес мобилните си телефони, когато пътуват в ЕС, отколкото преди четири години, когато ЕС за първи път въведе правила относно роуминга. Въпреки, че според оценките пътуванията през 2010 г. са спаднали с 13 % спрямо 2006 г., общият брой на проведените разговори и на изпратените кратки текстови съобщения (SMS) по време на престой в друга страна от ЕС е нараснал през същия период. Според споделеното от пътуващите увеличението е с 32 % за изходящите разговори и с 31% — за входящите, а за SMS — с 43 %.

Навиците се различават

Проучването показа и различия в навиците на европейското население. Например:

 • Мъжете са по-склонни да провеждат гласови разговори (57 %), докато повечето жени предпочитат изпращането на текстови съобщения (56 %).

 • В Кипър 88 % от населението използват главно гласови услуги, докато за Великобритания този дял е само 44 %.

 • В Ирландия 81% от потребителите на мобилен телефон, използващи роуминг в рамките на ЕС, предпочитат текстовите съобщения, а в Португалия — само 24 %.

 • 32 % от българите въобще не използват своите мобилни телефони в чужбина.

 • Сега е много по-вероятно младите хора да използват услуги в роуминг в сравнение с 2006 г. (изходящи разговори +43 %; входящи разговори: + 42 % и изпращане на текстови съобщения: +51 %).

 • 30% от пенсионерите и 15 % от лицата на възраст между 25 и 39 години въобще не използват своите мобилни телефони в чужбина.

Притеснения относно високите цени на роуминга на разговори и данни

61 % от често пътуващите знаят, че роумингът поевтиня след намесата на ЕС. Но не всички промени в поведението на потребителите бяха положителни:

 • Приблизително всеки пети потребител на мобилен телефон е намалил използването на услуги в роуминг през последните 4 години. Това се дължи на възприемането на цените като високи.

 • 72 % от лицата с мобилен телефон продължават да ограничават повикванията си, докато са в чужбина, понеже се притесняват за разходите.

 • 81 % от шведите, 72 % от италианците и 57 % от гърците се ограничават в използването на гласови услуги в роуминг понеже се безпокоят за цената.

Проучването показа също, че услугите за роуминг на данни (като например „сърфинг“ в уебсайтове или изтегляне на файлове) са на път да придобият широко разпространение, като вече се използват от 10 % от лицата, анкетирани в рамките на проучването.

 • 17 % от литовците и 15 % от испанците заявяват, че роумингът на данни е най-често използваната от тях услуга, когато са в чужбина, докато този дял е само 2 % при унгарците и 4 % при германците.

 • За младите хора е по-вероятно да използват роуминг на данни: 15 % от лицата на възраст между 15 и 24 години предпочитат да ползват интернет през своя мобилен телефон, докато са в чужбина, срещу 6 % от лицата на възраст над 55 години.

 • Цената на услугите за роуминг на данни обаче като цяло не се счита за приемлива; само 19 % от отговорилите заявяват, че тя е справедлива.

Контекст:

В рамките на специалното проучване на Евробарометър относно роуминга бяха анкетирани над 26 500 човека през август и септември 2010 г. в 27-те държави-членки на ЕС. Анализираната основна извадка е за гражданите на ЕС, притежаващи мобилен телефон, които са пътували през последните 5 години в ЕС.

През 2007 г. Съветът на министрите на ЕС и Европейският парламент, въз основа на предложение на Европейската комисия, въведоха за първи път пределни цени за роуминга (IP/07/870), с което се гарантира потребителите на мобилни телефони да плащат сходна цена за роуминг навсякъде в ЕС. През юли 2009 г. те приеха преработени правила за по-нататъшно намаляване на цените на роуминга, така че от юли 2011 г. максималната такса за роуминг да бъде по начало 35 евро цента на минута за изходящ разговор и 11 евро цента на минута за входящ разговор при пребиваване в чужбина (виж IP/09/1064 и MEMO/09/309). От 1 юли 2010 г. беше въведен автоматичен лимит от 50 евро (без ДДС) за използване на роуминг на данни от пътуващи лица (ако те не са избрали друг лимит — по-висок или по-нисък) и операторите бяха задължени да изпращат на потребителите предупреждение при достигането на 80 % от техния лимит по сметката за роуминг на данни (IP/10/843). Правилата от 2009 г. относно роуминга ще се прилагат до края на юни 2012 г.

С оглед създаването на конкурентен пазар за роуминга Комисията до 30 юни 2011 г. ще разгледа обстойно как функционират правилата на ЕС относно роуминга и ще оцени до каква степен те постигат целите си, както и дали е налице конкуренция при услугите за роуминг.

За повече информация

Пълният текст на доклада за проучването на Евробарометър е на разположение на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/what_is/report/index_en.htm

Уебсайт на Нели Крус:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Виж също SPEECH/11/99


Side Bar